ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2016

105

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

148

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

114

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

12

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

Publish Year International Journal 52
2016 exKakaรง, S., inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Single-phase and two-phase treatments of convective heat transfer enhancement with nanofluids - A state-of-the-art review", International Journal of Thermal Sciences, ปีที่ 100, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 75-97
2016 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, "Physicochemical Changes in 'Kaew Kamin' Mango Fruit Illuminated with Ultra Violet-C (UV-C) during Storage", Journal of Agricultural Science and Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 145-154
2016 inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวภาวิณี ผาจันทร์ยอ, exนางสาวสุวจี วงศ์เตชะ, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร. วรรณทิชา เศวตรบวร, "Effect of germination on total phenolic content and antioxidant properties of 'Hang' rice", International Food Research Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 406-409
2016 exNirada Siriyakorn, exPornvimol Leethong, exTerapong Tantawichien, exSaowalak Sripakdee, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exSurang Dejsirilert, exLeilani Paitoonpong, "Adult pertussis is unrecognized public health problem in Thailand", BMC Infectious Diseases, ปีที่ 16, ฉบับที่ 25, มกราคม 2016
2016 inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ. ปริญญา จินดาประเสริฐ, exรศ. วันชัย สะตะ, exอำพล วงศ์ษา, "Properties of pervious concrete containing recycled concrete block aggregate and recycled concrete aggregate", Construction and Building Materials, ปีที่ 111, ฉบับที่ 0, พฤษภาคม 2016, หน้า 15-21
2016 inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิภาลัย รักษากุล, exระวีพร ศรีภู่ทอง, "Effect of germinated Hang rice on growth and viability of probiotic Lactobacillus during refrigerated storage", International Food Research Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2016, หน้า 889-893
2016 exปวีณา สาลีแสง, exประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exดร.รจนา บุระคำ, "Vortex-Assisted Dispersive Micro-Solid Phase Extraction Using CTABModified Zeolite NaY Sorbent Coupled with HPLC for the Determination of Carbamate Insecticides", Journal of Agricultural and Food Chemistry, ปีที่ 64, ฉบับที่ 10, มีนาคม - กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 2145-2152
2016 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The lexical approach as known and utilized by Thai EFL teachers", International Journal of English Language Education, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน - ตุลาคม 2016, หน้า 17-32
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "Effects of Mao Pomace Powder as a Dietary Supplement on the Production Performance and Egg Quality in Laying Hens", International journal of poultry science, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, เมษายน 2016, หน้า 139-143
2016 exNitwarat RUENNARONG, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Mario Giorgi, exProf.Dr.Susumu KUMAGAI, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Dispositions of enrofloxacin and its major metabolite ciprofloxacin in Thai swamp buffaloes", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 78, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016, หน้า 397-403
2016 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exผศ.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, "Effects of salicylic acid immersion on physicochemical quality of Thai papaya fruit ‘Kaek Dam’ during storage", Acta Horticulturae, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2016 - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 105-112
2016 inดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDoucouliagos, Hristos, exScarborough, Helen, "The economic value of wetlands in developing countries: A meta-regression analysis", ECOLOGICAL ECONOMICS, ปีที่ 124, เมษายน 2016, หน้า 164-174
2016 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exMarcelo Gottschalk, exShigeyuki Hamada, exKazunori Oishi, exYukihiro Akeda, "Development of a multiplex PCR assay to detect the major clonal complexes of Streptococcus suis relevant to human infection", Journal of Medical Microbiology, ปีที่ 65, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2016, หน้า 392-396
2016 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exKatejanekarn, T., "Suitability analysis for implementing a renewable energy powered water purification system", Energy Procedia, ปีที่ 89, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 55-68
2016 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, ex S. Tia, "Optimal photovoltaic placement by self-organizing hierarchical binary particle swarm optimization in distribution systems", Energy Procedia, ปีที่ 89, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 69-77
2016 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exW. Prommee, "A Study of Load Demand Forecasting Models in Electric Power System Operation and Planning", GMSARN International Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2016, หน้า 19-24
2016 exProf.Sadik Kakac, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "ANALYSIS OF CONVECTIVE HEAT TRANSFER ENHANCEMENT BY NANOFLUIDS:SINGLE-PHASE AND TWO-PHASE TREATMENTS", Journal of Engineering Physics and Thermophysics, ปีที่ 89, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2016, หน้า 758-793
2016 inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์, exผศ.สุพรรณี สมพงษ์, "เซตขอบในปริภูมิโครงสร้างไบมินิมอลชนิดเบต้า", Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS), ปีที่ 99, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2016, หน้า 1513-1531
2016 exJennifer C. Mo?si, exMatthew Moore, exMaria da Gloria Carvalho, exSamba O. Sow, exDuangkamon Siludjai, exMaria Deloria Knoll, exMilagritos Tapia, exHenry C. Baggett, exA. Connor, exS. Dejsirilert, exL. R. Grant, exS. Henchaichon, exP. Jorakate, exA. Kaewpan, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exK. Kotloff, exO. S. Levine, exM. M. Levine, exU. Onwuchekwa, exM. Samake, exM. Sylla, exB. Tamboura, exT. Taylor, exC. G. Whitney, "Enhanced Diagnosis of Pneumococcal Bacteremia Using Antigen- and Molecular-Based Tools on Blood Specimens in Mali and Thailand: A Prospective Surveillance Study.", The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, ปีที่ 94, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 267-275
2016 exนิลาวรรณ กุนัน, exเมธา วรรณพัฒน์, exพงศ์ธร กุนัน, exอนุสรณ์ เชิดทอง, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSungchhang Kang, "Effect of treating sugarcane bagasse with urea and calcium hydroxide on feed intake, digestibility, and rumen fermentation in beef cattle", Tropical Animal Health and Production, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2016, หน้า 1123-1128
2016 exWongsa, A, inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSata, V, exChindaprasirt, P, "Properties of lightweight fly ash geopolymer concrete containing bottom ash as aggregates", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ปีที่ 111, พฤษภาคม 2016, หน้า 637-643
2016 inดร.สมเจตน์ ถนอมพุทรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Simulation study of cutting sugarcane using fine sand abrasive waterjet", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2016, หน้า 1-8
2016 exBoonmee, C., inดร.เตือนใจ น้อยพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTuntulani, T., exNgeontae, W., "Cysteamine capped CdS quantum dots as a fluorescence sensor for the determination of copper ion exploiting fluorescence enhancement and long-wave spectral shifts", Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ปีที่ 169, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 161-168
2016 exJangpromma, N., inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, exSrilert, T., exMaijaroen, S., exMahakunakorn, P., exNualkaew, N., exDaduang, S., exKlaynongsruang, S., "In vitro and in vivo wound healing properties of plasma and serum from Crocodylus siamensis blood", Journal of Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2016, หน้า 1140-1147
