ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2008

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

35

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

4

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 11
2008 inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์, exProf. Dennes T. Bergado, exAssoc. Prof. Dr. Panich Voottipruex, "Numerical simulation and sensitivity analysis of full scale test embankment with reinforced lightweight geomaterials on soft Bangkok clay", Geotextiles and Geomembranes, ปีที่ 2008, ฉบับที่ in press, มิถุนายน 2008
2008 inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์, exProf. Dennes T. Bergado, exAssoc. Prof. Dr. Panich Voottipruex, exProf. Shinogeri Hayashi, "Performance of full scale test embankment with reinforced lightweight geomaterials on soft ground", Lowland International Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2008, หน้า 84-92
2008 inดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, exPeterson, DG, exThompson, DB, "Water solubility of flavor compounds influences formation of flavor inclusion complexes from dispersed high-amylose maize starch", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 220-226
2008 inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ ดร พิชัย นิมิตยงสกุล, "Influence of Heating Envelope on Structural Fire Integrity of Ferrocement Jackets", Fire Technology, ปีที่ Inpress, มกราคม 2008
2008 inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ ดร พิชัย นิมิตยงสกุล, "Structural integrity of ferrocement panels exposed to fire", Cement and Concrete Composites, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2008, หน้า 419-430
2008 inนางสาวปรียาพร โกษา, อาจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exPakdee Khobklag, "Spatial and Temporal Distribution of Irrigation Requirements in the Chao Phraya River Basin, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 758-766
2008 inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์, exDennes T. Bergado, exJaturonk Saowapakpiboon, "Enhancement of PVD Performance by Thermal and Electro-Osmotic Techniques", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 398-404
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCarmelita M. Rebancos, "Local Knowledge and Utilization of Mangrove Resources in the Three Districts of Ranong, Thailand", Journal of Nature Studies, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 161-166
2008 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exSadik Kaka?, exXiang Yang Zhou, "Mathematical Analysis of Planar Solid Oxide Fuel Cells", International Journal of Hydrogen Energy , ปีที่ 33, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2008, หน้า 2547-2565
2008 exA. D?az-Espejo, exJ.E. Fern?ndez, exP.J. Dur?n, exI.F. Gir?n, exH. Sinoquet, exG. Sonohat, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, exJ.M. Infante, exV. Chamorro, exL. Villagarc?a, exM.J. Palomo, "Canopy architecture and radiation interception measurement in olive", Acta Horticulturae, ปีที่ 791, มิถุนายน 2008, หน้า 531-538
2008 exWang, G.F.a, inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Xie, G.L., ex Zhu, B, ex Li, B., ex Liu, B, ex Zhou, Q., "Bacterial Wilt of Mulberry (Morus alba) Caused by Enterobacter cloacae in China", Plant Disease, ปีที่ 92, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2008, หน้า 483-483
Publish Year National Journal 3
2008 inนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์, "ผลของการเก็บรักษาต่อคุณภาพของสารสกัดกระเทียม", วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal), ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2008, หน้า 208-212
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปรีดามน คำวชิรพิทักษ์, exInocencio E. Buot, Jr, "Species Composition of Mangrove Ecosystem in Ranong, Thailand", The Thailand National History Museum Journal, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 51-58
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวียะวัฒน์ ใจตรง, "สถานภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณป่าชายเลน จังหวัดระนองภายหลังเกิดคลื่นสึนามิ", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 98-106

