Person Image

  Education

  • รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2561
  • รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2545
  • รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2550
  • บธ.บ. บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  EnhancementFactors of Leadership Influence on Core Competencies of administrationHRM/HRDJob Characteristic FactorsMarketing for PBAMunicipalityOrganizational CommitmentPolitical SciencePublic Administrationการจัดการองค์การการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติการนำนโยบายไปปฏิบัติการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมทางการเมือง นิสิตนักศึกษา จังหวัดสกลนครข้าวฮาง ต้นทุน ผลตอบแทนความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐความผูกพันในองค์การความพึงพอใจในการทำงานคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสกลนครทางการเมืองเทศบาลนครเทศบาลนครสกลนครนโยบายนโยบายสาธารณะบรรยากาศในการทำงานบ้านเชียงเครือประชาชนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะหลักของของการบริหารงานผู้สูงอายแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  Interest

  Public Administration, HRM/HRD, Marketing for PBA, Political Science

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2562 - มิ.ย. 2564 หัวหน้าภาควิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)