2016 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exMarcelo Gottschalk, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShigeyuki Hamada, exYukihiro Akeda, exKazunori Oishi, "Fatal Septic Meningitis in Child Caused by Streptococcus suis Serotype 24", Emerging Infectious Diseases, ปีที่ 22, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2016, หน้า 1519-1520
2016 exDr.Decho Surangsrirat, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Samphanyuth, exT. Sununtachaikul, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Development in Rubber Preparation for Endoscopic Training Simulator", Advances in Materials Science and Engineering, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 2016, กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2016, หน้า 1-8
2016 inนายวิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์, "Factors affecting driver yielding behavior at a mid-block zebra crossing", International Journal of Engineering and Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มกราคม 2016, หน้า 906-912
2016 exW. Prommee, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Illuminance and Luminance for LED Street Light Optic Designs: Comparison between Big Lens and Small Lens", GMSARN International Journal, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 10, มิถุนายน - ธันวาคม 2016, หน้า 41-46
2016 inดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม, อาจารย์, exKiatsopit, N., exSithithaworn, P., exKopolrat, K., exNamsanor, J., exAndrews, R.H., exPetney, T.N., "Cercarial emergence patterns for Opisthorchis viverrini sensu lato infecting Bithynia siamensis goniomphalos from Sakon Nakhon Province, Thailand", Parasitology Research, ปีที่ 115, ฉบับที่ 9, สิงหาคม 2016, หน้า 3313-3321
2016 inนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant Microemulsion-based Ethylene Vinyl Acetate Film Containing Mangiferin and Surfactants", , ปีที่ 67, สิงหาคม 2016
2016 inดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม, อาจารย์, exLaithavewat, L, exKopolrat, K, exKiatsopit, N, exKaewkes, S, exChantalux, S, exMongkolsin, C, exChanmaha, B, exAndrews, RH, exPetney, TN, exSithithaworn, P, "EVALUATION OF A COMMERCIAL STOOL CONCENTRATOR KIT COMPARED TO DIRECT SMEAR AND FORMALIN-ETHYL ACETATE CONCENTRATION METHODS FOR DIAGNOSIS OF PARASITIC INFECTION WITH SPECIAL REFERENCE TO OPISTHORCHIS VIVERRINI SENSU LATO IN THAILAND", SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน 2016, หน้า 890-900
2016 exSantimaleeworagun, W, exSamret, W, exPreechachuawong, P, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exJitwasinkul, T, "EMERGENCE OF CO-CARBAPENEMASE GENES, BLA(OXA23), BLA(VIM) AND BLA(NDM) IN CARBAPENEM-RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII CLINICAL ISOLATES", SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน 2016, หน้า 1001-1007
2016 exSaman Abeysinghe, inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Refinement of the Taxonomic Structure of 16SrXI and 16SrXIV Phytoplasmas of Gramineous Plants using Multilocus Sequence Typing", Plant Disease, ปีที่ 100, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2016, หน้า 2001-2010
2016 exWireeya Chawjiraphan, exPiengchan Sonthayanon, exPhanita Chanket, exSurachet Benjathummarak, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exThareerat Kalambhaheti, "MULTILOCUS SEQUENCE TYPING OF BRUCELLA ISOLATES FROM THAILAND", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2016, หน้า 1-18
2016 exAnne Fischer, exIvette Santana-Cruz, exLillian Wambua, exCassandra Olds, exCharles Midega, exMatthew Dickinson, inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZeyaur Khan, exDaniel Masiga, exJoerg Jores, exBernd Schneider, "Draft Genome Sequence of “Candidatus Phytoplasma oryzae” Strain Mbita1, the Causative Agent of Napier Grass Stunt Disease in Kenya", Genome Announcements, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2016
2016 inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of climate and land use changes on water balance in upstream in the Chao Phraya River basin, Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2016, หน้า 310-320
2016 inนางสาวฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting Contractors’ Bidding Decision for Small and Medium Construction Projects", International Journal of Applied Engineering Research, ปีที่ 11, ฉบับที่ 18, ตุลาคม 2016, หน้า 9315-9319
2016 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์, "Evaluation of benzenesulfonyl hydrazide concentration on mechanical properties, swelling and thermal conductivity of thermal insulation from natural rubber", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 220-226
2016 inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Public Participation in Erosion Monitoring on Mekong Mainstream", KKU Engineering Journal, ปีที่ 43, ฉบับที่ s3, ตุลาคม 2016 - ธันวาคม 2017, หน้า 389-392
2016 exB. Prasartkaew, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Performance Test of a Combined Windmill and Wind-turbine Blades Wind Machine", IEET – International Electrical Engineering Transactions, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 76-82
2016 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Benzenesulfonylhydrazide Concentration on Curing Characteristics, Morphology and Expansion Ratio of Natural Rubber (NR) Foam", Journal of Rubber Research , ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 259-272
2016 inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuriyan Supapvanich, "Proximate compositions and bioactive compounds of edible wild and cultivated mushrooms from Northeast Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2016, หน้า 432-436
2016 inดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE ECOSYSTEM SERVICE VALUE OF COASTAL WETLANDS IN DEVELOPING COUNTRIES: A META-REGRESSION ANALYSIS", International Journal of Applied Business and Economic Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2016, หน้า 8519-8543
2016 inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Comparative of Innovation Influence on Organization Performance of Small and Medium Enterprises", International Journal of Innovation, Management and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2016, หน้า 309-313
2016 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Visual and Verbal Information on Consumer Attitude and Purchase Intention Between Collectivist and Individualist in the Case of Thailand", The Social Sciences, ปีที่ 11, ฉบับที่ 17, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 4266-4271
2016 exWilasinee Srisanyong, exRatree Takhampunya, exThidarut Boonmars, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exFanan Suksawat, "Prevalence of Bartonella henselae, Bartonella clarridgeiae, and Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii in pet cats from four provincial communities in Thailand", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 663-670
2016 inนายวิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of interregional freight generation modelling methods by using nationwide commodity flow survey data", American Journal of Engineering and Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2016, หน้า 625-624
2016 exPonpang-Nga, P., inนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of climate and land use changes on water balance in upstream in the Chao Phraya River basin, Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, มกราคม 2016, หน้า 310-320
2016 inนางสาวฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors affecting contractors bidding decision for small and medium construction projects", International Journal of Applied Engineering Research, ปีที่ 11, ฉบับที่ 18, ตุลาคม 2016, หน้า 9315-9319
2016 exSantimaleeworagun, W., exSamret, W., exPreechachuawong, P., inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exJitwasinkul, T., "Emergence of co-carbapenemase genes, BLAOXA23, BLAVIM AND BLANDM in carbapenem-resistant Acinetobacter Baumannii Clinical isolates", Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, มกราคม 2016, หน้า 1001-1007
2016 inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "Sampling strategy for flatness tolerance evaluation by coordinate measuring machine", Journal of Science and Technology in the Tropics, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, หน้า 38-49
2016 exPatcharaporn Tippayawat, ex Nutthakritta Phromviyo, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exApiwat Chompoosor, "Green synthesis of silver nanoparticlesin aloe vera plant extract preparedby a hydrothermal method and theirsynergistic antibacterial activity", PeerJ, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 10, มีนาคม - ตุลาคม 2016, หน้า 1-e2589-15
