Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), ม.บูรพา, ไทย, 2559
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาการพัฒนา), ม.ขอนแก่น, ไทย, 2549
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการพัฒนาสังคม), ม.ขอนแก่น, ไทย, 2545

  แนวโน้มผลงานของปิยะนุช

  Journal

  บทความของปิยะนุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาสังคมศาสตร์

  บทความแต่ละ Quartile ของปิยะนุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาสังคมศาสตร์

  บทความแต่ละ TCI Group ของปิยะนุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาสังคมศาสตร์

  Publish Year National Journal 5
  2021 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, inดร.ปณิธี การสมดี, รองศาสตราจารย์, inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 129-143
  2021 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครสกลนคร", วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา , ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 42-56
  2018 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายจิตติสานต์ จงวุฒิเวชช์, "การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ", Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 1908-1923
  2017 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : ความสำเร็จและความท้าทายในการนำนโยบายไปปฏิบัติ", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 54-71
  2013 inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, inนางสาวกัณฐิกา กล่อมสุวรรณ, อาจารย์, inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พลวัตและการปรับเปลี่ยนในวิถีการผลิต และการบริโภคข้าวฮางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", วารสารลุ่มน้ำโขงศึกษา, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, เมษายน - กันยายน 2013, หน้า 197-209

  Conference

  การนำเสนอบทความของปิยะนุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาสังคมศาสตร์

  Publish Year National Conference 6
  2023 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวชิรพล บุดดีพงษ์, exเตชพัฒน์ อ้วนอินทร, exธัชพล เรืองฤทธิ์ , exธีรศักด์ สุภาพันธ์, exสุทธรัตน์ ทองเฝือ, "การจัดการความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าไหมย้อมครามบ้านหนองแข้ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566, 25 พฤศจิกายน 2023, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2022 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exญารินดา บัวชุม, exนรกมล สาหร่าย, exวรัญญา ดวงเลิศ, exวิภาวดี เวียงนนท์, exศิรภัสสร พวงบุบผา, exศิริลัดดา แก้วบุดตา, exสหัสวรรษ บัวชุม, "ประสิทธิภาพการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเพื่อคุณภาพชีวิตยั่งยืนในการนำนโยบายกัญชาเสรีไปปฏิบัติ", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 “80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” , 26 พฤศจิกายน 2022, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2022 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกอบชัย ชิดบุตร, exกิตติญารัตน์ ทองเภา, exชลธิชา สิ่วสำแดง, exชลธิชา น่านโพธิ์ศรี, exผกามาศ สุทธิแสน, exพัฒนพงศ์ บัวชุม, exฤทธิพล ศรีคำมูล, "การจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 “80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” , 26 พฤศจิกายน 2022, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2020 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกมลวรรณ นาโสก, exไกรศร รันชิตโคตร, exพัชรี อาญาเมือง, exดรุณี จันทร์ทอน, exศิริลักษณ์ แก้วมะ, exดารุณี วาวิไลย, "ข้อเสนอเชิงนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกไปปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสานครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, อ.เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2019 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปิยนุช สีสมบัต, exพรทิพย์ ทองเกลี้ยง, exสิริยากร เถื่อนแก้ว, exณัฐธิดา วงษ์สาขา, exวิจิตรา สมบัติหล้า, exศศิธร หล้ามาชน, "ความพึงพอใจในการนํานโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2019 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์, exไกรภพ คุตะโค, exทัตพร งิ้วลาย, ex สิรธีร์ เสนานุช, ex สุทธิดา อุทุม, ex ศิริรัตน์ ส่องกําปัง, "การรับรู้นโยบายกัญชาเสรีเพื่อทางการแพทย์ ในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=600060]