Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), ม.บูรพา, ไทย, 2559
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาการพัฒนา), ม.ขอนแก่น, ไทย, 2549
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการพัฒนาสังคม), ม.ขอนแก่น, ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 3 4 0 0
  2023 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 0 0 0
  2023 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาในจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2021 รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุภายใต้นโยบายการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2020 รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 1 0 0
  2018 การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร หัวหน้าโครงการ กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร 1 0 0 0