Publish Year National Journal 53
2016 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนิสา พรวาปี, "การใช้ถั่วแลบแลบเพื่อปรับปรุงคุณภาพอ้อยอาหารสัตว์หมัก", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ พิเศษ (1), มกราคม 2016, หน้า 382-388
2016 inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกียรติศักดิ์ ราชัยสวรรค์, inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมเชื้อรา Pyricularia grisea สาเหตุโรคใบไหม้ข้าว", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ พิเศษ (1), มกราคม 2016, หน้า 972-976
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลการเสริมกากเม่าจากน้ำคั้นสดในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาบางประการของไก่ไข่", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 413-418
2016 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภาพร แหวะสอน, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินคุณภาพเมล้ดพันธุ์ถั่วพุ่ม 10 สายพันธุ์", แก่นเกษตร 44 ฉบับพิเศษ 1, ปีที่ 44, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2016, หน้า 309-315
2016 exนายเวสารัช สุนทรชัยบรูณ์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเข้มข้นของเอทานอลด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ร่วมกับวิธีไดโครเมต และการประยุกต์ใช้ในระดับห้องปฏิบัติการ", วารสารวิจัยรามคำแหง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมดอกทองกวาวผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016
2016 inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 265-271
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์เปลือกไข่ไก่โดยใช้ไส้เดือน Eudrilus Eugeniae,Eisenia fetida และ Perionyx excavatus", วารสารสัตวบาล, ปีที่ 26, ฉบับที่ 112, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 21-29
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตไข่ไก่ในโรงเรือนที่มีรูปแบบการเลี้ยงแบบกรงตับที่แตกต่างกันกรณีศึกษา: ฟาร์มมหาวิทยาลัย อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", วารสารสัตวบาล, ปีที่ 26, ฉบับที่ 112, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 38-41
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของอาหารต่อการเลี้ยงไก่ดำภูพานแบบพื้นบ้านในจังหวัดสกลนคร", วารสารสัตวบาล, ปีที่ 26, ฉบับที่ 112, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 42-46
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมกากเม่าจากน้ำคั้นสดในอาหารต่อคุณภาพไข่และเปอร์เซ็นต์เกรดไข่ของไก่ไข่", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, หน้า 735-742
2016 inดร.ธวัชชัย บุญจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติของคำเชื่อมอนุพากย์ที่มาจากคำบอกอดีตกาลในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม", วิจัยราชภัฎพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016
2016 inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปริยานุช บุระเนตร1, exสุพัตรา เกวใจ, "Effect of Tofu Powder Substitution in Moo Yor Product", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา , ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 130-137
2016 exนายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร พรรณี บัญชรหัตถกิจ, "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมาลาเรียในพื้นที่หมู่บ้านแพร่เชื้อ เขตอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
2016 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ข้าวฟ่างอาหารสัตว์หมักและหญ้าเนเปียร์หมักต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะเนื้อ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2016, หน้า 517-522
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลลัพธ์กลไกการขับเคลื่อนทีมหมอครอบครัวในระบบสุขภาพอำเภอ", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ (Research and development health system journal), ปีที่ ึ7, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
2016 inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางบัวจันทร์ อินธิโส, exนายอภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์, "ผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีที่มีต่อศักยภาพการแข่งขันของสถาบันอุดมการณ์ศึกษาในแถบลุ่มน้ำโขง", วารสารการบัญชีและการจัดการ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 118-124
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่พื้นเมืองบางสายพันธุ์", วารสารสัตวบาล, ปีที่ 26, ฉบับที่ 113, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 22-30
2016 inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Geographical Distribution of Glutinous Rice in the Greater Mekong Sub-region", วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 27-48
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลการใช้ใบมันสำปะหลังป่นเสริมในอาหารเป็ดเทศ", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2016, หน้า 53-65
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเสี่ยงต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน", วารสารวิจัยละพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม - เมษายน 2016, หน้า 19-24
2016 inนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์, "การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ระยะคืนทุน และการผ่อนชำระเงินกู้ของเครื่องผลิตก้อนเห็ดอัตโนมัติเกษตรสกล 1 สำหรับวิสาหกิจชุมชน", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 2559, ฉบับที่ พิเศษ, พฤศจิกายน 2016, หน้า 251-261
2016 inนางสาวสุนทรี โอรัตนสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการผ่อนคลายความเครียดร่วมกับการปรับกระบวนการคิดต่อการลดความเครียดของผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย", วารสารสวนปรุง, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 17-32
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exธีรพล พุฒซ้อน, "การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ใบมันสำปะหลังและใบกระถินเสริมในอาหารไก่ไข่", วารสารสัตวบาล, ปีที่ 26, ฉบับที่ 114, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 22-25
2016 inนายวิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาตารางข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างพื้นที่โดยใช้ข้อมูลจาก Google Maps", ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 71-78
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณแอนโทไซยานินและกรดไทโอบาร์บิทิวริกของกากเม่า อาหารไก่ไข่เสริมกากเม่าและไข่ไก่", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 173-176
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exอนุวัติ โคตมะณี, "ผลของการใช้เศษเหลือทางการเกษตรในอาหารไก่ไข่", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 61, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2016, หน้า 49-55
2016 inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพการเป็นโพรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแล็กติกที่คัดแยกจากผลิตภัณฑ์ผักดอง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2 พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 97-100
2016 inนายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการสีข้าวฮาง", วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 1-9
2016 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฉลองชัย ม่านโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบสมรรถภาพทางกายพนักงานโรงพยาบาลสกลนคร", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 49-61
2016 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสำหรับผู้สูงอายุที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 95-105
2016 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประมง เบกไธสง, อาจารย์, exนลิตา วรรณทอง, "การเปรียบเทียบระบบการให้น้ำต่อการเจริญเติบโตขององุ่นพันธุ์แบล็คโอปอล", วารสารวิทยาศาตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 109-112
2016 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงลักษณ์ ชาภูคำ, exชลธิรา แสงศิริ, exพุทธพร วิวาจารย์, exสิทธิชัย บุญมั่น, exประชาชาติ นพเสนีย์, "การจัดการการผลิต และการตลาดของผู้ปลูกหม่อนเลีย้งไหม อา เภอภูพาน และอ าเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 47, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 252-256
2016 inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วรรณทิชา เศวตรบวร, "ผลของการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ในการลดปริมาณเชื้อ Escherichia coli และ Salmonella typhimurium ในต้นอ่อนทานตะวัน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 265-268
2016 inดร.ธวัชชัย บุญจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWichuta Chompurach, "Factors Affecting English Speaking Abilities A Case Study of the Third Year English Major Students", ศรีวนาลัยวิจัย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2/2016, พฤศจิกายน 2016, หน้า 137-150
2016 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธวัชชัย อินทะสร้อย, exอภิญญา เพชรวิสัย, exรุ่งทิพย์ ไพศาล, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 23-33
