Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • ศศ.ม.(พลศึกษา ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2546
  • ศศ.บ.(พลศึกษา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  Attention deficit hyperactivity disorderAutismbachelor’s and master’s degree courseBueng Kan ProvinceBueng Khong Long Districtcircuit trainingDiagnoseseducation intention surveyIdentificationKeywords: Exercise Service Provision for HealthLearning disordersPersonphysical education and sports sciencePhysical Fitness for HealthprogramScreeningStudentsYouth Sakon Nakhon Province การคัดกรองการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการตลาดการทดสอบสมรรถภาพทางกายการบกพร่องทางการเรียนรู้การบ่งชี้การบริหารจัดการสนามกีฬาการฝึกด้วยน้ำหนักการพัฒนาการเรียนรู้การวิเคราะห์การวินิจฉัยการสำรวจการสำรวจความต้องการศึกษาต่อการออกกำลังกายความต้องการเข้าศึกษา หลักสูตร พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ปริญญาโทคำสำคัญ: การฝึกด้วยน้ำหนักคุณธรรมจริยธรรมชมรมทดสอบสมรรถภาพทางกายทักษะแห่งศตวรรษที่ 21นักเรียนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครแนวทางการจัดการบุคคลประชาชนพนักงานโรงพยาบาลพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการกีฬาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาภาวะสมาธิสั้นระบบโซตัสโรงพยาบาลสกลนครส่งเสริมสุขภาพสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพร่างกายสัดส่วนร่างกายหลักการทรงงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทองค์การบริหารส่วนจังหวัดออทิซึมอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

  Interest

  พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการกีฬา

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  แสดงความคิดเห็น

  (0)