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 17
2008 inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์, exProf. Dennes T. Bergado, exLai Yip Poon, exSomsak Piyaboon, exPreedidhep Anujorn, "Numerical analysis of full scale test embankment reinforced lightweight geomaterials on soft ground", The 4th Asian Reigional Conference on Geosynthetics, 16 - 20 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 exProf. Dennes T. Bergado, inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์, exP. V. Long, exAssoc. Prof. Dr. Panich Voottipruex, "Improved evaluation of interface factors from pullout test in stiff compacted soils and its relevance to geosynthetic reinforcement in tsunami reconstruction applications.", The 4th Asian Regional Conference on Geosynthetics, 16 - 20 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์, exD.G. Peterson, exD.B. Thompson, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Role of water solubility on the stability of monoterpenes in the inclusion complexes from dispersed high-amylose maize starch", the 9th International Hydrocolloids Conference, 15 - 19 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2008 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exMember, RERIC, "Renewable Energy Options for an Island Community", International Conference on Energy Security and Climate Change (ESCC 2008), 6 - 8 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exS. Kumar, "Energy Flow in a PV Hybrid System for an Island Community", 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference (23rd EU PVSEC), 1 - 5 กันยายน 2008, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
2008 inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, exPeter Wolchann, inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Molecular Docking Studies on Coumarin-Donepezil Hybrid Derivatives as Potent Inhibitors of Acetylcholinesterase", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์, "Flavor protection through starch inclusion complexes", International Symposium on Innovations in Food Processing, 20 พฤศจิกายน 2008, ไต้หวัน
2008 inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิชัย นิมิตยงสกุล, inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์, exรัฐภูมิ ปริชาติปรีชา, "Thermal Conductivity of Ferrocement", Eleventh East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-11), 19 - 21 พฤศจิกายน 2008, ไทเป ไต้หวัน
2008 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการแพร่กระจายของประชาคมปลาและพลวัตประชากรปลากลุ่มปลาหนัง (Catfish) ในพื้นที่หนองหาร และลำน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร", International Symposium “Sustaining Fish Diversity, Fisheries and Aquaculture in Mekong Basin. , 3 - 5 กันยายน 2008, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exInocencio E. Buot, Jr., "Ecotourism in Ranong Mangrove Forest Ecosystem, Thailand", 8th National Annual Scientific Conference of PSSN, 5 - 10 พฤษภาคม 2008, Ilocos Norte สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exInocencio E. Buot, Jr., "Establishing Biodiversity Corridor in the Mangrove Forest in Ranong, Thailand", 8th National Annual Scientific Convention of PSSN, 5 - 10 พฤษภาคม 2008, Ilocos Norte สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exInocencio E. Buot, Jr., "The Mangrove Zonation and Its Biodiversity in Ranong, Thailand", Scientific Meeting on the Environment: Trends, Issues, and Challenges, 1 กุมภาพันธ์ 2008, Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2008 exรศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, inนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Climate Change Impact on Forest Area in Thailand", FORTROP, 17 - 19 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exPimraksa, K., inนายถนัดกิจ ชารีรัตน์, อาจารย์, exChindaprasirt, P., exMishima, N., exHatanaka, S., "Composition and microstructure of fly ash geopolymer containing metakaolin", Excellence in Concrete Construction through Innovation - Proceedings of the International Conference on Concrete Construction, 9 กันยายน 2008
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBuot, I.E., "Coastal landscape restoration in Ranong mangrove forest, Ranong province, Thailand", Developing Tomorrow’s Leaders in Agriculture and Rural Development: Responding to the Challenges of Globalization, 27 - 28 พฤศจิกายน 2008, Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2008 inนายภักดี คบกลาง, อาจารย์, exก้องรัฐ นกแก้ว, inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of bagasse ash on water absorption and compressive strength of lateritic soil interlocking block", Excellence in Concrete Construction Through Innovation, 9 - 10 กันยายน 2008, London สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2008 exธรรมาภรณ์ อึ้งทรงคุณ, inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร. พิชัย นิมิตยงสกุล, "The effects of the curing technique on the compressive strength of Autoclaved Aerated mortar", Excellence in Concrete Construction through Innovation, 9 - 10 กันยายน 2008, London สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 10
2008 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay)เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร", การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551 “เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 1, 18 มกราคม 2008, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์, exเดนนิส ที เบอร์กาโด, exจตุรงค์ เสาวภาคย์ไพบูลย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพของพีวีดีด้วยวิธีความร้อนและวิธีอิเล็กโตรออสโมติค", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exมงคล มงคลวงศ์โรจน์, inนายครรชิต เกื้อหนุน, อาจารย์, "การพัฒนาเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศผสมน้ำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, "การเตรียมหลักสูตรเกษตรแบบมีสัญญาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก", ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก, 18 กันยายน 2008, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2008 inนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการประเมินการเปลี่ยนแปลงชนิดป่าไม้: กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิง", การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2551 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 16 - 19 ตุลาคม 2008, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำผงเปลือกมังคุดแห้งเพื่อใช้ผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเปลือกมังคุด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551 , 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 exผศ.ดร.วิลาศ นิติวัฒนานนท์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทิพย์อาภา ตั้งศิริกุล, "การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน-กรณีศึกษาในประเทศไทย", การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 10 ปี 2551 เรื่อง การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม, 5 - 7 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการวิวัฒน์แบบผลต่างเพื่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ", การประชุมวิชาการ ม.อ. ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 1 (1/2551)“สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” , 19 - 21 พฤศจิกายน 2008, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย
2008 inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ต้นดาวเรืองในระบบบึงประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวดินบำบัดน้ำเสียจากบ่อเกรอะบ่อซึม", การประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 7, 12 - 14 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายภักดี คบกลาง, อาจารย์, inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปริญญา จินดาประเสริฐ, exธรรมาภรณ์ อึ้งทรงคุณ, "Effect of the particle size and content of Bagasse Ash on properties of Lateritic Soil Interlocking Block", การประชุมวิชาการคอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2, 5 กันยายน 2008, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2008]