2016 inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, exน.ส. เดือนเพ็ญ ศรีสอนดี, "ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่และปั๊มน้ากระแสตรงเพื่อการให้น้าทางการเกษตร", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ Suppl. (I), พฤศจิกายน 2016, หน้า 27-31
2016 exสนธยา สุ่ยอุบล, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของกรดซาลิไซลิกต่อการเกิดสีน้ำตาล และการออกซิเดชันไขมันบนเยื่อหุ้มเปลือกผลลำไยระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ พิเศษ, พฤศจิกายน 2016 - พฤศจิกายน 2017, หน้า ุ60-65
2016 exทาริกาล เลาไธสง , exนฤมล พุทธเกษม, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของรอบการแช่เยือกแข็ง-การละลายน า้แขง็ต่อสารต้านอนุมูลอสิระและฤทธ์ิการต้านอนุมูลอสิระของน ้าเม่า", วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 581-584
2016 inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, exเมวิกา รัตนะ, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กข้าวฮางงอก", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 633-636
2016 inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพูนสินธุ์ นามวุฒิ, exศศิกานต์ ซองทุมมินทร์, "ความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของไวน์เม่า", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 47, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 597-600
2016 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสไบพร สุรินทร, "ผลของชนิดอาหารหยาบและขนาดในอาหารผสมสำเร็จหมัก (FTMR) ต่อการกินได้ การย่อยได้ และจุลินทรีย์ในรูเมนของแกะขุน", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ พิเศษ 2, มิถุนายน 2016, หน้า 83-91
2016 exปิยะธิดา สมบูรณ์ธนากร, exวิชญวัชญ์ เชาวนีรนาท, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนกรณีศึกษา รายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน", วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 115-123
2016 inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุริยา โชคเพิ่มพูน, exสมพร หงษ์กง, exตะวัน ตั้งโกศล, exพงษ์เจต พรหมวงศ์, "การวิเคราะห์ทางความร้อนและการไหลในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีการสอดใส่แผ่นกั้นการไหลด้วยโครงข่ายประสาทเทียม", วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 128-134
2016 inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอมรรัตน์ เวชการ, exศรัญญา เถาะชัยภูมิ, exอุไรวรรณ อรุณชัย, "การตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างในพริกและบอแรกซ์ในลูกชิ้นที่ขายในจังหวัดสกลนคร", ว. วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 313-316
2016 exสุจิตรา มานะกุล, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบการตรวจวิธี Carba NP มาตรฐานกับวิธี Carba NP ประยุกต์ ในการตรวจหาการสร้างเอนไซม์ carbapenemase ของเชื้อแบคทีเรียตระกูล Enterobacteriaceae", วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 , ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 145-147
2016 exพัชรินทร์ ภูวิเลิศ, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี, "ผลการฝึกสมาธิบำบัดแบบ SKT 7 ที่มีต่อความเครียดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 285-294
2016 inนายอรัญ ประกอบสัญท์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบควบคุมการส่องสว่างสำหรับการปลูกพืชด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย", Journal of Information Science and Technology (JIST) , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 1-8
2016 inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงลักษณ์, exศศิวรรณ, exธนากร, exกรรณิการ์, exวิชชุตา, exโชติมา, exเกษมณี, exอนุสรณ์, "ความชุกของหนอนพยาธิใบไม้ตับในตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", SNRU Journal of Science and Technology , ปีที่ 2559, ฉบับที่ -, เมษายน 2016
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exอลิษา ประมูล, "อิทธิพลของการเสริมสารสีจากธรรมชาติในอาหารไก่ไข่", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2016 - มกราคม 2017, หน้า 33-38
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exจันทิมา เมืองมูล, "การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2016 - มกราคม 2017, หน้า 67-71
2016 inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภาวรรณ ประพันธ์, อาจารย์, exธนากร พูลทวี, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชนเผ่ากะเลิงและภูไท จังหวัดสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 368-372
2016 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ, exดร.ภัทรวดี มากมี, "รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ โดยมหาวิทยาลัย", วารสารสุขศึกษาพลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 237-256

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 49
2016 inนางสาวพีรียา ทักษานันท์, อาจารย์, "การเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตโดยโครงการสอนซ่อมเสริม กรณีตัวอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The Third International Conference on Language, Innovation, Culture & Education (ICLICE) 2016, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2016, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2016 inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Storage Stability of Anthocyanins in Mao (Antidesma thwaitesianum M?ll. Arg.) Juice and Concentrate", The 2016 3rd International Conference on Chemical and Food Engineering , 8 - 9 เมษายน 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2016 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพิสิฐ ยมกลิ่น, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ชลธิรา แสงศิริ, "Effect of Growing Media on Growth and Yield of Jasmine (Jasminum sambac Ait.)", The First International Symposium on Tropical and Subtropical Ornamentals, 7 - 9 มีนาคม 2016, อ่าวนาง กระบี่ ประเทศไทย
2016 exดร.ชลธิรา แสงศิริ, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Gamma Ray on Growth and Flower Quality in Gladiolus Hybrid", The First International Symposium on Tropical and Subtropical Ornamentals, 7 - 9 มีนาคม 2016, อ่าวนาง กระบี่ ประเทศไทย
2016 inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Nonlinear System Identification of pH Process using Hammerstein-Wiener Model", International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC) 2016, 27 - 30 มกราคม 2016, ดานัง สาธารณรัฐเกาหลี
2016 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, "Sponge cake development using tapioca starch and xanthan gum", Academic Plaza in FOOMA JAPAN, 2016, International Food Machinery and Technology Exhibition 2016, 7 - 10 มิถุนายน 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2016 inนางสาวนิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์, อาจารย์, "ความสามารถของทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในประเทศไทย", International Conference on Business and Social Science (ICBASS), 29 - 31 มีนาคม 2016, kyoto ญี่ปุ่น
2016 inดร.ธวัชชัย บุญจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววราภรณ์ พ่วงบุตร์, อาจารย์, "การขาดประสิทธิภาพของการแปลภาษาอังกฤษบนป้ายโฆษณาและสัญลักษณ์ต่างๆ", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และ นานาชาติ ครั้งที่ 7 , 23 มิถุนายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวินิจ วีรยางกูร, inนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ โดยลักษณะงานความพึ่งพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมคนไทยและลาว", International Conference on Business and Social science., 29 - 31 มีนาคม 2016, Kyoto ญี่ปุ่น
2016 inนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์, inนายโปรยชัย กล้าขยัน, อาจารย์, inดร.ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE FACTOR ANALYSIS AFFECTING ON SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT AT NONG HAN LAKE, THAILAND", THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT 2016, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exนายวินิจ วีรยางกูล, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและผลการดำเนินงาน กรณีศึกษา: ธุรกิจผลิตดอกไม้ส่งออกในประเทศไทย", International Conference on Business and Social Science , 29 - 31 มีนาคม 2016, Kyoto ญี่ปุ่น
2016 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exProf.Sadik Kakac, "THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELING FOR NANOFLUID AS A POROUS MEDIA IN HEAT TRANSFER TECHNOLOGY", the 12th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 11 - 13 กรกฎาคม 2016, Torresmolinos ราชอาณาจักรสเปน
2016 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exนายอดิศร ม่วงโมรา, exนางสาวลลินี โสมรักษ์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมเจตน์ ถนอมพุทรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Sadik Kakac, "THE STUDY OF THE DRYING APPLICATION DISTANCES FROM THE CONDENSING UNIT EFFECTING ON THE AIR CONDITIONING EFFICIENCY AND DRYING RATE", the 12th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 11 - 13 กรกฎาคม 2016, Torresmolinos ราชอาณาจักรสเปน
