ผลงานภาควิชาสังคมศาสตร์ ปี 2023

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสังคมศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาสังคมศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (18 คน)
ในภาควิชาสังคมศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาสังคมศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (18 คน)
ในภาควิชาสังคมศาสตร์ ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาสังคมศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (18 คน)
ในภาควิชาสังคมศาสตร์ ปี 2023

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.ปณิธี การสมดี, รองศาสตราจารย์, inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE INFLUENCE OF ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP AND PUBLIC ENTREPRENEURSHIP ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN THE NORTHEASTERN REGION OF THAILAND", Russian Law Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6s, เมษายน 2023, หน้า 238-252
Publish Year National Journal 3
2023 inนางสาวพัชรา จตุรโกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน, อาจารย์, inนางสาวพิมพ์ธรรม เอื้อเฟื้อ, อาจารย์, inนายพีรพจน์ ปิ่นทองดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 354-363
2023 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรจิรา วงศ์อาษา, exสุรเชษฐ์ อ่อนสีแดง, "การเปรียบเทียบดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของประชากรวัยทํางานในอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 133-146
2023 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรจิรา วงศ์อาษา, อาจารย์, "การบาดเจ็บจากการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง กรณีศึกษา KU-CSC Virtual run 2019", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 171-186

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสังคมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2023 inนางสาวนุชรี นุชคุ้ม สมิทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSmith, R.B., "University Extension Programs to Promote the Traditional Knowledge of Marginalised Rural Communities in the ASEAN Region", Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE, 21 - 22 กันยายน 2023
Publish Year National Conference 2
2023 inดร.ปณิธี การสมดี, รองศาสตราจารย์, exนางสาวชลดา ธิวะโต, "อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบผู้ประกอบการต่อความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐและผลการดำเนินงานขององค์กรท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 25 พฤศจิกายน 2023, สกลนคร ประเทศไทย
2023 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวชิรพล บุดดีพงษ์, exเตชพัฒน์ อ้วนอินทร, exธัชพล เรืองฤทธิ์ , exธีรศักด์ สุภาพันธ์, exสุทธรัตน์ ทองเฝือ, "การจัดการความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าไหมย้อมครามบ้านหนองแข้ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566, 25 พฤศจิกายน 2023, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&SectionID=16]