Conference

Article
การเปรียบเทียบผลผลิตของถั่วเขียวภายใต้สภาพดินลูกรัง
Conference
การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 4 (ISBN: 9789744368461)
Class
ชาติ
Date
27 - 29 สิงหาคม 2013
Location
สามพราน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-