Conference

Article
อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสมรรถนะบุคลากรที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Conference
การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เรื่อง Green ASIA and Sustainability Forum: Sustainable for Inclusive Development
Class
ชาติ
Date
17 - 18 มิถุนายน 2016
Location
ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-