2016 exสนธยา สุ่ยอุบล, exผศ.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "Effect of methyl jasmonate incorporated with UV-C irradiation on postharvest quality of ‘Daw’ longan fruit", 2016 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science , 5 - 7 สิงหาคม 2016, Fukuoka ญี่ปุ่น
2016 exThai Pongsathonjing, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, "คุณภาพชีวิตในการทำงานและความเครียดในการทำงานของช่างเย็บผ้าในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าในเขตภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย", ICBASS, 29 - 31 มีนาคม 2016, ญี่ปุ่น
2016 exผศ.วรรณิชา เศวตรบวร, exSiriphan Pearnpitakgul, exPornpimon Sittiyotin, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of probiotics as protectants on the survival of probiotic Lactobacillus plantarum TISTR 2075 during freeze drying and subsequent storage", The 18 th Food Innovation Asia Conference 2016, 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายสดสุชาติ โสมนาม, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, ex Tanin Tirasawasdichai, "อิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชวไทย กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี ประเทศไทย", ICBASS, 29 - 31 มีนาคม 2016, ญี่ปุ่น
2016 exPattanapong Praykaw, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exSupachai Pathumnakul, "TABU SEARCH HEURISTIC FOR FACILITY LAYOUT PROBLEM WITH ASILE STRUCTURE DESIGN", 4th IIAE International Conference on Industrial Application Engineering 2016, 26 มีนาคม - 30 สิงหาคม 2016, Beppu ญี่ปุ่น
2016 exNutthanan Issarapong, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exSupachai Pathumnakul, "Sugarcane Field Merging Problem to Minimize Harvester’s Logistics Cost", 4th IIAE International Conference on Industrial Application Engineering 2016, 26 มีนาคม - 30 สิงหาคม 2016, Beppu ญี่ปุ่น
2016 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Combating Climate Change with Rural Aquaculture and Conservation Agriculture", International Academic Forum and Cooperation at Savannakhet University, 28 - 29 พฤศจิกายน 2016, สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2016 exสมบัติ ฝอยทอง, exไพฑูร ศรีนิล, exKattiya Tawsopar Yangyuen, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลือกคุณสมบัติร่วมแบบหยาบ โดยใช้ขอบเขตอย่างน้อย และค่ามากสุดอย่างน้อย", 2016 Management and Innovation Technology International Conference (MITicon 2016), 12 - 14 ตุลาคม 2016, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวปิยนุช ใจแก้ว, "Assessment of Nhong Han Lake, Sakon Nakhon, Thailand by using Water Quality Index", The 11th GMSARN International Conference 2016 on Innovative Energy, Environment and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Qualities of Gluten Free Sponge Cake Substituted Wheat Flour with Tapioca Starch", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 18 มิถุนายน 2016, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Public Participation in Erosion Monitoring on Mekong Mainstream", The 6th KKU International Engineering Conference 2016, 3 - 5 สิงหาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Prasartkaew, "A Study of Electricity Demand Forecasting of Sakonnakhon Province, Thailand", Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2016), 1 - 4 ธันวาคม 2016
2016 exB. Prasartkaew, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Performance Test of a Combined Windmill and Wind-turbine Blades Wind Machine", Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2016), 1 - 4 ธันวาคม 2016, สาธารณรัฐออสเตรีย
2016 exSornsin Booneiam, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, exThaisiam Puriso, inนายศราวุฒิ สุพรรณราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ion-association dispersive liquid-liquid micro extraction of iron with USB microscope detection", The 13th Asian Conference on Analytical Sciences (ASIANALYSIS XIII), 8 - 11 ธันวาคม 2016, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exKamonchanok Kongkul, ex Kamonthip Singbumrung, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inนายศราวุฒิ สุพรรณราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reverse-flow injection analysis coupled with USB microscope detection for vitamin C by using of natural reagent", The 13th Asian Conference on Analytical Sciences (ASIANALYSIS XIII), 8 - 11 ธันวาคม 2016, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนายอรัญ ประกอบสัญท์, "Automatic Generation Control Using Particle Swarm Optimization based PID Controller for Multi Area Power System", The 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2016), 13 - 17 ธันวาคม 2016, ไทย เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exอมรรัตน์ ท้าวจัตุรัส (นิสิต), exดาววิณี สุรินพา (นิสิต), inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antibacterial activities of some cultivated mushrooms from Northeast Thailand", The 2016 Asia Pacific Agriculture Student Summit , 24 - 25 พฤศจิกายน 2016, Pingtung ไต้หวัน
2016 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exSaengarthit SUPORN, exChattapon BENJASART, exSaichon PAKPHOOM, exTheeraches SRIWATCHARASATIAN, exEkkapong SABANGBAN, exPhakorn CHANAKHEN, "A study of waste-to-energy and biogas as fuel for a small engine with fuel injection system", the 2nd International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT2016), 7 - 11 ตุลาคม 2016, Matsue ญี่ปุ่น
2016 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Sadik Kakac, "In-house mathematical modeling for nanofluid as porous media in a heat Exchanger", the 2nd International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT2016), 7 - 11 ตุลาคม 2016, Matsue ญี่ปุ่น
2016 exจักรภัทร เจตราช, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "A biogas filler prototype with an unwanted-gas filter and safety management", the 2nd International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT2016), 7 - 11 ตุลาคม 2016, Matsue ญี่ปุ่น
2016 exเกษมสันต์ ฤทธิธรรม, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "The study of biogas management for a small engine using biogas as fuel", the 2nd International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT2016), 7 - 11 ตุลาคม 2016, Matsue ญี่ปุ่น
2016 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Dr.Sadik Kakac, "Numerical study of turbulence nanofluid flow to distinguish multiphase flow models for in-house programming", the ASME 2016 International Conference on Nuclear Engineering Congress and Exposition (IMECE2016), 11 - 17 พฤศจิกายน 2016, Phoenix แอริโซนา สหรัฐอเมริกา
2016 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exJatupon Jankwan, exPenpian Noykuan, exArkom Khammai, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThitima Maturos, exThanom Lomas, exAdisorn Tuantranont, exBarbaros Cetin, "The Experimental Study of Lab-on-a-Chips for Sheep Blood", the 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering 2016, 13 - 16 ธันวาคม 2016, อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "A New Procedure for Determining Minimum Sampling Points for Tolerance Evaluation of High Precision Mechanical Parts", 2016 International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (2016 IC3MT), 7 - 11 ตุลาคม 2016, Matsue ญี่ปุ่น
2016 inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "A Standard Procedure for Development Performance Map of CNC Machining Centers by using Double Ball-Bar", 2016 International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (2016 IC3MT), 7 - 11 ตุลาคม 2016, Matsue ญี่ปุ่น
2016 inนางสาวจิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ไก่ดำ KU ภูพานของผู้บริโภค ในจังหวัดสกลนคร ตามกรอบแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน", 9th International conference on Business Strategy and Social Science, 2 - 3 ธันวาคม 2016, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2016 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A high gain quadruple flyboost converter for high voltage applications", 2016 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific, ITEC Asia-Pacific 2016, 13 กรกฎาคม 2016, สาธารณรัฐเกาหลี
