Journal

Article
การวิเคราะห์ทางความร้อนและการไหลในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีการสอดใส่แผ่นกั้นการไหลด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
Journal
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH (ISSN: 19056648)
Volume
11
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
Page
128-134
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-