ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2018

98

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

113

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

121

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

12

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 40
2018 inนายอรัญ ประกอบสัญท์, exRattanawaorahirankul, R., "Illumination control system for horticulture based on wireless sensor network", JP Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 15, ฉบับที่ Special Is, สิงหาคม 2018, หน้า 277-282
2018 exHan Zheng, exPengchen Du, exXiaotong Qiu, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exDavid Roy, exXuemei Bai, exJianguo Xu, exAna I Vela, exMarcelo Gottschalk, "Genomic comparisons of Streptococcus suis serotype 9 strains recovered from diseased pigs in Spain and Canada", Veterinary Research, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 1-13
2018 exThipruetri, P., inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "The experimental study of the flammable gas detecting system for the biogas engine and filler", International Conference on Green Agro-industry and Bioeconomy 2018, ICGAB 2018, ปีที่ 230, ฉบับที่ 1, กันยายน 2018, หน้า 1-8
2018 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanita Ngamchuachit, inนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The combined effect of calcium, pectin methylesterase and mild heat on frozen mango quality", AIMS Agriculture and Food, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 455-466
2018 inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNutta Taneepanichskul, PhD, exWattasit Siriwong PhD, exNattaporn Pitaknoppakul, MD, exVitool Lohsoonthorn, PhD, "ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองในบ้านเรือนและการเพิ่มความหนาของหลอดเลือดแดงแคโรติด อินทิมา-มีเดีย:การศึกษาติดตามผล 1 ปี", วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Journal of Medical Association of Thailand), ปีที่ 101, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2018, หน้า 1529-1536
2018 exKhanitta Buakaew, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต เรืองสอน, อาจารย์, exPatrawut Thaipichitburapa, inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Changes of Chlorophyll a in an Intertidal Bangtaboon Estuary in Relation to Tidal Driven Salinity and Nutrients", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 53-65
2018 exผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก, exJ. Sriburee, exS. Sedpho, inนายต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Environmental impact evaluation of road pavements using life cycle assessment tool", Lowland Technology International, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กันยายน 2018, หน้า 117-124
2018 inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Moisture content prediction of paddy drying in a fluidized-bed drier with a vortex flow generator using an artificial neural network", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 145, ตุลาคม 2018, หน้า 630-636
2018 exSiriwong, W., exOng-artborirak, P., exNganchamung, T., inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRobson, M.G., "Factors associated with health effects from occupational exposure to pesticide residues among greengrocers in freshmarket, Bangkok, Thailand", Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 590-601
2018 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปานวาด พรหมดี, อาจารย์, "Mao Pomace on Carcass and Meat Quality of Broiler", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 17, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2018, หน้า 221-228
2018 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of 4-hexylresorcinol incorporated with glutathione on quality and physicochemical changes in sour tamarind (Tamarindus indica L.)", In Proceedings of International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018 - สิงหาคม 2019, หน้า 1-7
2018 exS. Surson, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exN. Wongma, "An Investigation on Polyploidy Induction and Verification of Kram Ngo Plants (Indigofera suffruticosa) for Biomass Production in Northeast Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 32-42
2018 inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "A Standard Procedure for Development Performance Map of CNC Machining Centers by Using Double Ball-Bar", Key Engineering Materials, ปีที่ 749, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, หน้า 191-196
2018 exYouplao, P., exTasakorn, M., inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The simulation of a force in micro-scale sensing employing an optical double ring resonator system", Pertanika Journal of Science and Technology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 85-94
2018 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาวะคุกคามที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความพร้อมในการตั้งครรภ์ของหญิงไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) KKU Research Journal (Graduate Studies), ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า 33-41
2018 inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, exNgiwpa, J., exYarprakhon, W., "Effect of hot water treatments on quality of fresh-cut muskmelon fruit (Cucumis melo L.) 'Honeyworld'", Acta Horticulturae, ปีที่ 1209, ตุลาคม 2018, หน้า 385-390
2018 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exShigeyuki Hamada, "Detection of plasmid-mediated colistin-resistant and carbapenem-resistant genes by multiplex PCR", MethodsX, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2018, หน้า 532-536
2018 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKakaรง, S., "Numerical Study of Mixing Thermal Conductivity Models for Nanofluid Heat Transfer Enhancement", Journal of Engineering Physics and Thermophysics, ปีที่ 91, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤศจิกายน 2018, หน้า 104-114