2016 inนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant Microemulsion-based Ethylene Vinyl Acetate Film Containing Mangiferin and Surfactants", International Symposium on Materials Application and Engineering, SMAE 2016, 29 กรกฎาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWu-Yuin Hwang, "Systematic review of virtualization systems in education", CSIT2016, 20 - 22 กันยายน 2016, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exนางสาวชนันท์กานต์ รามางกูร, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Influence of Organizational Culture and Quality of Work Life on Quality Performance: A Case Study of Amalgamation Higher Education Institution", Conference Proceeding , 29 - 31 มีนาคม 2016, kyoto ญี่ปุ่น
2016 exนายวุฒิพงษ์ หงษ์สาคร, ex Songwoot Graipaspongb, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Organizational Climate on Employee Performance through Knowledge Sharing of Krung Thai Bank Public Company Limited", Conference Proceeding March 29-31, 2016 Kyoto, Japan, 29 - 31 มีนาคม 2016, kyoto ญี่ปุ่น
2016 exนางสาววาทินี นิจจำรุณ, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Sirinna Hatlem, "The Effect of Organizational Health on Employee Engagement: A Case Study of the Thai Rubber Estate Organization", Conference Proceeding March 29-31, 2016 Kyoto, Japan, 29 - 31 มีนาคม 2016, kyoto ญี่ปุ่น
2016 exนางสาวกุญยภัทร์ษร โทพา, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Comparative Study of Organizational Culture, Innovation Leadership and Innovation between Thai State Enterprise‘s Commercial Bank Group and Public Company‘s Commercial Bank Group", Conference Proceeding March 29-31, 2016 Kyoto, Japan, 29 - 31 มีนาคม 2016, kyoto ญี่ปุ่น
2016 exนางสาวประกายเพชร วงสวาท, ex Songwoot Graipaspong, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Entrepreneurial Orientation as Antecedent of Business Performance through Competitive Advantage of SMEs in Thailand", Conference Proceeding March 29-31, 2016 Kyoto, Japan, 29 - 31 มีนาคม 2016, kyoto ญี่ปุ่น
2016 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, "Adsorption of Methane and Carbon Dioxide on PTAB-K-Modified Zeolilte NaY", Asianalysis XIII, 8 - 11 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exJitti Kittilertpaisane, exCharkit Chanchipreecha, exChainarong Poonkasem, exIraya Maneekhiaw, exSupitchaya Niljinda, exKasron Khaosrijan, exWatchara Akkara, exNunthara Thularate, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Demographic Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior in One Sub-District Administrative Organization in Phanna Nikhom District, Sakon Nakhon Province", 4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV), 22 - 24 พฤศจิกายน 2016, บุรีรัมย์ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 99
2016 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนายครรชิต เกื้อหนุน, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การลดความสูญเสียของกระบวนการผลิตยางแท่งด้วยวิธีการติดตามสุขภาพเครื่องจักร", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายประเสริฐศักดิ์ พรหมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การควบคุมน้ำหนักยางแท่ง: กรณีศึกษาโรงงานยางพารา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การวางแผนกระจายจักรยานยนต์เพื่อให้มีโอกาสจำหน่ายสูงสุด", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.ก้องรัฐ นกแก้ว, อาจารย์, inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภักดี คบกลาง, อาจารย์, "การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินขุดด้วยเครื่องมือตอกหยั่งอย่างเบา:กรณีศึกษาโครงการพัฒนาแก้มลิง หนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์", The 21st National Convention on Civil Engineering , 28 - 30 มิถุนายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.สมเจตน์ ถนอมพุทรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้ระบบวอเตอร์เจ็ทผสมผงในการตัดพืชผลทางการเกษตร", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2559 จังหวัดสงขลา , 5 - 8 กรกฎาคม 2016, อำเภอเมือง สงขลา ประเทศไทย
2016 inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอำพล วงศ์ษา, exวันชัย สะตะ, exปริญญา จินดาประเสริฐ, "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงชนิดของมวลรวมหยาบต่อสมบัติของคอนกรีตพรุน", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11, 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2016, นครราชสีมา ประเทศไทย
2016 inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพการเป็นโพรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแล็กติกที่คัดแยกจากผักดอง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณแอนโทไซยานินและกรดไทโอบาร์บิทิวริกของกากเม่า อาหารไก่ไข่เสริมกากเม่าและไข่ไก่", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวอจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วรรณทิชา เศวตรบวร, "ผลของการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ในการลดปริมาณเชื้อ Escherichia coli และ Salmonella typhimurium ในต้นอ่อนทานตะวัน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายศราวุฒิ สุพรรณราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษา การตรวจวัดปริมาณสารไลโคปีนในมะเขือเทศสดโดยไม่ใช้วิธีการสกัดทางเคมีด้วยวิธีการวิเคราะห์จากองศาสี", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 27 สวสท. 58 , 27 - 28 มกราคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChitchanok Sriphumee, "การเปรียบเทียบการใช้งานเฟรมเวิร์คกับการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง กรณีศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์แนะนำพันธ์กล้วยไม้เมืองไทยโดยใช้โค๊ดอิกนิเตอร์", เกษตรเเฟร์ นนทรีอีสาน 2559, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exนายอรัญ ประกอบสัญ์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบควบคุมการส่องสว่างสำหรับการปลูกพืชด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 8 , 26 - 27 ตุลาคม 2016, กระบี่ ประเทศไทย
2016 exสนธยา สุ่ยอุบล, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของกรดซาลิไซลิกต่อการเกิดสีน้ำตาล และการออกซิเดชันไขมันบนเยื่อหุ้มเปลือกผลลำไยระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "การใช้เทคโนโลยีเสริมความจริงและอุปกรณ์มือถือเพื่อการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้เฉพาะตัว", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่4 , 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล, inนายอนุรักษ์ เครือคำ, "การเปลี่ยนแปลงของสารอินทรีย์และธาตุอาหารในดินตะกอน พื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Introducing Rural Aquaculture and Conservation Agriculture to Climate-Smart Villages", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 “ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ”, 27 พฤศจิกายน 2016, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนายพนม ท้าวดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ZVS Bidirectional Half Bridge Converter with Asymmetrical Duty and Current Control for Batteries Charger", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 exวิทยา ศรีนวล, inนายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, "การพัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจข้อสอบปรนัยโดยเทคนิคประมวลผลภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 (The 4th KU CSC Conference “Diversity of life, culture, and economy” 27th November 2016), 28 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, exเมวิกา รัตนะ, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กข้าวฮางงอก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.พีระ ลิ่วลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้งานไอเท็มเซ็ตที่มีความสัมพันธ์กันสูง (High Associative Itemset) ในเทคนิคการค้นพบกฎความสัมพันธ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 “ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ” The 4th KU CSC Conference “Diversity of life, culture, and economy” , 27 พฤศจิกายน 2016, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParichat Hompa, exButsakorn Srivicha, "ADSORPTION OF 2,4-D HERBICIDES BY COFFEE WASTE WITH BATCH METHOD", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exสุนทร บุญตา, inนางสาวศิริญญา โปร่งจิตร์, อาจารย์, inนางสาวกันทิมา มีแหยม, อาจารย์, "การจัดเส้นทางรถรับส่งพนักงานด้วยรูปแบบวิธีการทางคณิตศาสตร์", การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2559, 25 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exเพ็ญศิริ สมพงษ?, inนางสาวกันทิมา มีแหยม, อาจารย์, inนายประเสริฐศักดิ์ พรหมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนรับจ้างเก็บเกี่ยวอ้อยของรถตัดเพื่อลดเวลาการทำงานให้มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด", การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2559, 25 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการไหลกำลังไฟฟ้าของระบบสายส่งแบบเรเดียล กรณีศึกษา มก.ฉกส.", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุนันทา ทับทิมทอง, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเจลล้างมือสูตรผสมสารสกัดสมุนไพรเพื่อกำจัดแบคทีเรียก่อโรค", The 13th KU-KPS conference, 8 - 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย
