Conference

Article
การวางแผนรับจ้างเก็บเกี่ยวอ้อยของรถตัดเพื่อลดเวลาการทำงานให้มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด
Conference
การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2559
Class
ชาติ
Date
25 สิงหาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-