Journal

การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตไข่ไก่ในโรงเรือนที่มีรูปแบบการเลี้ยงแบบกรงตับที่แตกต่างกันกรณีศึกษา: ฟาร์มมหาวิทยาลัย อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วารสารสัตวบาล (ISSN: 08584001)
26
112
38-41
มกราคม - มีนาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-