2016 inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนายชัยรัตน์ คำหา, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, "การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.)ที่ปลูกบนชุดดินโพนพิสัย", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวอาจรีย์ จันทา, exนางสาวสุปรียา ธรรมวรีย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการสกัดต่อสารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในน้ำหมากเม่า", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวทาริกาล เลาไธสง, exนางสาวนฤมล พุทธเกษม, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของรอบการแช่เยือกแข็ง-การละลายน้ำแข็งต่อสารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำเม่า", การประชุมวิชาการและเสนอขอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฉลองชัย ม่านโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, "การทดสอบสมรรถภาพทางกายส้าหรับประชาชนในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4 , 27 พฤศจิกายน 2016, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวรพีพร ศรีชาหลวง, inนางสาวอาภรณ์ ศรีมาตร, "ผลของอัตราปุ๋ยหมักพืชน้ำต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของคะน้าและสมบัติบางประการของลูกรัง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุลินดา กุลมา, exเกษมณี มิควาฬ, "ผลของวิธีการทำแห้งต่อคุณภาพมะม่วง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวพวงมณี คำเกลี้ยง , exนางสาวประกายมาศ ประดับเสริฐ , inนางสาวสนธินี ไวยารัตน์, อาจารย์, "ปริมาณความขุ่น และความกระด้างของน้ำประปาหอพัก บริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4 , 27 พฤศจิกายน 2016, อำ สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาวสาวพูนสินธุ์ นามวุฒิ, exนางสาวศศิกานต์ ซองทุมมินทร์, "ไวน์เม่าและความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exอ้อมจิต วิจิตรปัญญา, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสมรรถนะบุคลากรที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เรื่อง Green ASIA and Sustainability Forum: Sustainable for Inclusive Development, 17 - 18 มิถุนายน 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 exนิภาวรรณ จังตระกูล, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการสื่อสารภายในองค์การและคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาธนาคารออมสินภาค 10", การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2559 "เปิดโลกกว้างทางปัญญาพัฒนาสู่อาเซียน", 16 กรกฎาคม 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 exพรรษา วานานวงศ์, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารที่มีผลต่อบรรยากาศขององค์การ กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2559 "เปิดโลกกว้างทางปัญญาพัฒนาสู่อาเซียน", 16 กรกฎาคม 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกวรรณ ม่อมพะเนา, inนางสาวขวัญกมล ทวายตาคำ, "การศึกษาเปรียบเทียบพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชนเผ่าไทย้อและไทโส้ในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน, 24 - 27 สิงหาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, exธวัชชัย เจริญสุข, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและฤทธ์ิต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากกากกาแฟ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13, 9 ธันวาคม 2016 - 9 กุมภาพันธ์ 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2016 exดร.จินดา จันดาเรือง, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, "ปริมาณสารกาบาและสารประกอบฟี นอลิคท้งั หมดต่อกิจกรรมการต้านสารอนุมูลอิสระของข้าวฮางงอกและข้าวกล้องงอกจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13, 8 ธันวาคม 2016 - 8 กุมภาพันธ์ 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 exบุหงา โคตรหาซาว, exพิมพร พิมพ์มีลาย, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการการผลิตและการตลาดพริกอินทรีย์ของเกษตรกร บ้านหนองหอย จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 exกันทาร์กร รู้บุญ, exอินธุอร ช้างระดม, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสามารถขององค์การและการพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตผ้าย้อมคราม: กรณีศึกษาผู้ผลิตผ้าย้อมครามในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 exเอกสิทธิ์ บัวพรม, exกมลพรรณ ขันทีท้าว, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการการลดต้นทุนการผลิตมะเขือเทศของเกษตรกร ตำบลเต่างอย จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 exณัฐพร ณ เชียงใหม่, exเกียรติภูมิ กีรติตานนท์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุริยกุล ณ อยุธยา, "ความสามารถขององค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ: กรณีศึกษา OTOP ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 exธนสาร กาญจน์สุวรรณ, exสุนันทา จันทร์ดาวงค์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ: กรณีศึกษา OTOP ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 exนฤเดช ศิริรุ่งเจริญ, exชนิตตา สุวะศรี, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดความสูญเสียที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ: กรณีศึกษา OTOP ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนายภักดี คบกลาง, อาจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นในการนำ Disturbed State Concept มาใช้ในการจำลองพฤติกรรมของบล็อกประสานที่ผสมเถ้าชานอ้อย", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน , 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.ธวัชชัย บุญจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิชาภัทร บุญหนุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Analysis of Errors of the Written English Essays: A Case study", RSU International Research Conference 2016, 29 เมษายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนางสาวศิริญญา โปร่งจิตร์, อาจารย์, "Mean Value Theorem and Cauchy Mean Value Theorem Via d-Fine Tagged Partitions", การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 21) และ การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2559, 23 พฤษภาคม 2016, เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายชัยรัตน์ คำหา, inนายรัชชานนท์ ผงทอง, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, inนางสาวทัศนีย์ ไตรยนาม, inนายสกล ฉายศรี, exอำพล เหล่ามาลา, exวีระพงษ์ เหล่าลาภะ, "มันสำปะหลัง “พันธุ์เคยู - สกลนคร”", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรอุมา จันทวงศ์, "การศึกษาเบื้องต้นในการให้แสงเสริมจากหลอดแอลอีดีต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมเรดโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 exนงค์ลักษณ์ บุตรดี, exสร้อยสุดา มองเคน, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "คุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบต้าบลดอนนางหงส์ อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม", การประชุมวิชากการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 , 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 exวิษณุ เมืองบาล, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)ในโรงเรียนประถมศึกาาเขตเทศบาลตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี", การประชุมวิชากการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 exพิมพ์ณดา วังทะพันธ์, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "การพัฒนาพฤติกรรมทันตสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั นประถมศึกษาตอนปลาย", การประชุมวิชากการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, exวรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, exอภิรั๙ ศิริธราธิวัตร, "การศึกษาการเพิ่มจำนวนขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบดับบลี้-ซาเลี่ยน สำหรับนำมาประยุกต์ใช้กับกังหันลม", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจารุวรรณ เหนือคูเมือง, exสุดารัตน์ ขุนทะ, ex อรวรรณ ทองเฟื่อง, ex อริสา ไตรยราช, exอารีย์รัตน์ เสนาวัง, "การส ารวจภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้าก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 “ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ” , 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยศกร เพ็งเลา, exขวัญภิรมย์ พิมวัน, exนันทมาศ อภัยแสน, exมณีรัตน์ บุญพูล, exวันวิสา ศรียศทัน, exศศิศร โพธิ์บาย, "พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 “ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ” , 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชัน ไตรธิเลน, ex นฤทธิ์ อุดมวงค์, "ผลการเสริมกากเม่าจากน้ำคั้นสดในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาบางประการของไก่ไข่", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17, 25 - 26 มกราคม 2016, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาสาว เบญญาภา หมวดน้อม, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, "ฤทธิ์การยับยั้งของสารสกัดหยาบจากตำรับยาเขียวต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง", The 38th National Graduate Research Conference, 19 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2016, มหาวิทยาลัยนเรศวล พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรัชชานนท์ ผงทอง, "ความหลากหลายของชนิดปลาระหว่างฤดูน้ำหลากและฤดูน้ำลดในแม่น้ำสงคราม จังหวัดนครพนม", งานประชุมวิชาการประมงและทรัพยากรทางน้ำระดับชาติ ครั้งที่ 10, 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2016, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวรุ่งนภา ไชยพร, exประกายดาว กุลวงษ์, "การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียสังเคราะห์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 11 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนิภาภรณ์ สีทาพุฒ, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชลธิรา แสงศิริ, "การประเมินสายพันธ์ุข้าวพื้นเมืองเพื่อปลูกในจังหวัดอุดรธานี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 3 กุมภาพันธ์ 2016, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exชาลิณี ฆารพล, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ชลธิรา แสงศิริ, "การสำรวจ และรวบรวมสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 3 กุมภาพันธ์ 2016, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกริชศิวะโรจน์ รัตนกรณ์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินขยะถุงพลาสติกของเทศบาลนครสกลนครโดยการวิเคราะห์กระแสการไหลของมวลวัสดุ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15 , 12 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมกากเม่าจากน้ำคั้นสดในอาหารต่อคุณภาพไข่และเปอร์เซ็นต์เกรดไข่ของไก่ไข่", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร๋์แห่งชาติ ครั้งที่ 5, 28 - 30 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exอ.กัญชลา สุดตาชาติ, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การวางแผนการผลิตและการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคการวิเคราะห์กิจกรรมร่วม: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเบเกอรี่", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรวิกา เมืองพราม, exขนิษฐา นามเพ็ง, exจิตวรรณ พิมพ์ประเสริฐ, exชนินนันท์ แฝงจันทร์, exนูรมี อีซอมูซอ, "การสำรวจพืชสมุนไพรในชุมชนและการใช้สมุนไพรของคนในชุมชนลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4 , 27 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกศกนก พันธ์โสภา, exชลธิชา อัฒจักร์, exฐิติมา หมอไสย์, exณัฎฐฌา เหลาแตว, exพัชรียา คุณมี, "การใช้ลูกประคบสมุนไพรปู่สาง ห่อผ้าครามเพื่อบรรเทาอาการ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณแผ่นหลัง ของเกษตรกร ในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 มิถุนายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exประสิทธิ์ วงษ์พรม, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, exธิดา สียืน, exเพ็ญพิชญ์ พรมจักร, exวิษณุ มีลา, exศุภราภรณ์ อาจวิชัย, exอรอนงค์ อินทร์กอง, "การประเมินสถานภาพพืชสมุนไพรเบื้องต้นในอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบข้อมูลทางสุขภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัชนิดา โครตพรหม, exวราภรณ์ ฉายพล, exวสินี วอแพง, exสุพัตรา ชัยประโคม, exอภิสรา เวียนเป๊ะ, "การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในชุมชนลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจารุวรรณ เหนือคูเมือง, exสุดารัตน์ ขุนทะ, exอรวรรณ ทองเฟื่อง, exอริสา ไตรยราช, exอารีรัตน์ เสนาวัง, "การสำรวจภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภาวิดา ศรีสวัสดิ์, exจิราภรณ์ ไชยสาร, exฉันทพิชญา แสนจันทร์, exชลธินี แพนบุตร, exชลา หัสดร, "คุณภาพชีวิตของประชาชนลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมัลลิกา ภูสมมาตร, exเยาวภา ทองขันธ์, exอรุณรุ่ง วิชามูล, exอังคณา ยืนชีพ, exอินทุอร ขาวสะอาด, "ปัจจัยเสี่ยงด้วยโรคติดต่อของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยศกร เพ็งเลา, exรัชนก นาน้ำเที่ยง, exวิจิตรา ใจเจริญ, exวิจิตรา สารีโท, exชาลีฮา คามิส, exฮุสนา หะยีวานิ, "พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปัญญา ทองสา, exพจนารถ เกตุจอหอ, exสุธิดา เชียงขวาง, exอรอนงค์ ชินบุตร, "พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exชลธิชา นิลภา, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exศิริวรรณ ไชยเชษฐ์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาระดับความรู้ด้านยาต้านไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4. , 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exพนมรักษ์ ประกิ่ง, exศักดิ์สิทธ์ แสนคะ, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4. , 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exพัชรินทร์ ภูวิเลิศ, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติสมาธิบำบัดแบบ SKT 7 ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดนครพนม", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4. , 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exจิราพร ขันทะชา, exปิยะพร เดชบาล, exสุพัฒน์ อาสนะ, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มน้ำอัดลมในนิสิตคณะสาธารณสุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร., 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exณัฐธิดา สุวรรณ, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดในนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทับทิม เชื้อคาฮด, exนิรมล ศรียายาง, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exพรรณิการ์ บุญรอดดิษฐ์, exพัชฎาภรณ์ ชานุชิต, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในตำบลนาทมอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม.", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exเยาวลักษณ์ นนตระอุดร, exวุฒิชัย จันทิมา, exรัชนีกร สุขเพ็ง, exสุพัฒน์ อาสนะ, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exวุฒิชัย จันทิมา, exลลิตา จันทร์เพ็ง, exมณีรัตน์ ต้นคา, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exวาสนา แสนมหาชัย, exเมทินี ชาติชานิ, exศศิภา นาปาน, exศศิธร กล่อมปัญญา, exทศพล ไชยธงรัตน์, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exบรรชัย สาที, exสุพรัตน์ ฉัตตะสี, exอาทิมา เทศอ่อน, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, "การบริโภคอาหารของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพธิ์หมากแข้ง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเศรษฐกร กาเมือง, อาจารย์, "การออกแบบและทดสอบเครื่องคั่วพริกอินทรีย์", IE Network 2016, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนายศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์, exพรรณนิภา เจริญตา, exศลิษา กุลเคน, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายแผ่นปรุงรสจากเทา", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานพืชเขตร้อน และกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ปานวาด พรหมดี, อาจารย์, exเบญจพร กลิ่นศรีสุข, exกาญจนา สมเนตร, "คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งเปลือกกล้วยน้ำว้าและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์กุนเชียงแผ่นอบกรอบ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10 , 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบรรณสิทธิ์ สิทธิบรรณกุล, exวรรณวิมล ชัยประสานสินธุ์, exเนตรนภา ไชยพร, exขวัญฤดี พรมจันทร์, "ผลของโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยตารางเก้าช่อง และยางยืดต่อการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 - 29 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติยา คาเกิด, exวันวิสา โคตรเสนา, "อาการปวดต้นคอ บ่าไหล่และหลังของบุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 - 29 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวฐิติมา ชื่อสุภัค, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, "ADSORPTION STUDIES OF METALS ON VARIOUS ACTIVATED CARBONS DERIVED FROM AGRICULTURAL WASTES", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาววีรมน จารุการ, inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, "ADSORPTION STUDIES OF DYES ON VARIOUS ACTIVATED CARBONS DERIVED FROM AGRICULTURAL WASTES", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exขนิษฐา สุขกุล, exชิดชนก บุญทา, exศิริพร เรืองศักดิ์, "คุณภาพน้ำที่ไหลเข้าสู่หนองเลิงเปือยและคุณภาพน้ำบาดาลโดยรอบหนองเลิงเปือย", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016 - 27 กรกฎาคม 2017, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, "การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีวัยทอง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ , 26 - 27 พฤศจิกายน 2016, เมืองสกลคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 exนายดาราวัฒน์ สานเชาว์, exนางสาวจรัญญา สีเปียชัย, exนายวีรยุทธ จันทารัต, inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเครื่องผลิตโอโซนแบบอิเล็กโตรดตัวนำแบบแปรงลวดหมุนเพื่อบำบัดน้ำเสีย", The 42 nd Congress on Science and Technology of Thailand ( STT42 ) on “ Knowledge of the Land towards Innovation for Sustainable FeTure ” , 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนุชนาถ ประทุมวัน, exนิศาชล กุลบุตร, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้นอกระบบ:กรณีศึกษา หมู่บ้านนาสะไมย์ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร", ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559, 27 พฤศจิกายน 2016, อ.เมือง สกลนคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2016]