2018 inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exKlinbunga, S., "Species identification of non-hybrid and hybrid Pangasiid catfish using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, หน้า 99-105
2018 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสัตยา ต้นวงศ์, exสุจารี นนทโคตร, exดร.ชลธิรา แสงศิริ, exดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์, "Effect of Spacing and No. of Seedling per Hill on Growth and YieldComponents of Rice cv. Chai Nat 1 under System of Rice Intensification", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 879, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 95-100
2018 inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Drinking Water Quality and Evaluation of Environmental Conditions of Water Vending Machines", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 1-5
2018 exYupeng Gao, exMarlene E. Janes, inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, exMargaret A. Brennan, exCharles S. Brennan, exWitoon Prinyawiwatkul, "Gluten-free bakery and pasta products: prevalence and quality improvement", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 19-32
2018 inนายภักดี คบกลาง, อาจารย์, inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, "A preliminary study for modelling the behavioural response to static loading of porous concrete by using disturbed state concept", 6th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering, ACE 2018, ฉบับที่ 216379, พฤษภาคม 2018
2018 exSomjit Boonthiem, inดร.สุนทร บุญตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWatcharin Klongdee, "Linear spline mapping in Normal Distribution", WSEAS TRANSACTIONS on MATHEMATICS, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 197-204
2018 exEremin, A, exNadasi, H, inดร.เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์, อาจารย์, exKiang-Ia, J, inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, รองศาสตราจารย์, exHaba, O, exYonetake, K, exTakezoe, H, "Azodendrimers as a photoactive interface for liquid crystals", LIQUID CRYSTALS, ปีที่ 45, ฉบับที่ 13-15, ธันวาคม 2018, หน้า 2121-2131
2018 inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "A New Procedure for Determining Minimum Sampling Points for Tolerance Evaluation of High Precision Mechanical Parts", Key Engineering Materials, ปีที่ 749, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2018, หน้า 191-196
2018 exWongjampa, W, exEkalaksananan, T, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChuerduangphui, J, exKleebkaow, P, exPatarapadungkit, N, exPientong, C, "Suppression of miR-22, a tumor suppressor in cervical cancer, by human papillomavirus 16 E6 via a p53/miR-22/HDAC6 pathway", PLOS ONE, ปีที่ 13, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2018
2018 inดร.เตือนใจ น้อยพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNgeontae, W, "Thioglycolic acid-capped CdS quantum dots modified with Co2+ as a fluorescent sensor for dopamine", BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2018
2018 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exDan Takeuchi, exSurang Dejsirilert, exMarcelo Gottschalk, exKazunori Oishi, "Genotypic diversity of Streptococcus suis strains isolated from humans in Thailand", European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, ปีที่ 37, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2018, หน้า 917-925
2018 exPrecharattana, M., inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A stochastic cellular automata model for rice tillering in the system of rice intensification", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1053, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018
2018 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Sadik Kakac, "The experimental investigation of a double pipe heat exchanger installed inside a split-type air-conditioning system", International Heat Transfer Conference 16, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, หน้า 4823-4832
2018 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Removal of paraquat solution onto zeolite material", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 1954, ฉบับที่ -, เมษายน - พฤษภาคม 2018, หน้า 03006-1-03006-7
2018 exนายทิวธวัฒน์ นาพิรุณ, exDr.Markus Bacher, exProf. Henrik Balslev, inนางสาวขวัญกมล ทวายตาคำ, exรศ.วิชัย สันติมาลีวรกัน, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Scopoletin from Lasianthus lucidus Blume (Rubiaceae): A potential antimicrobial against multidrug-resistance Pseudomonas aeruginosa", Journal of Applied Pharmaceutical Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 9, กันยายน 2018, หน้า 001-006
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, exนายศรายุทธ วงค์กวานกลม, "Adsorption and desorption of carbaryl on hexadecyl trimethyl ammonium bromide modified zeolite NaY using RGB portable photometer", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 1954, ฉบับที่ -, เมษายน - พฤษภาคม 2018, หน้า 030005-1-030005-7
2018 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, exThomas Bechtold, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Green Reducing Agents for Indigo Dyeing on Cotton Fabrics", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 196, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 106-113
2018 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิภาภรณ์ สีฑาพุฒ, exดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์, exดร.ชลธิรา แสงศิริ, "Correlation and Multiple Regression Model for Economic Traits of Local Rice (Oryza sativa L.) in Upland Rice System", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 879, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 71-77
2018 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEriksson, L, exLundberg, PC, "Antenatal depressive symptoms during late pregnancy among women in a north-eastern province of Thailand: Prevalence and associated factors", ASIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, ปีที่ 36, สิงหาคม 2018, หน้า 102-107
2018 inดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม, อาจารย์, inนางสาวอารยา แสงพรหม, exChaisri, P., "Antioxidant and antibacterial activity of Thai medicinal plant (Capparis micracantha)", 2nd International Conference on Applied Sciences, ICAS 2018, ปีที่ 1954, พฤษภาคม 2018
2018 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Low-Cost Controlled Temperature Greenhouse Investigation for Marigold Seedlings in Global Warming Situation", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, หน้า 150-155
2018 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE PROPOSED POLICY IN DIGITAL FINANCIAL SERVICE ENHANCEMENT OF KRUNG THAI BANK IN THAILAND", Eurasian Journal of Analytical Chemistry, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 379-388
Publish Year National Journal 58
2018 inนายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, "ปัญหาทางกฎหมายกับการจดทะเบียนสมรสของเพศทางเลือก", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 56-69
2018 inนายอนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย", วารสาร โรงพยาบาลสกลนคร, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 20-34
2018 exวีรพล เพริศแก้ว, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เขตสุขภาพที่ 8", วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 514-522
2018 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาพการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำในจังหวัดสกลนครและนครพนม", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 956-962
2018 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพุทธิภณ ศิริมูล, "อิทธิพลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเหนียวที่ปลูกในสภาพดินเค็ม", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 739-748
2018 inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรรณวิสา ศรีตาชัย, "ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวในจังหวัดสกลนคร", วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ 1, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 786-794
2018 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้น ้าเม่า (Antidesma sp.) ต่อการต้านเชื อ Streptococcus spp. ที่ก่อโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, สิงหาคม - ตุลาคม 2018, หน้า 182-186
2018 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการการแทพย์ฉุกเฉินในจังหวัดสกลนคร", วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 358-364
2018 exนางสาวสุจารี นนทโคตร, exนางสาวรีนา แซ่แต้, exนายพุทธพร วิวาจารย์, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ชลธิรา แสงศิริ, "การประเมินและคัดเลือกหม่อนลูกผสมชั่วที่หนึ่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม 2018, หน้า 1307-1314
2018 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "หลักการให้อาหารของเป็ดไข่ ไก่งวง นกกระจอเทศและนกกระทา", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 64, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2018 - มกราคม 2019, หน้า 15-24
2018 inดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิฤดี คงคาทิพย์, "การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนผลิตสารหอมกฤษณา", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 81-92
2018 exอัจฉริยา สุริยา, inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ิวิธีการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อคุณสมบัติของปลาร้าในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 566-578
2018 inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนัดดา ราชนิยม, exณัฐวัลย์ พลพันธุ์, "การศึกษากระบวนการผลิตน้าส้มสายชูหมักจากโคจิข้าวเหนียว", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 130-140
2018 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของคุณภาพบริการและมูลค่าที่รับรู้ของลูกค้าที่มีต่อความภักดีของลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร้อยเอ็ด ประเทศไทย", Veridian E-Journal, Silpakorn University International (Humanities, Social Sciences and Arts) Volume 11 Number 4 January-June 2018 , ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, มกราคม - มิถุนายน 2018
2018 inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในเขตพื้นที่การประถมศึกาาสกลนคร เขต 1", วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 56-68
2018 inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, "The polymorphism analysis of gene resistance to avian influenza virus (Mx gene) in KU-Phuphan black-bone chicken", Genomics and Genetics, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 62-69
2018 inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา, exทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์, "การเปรียบเทียบมาตรฐาน ค่ายกโค้งสำหรับการออกแบบรถไฟความเร็วสูงในไทย", วิศวกรรมสาร, ปีที่ 71, ฉบับที่ 4/2561, ธันวาคม 2018 - มกราคม 2019
2018 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุวพันธุ์ คะโยธา , "ปัจจัยเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดและปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันยาเสพติดของเยาวชน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตเทศบาลนครสกลนคร", Journal of Sakon Nakhon Hospital , ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 84-95
2018 exนพดล ไชยสุระ, exชาติชัย อุดมกิจมงคล, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง, "อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2", วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 28-38
2018 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.นุชจรินทร์ โลหะปาน, exอ.ดร.สายนที วงศ์คำดี, "แนวทางการบริหารบัญชีเกษตรอินทรีย์สู่ความสำเร็จ กรณีศึกษาสวนจารุวรรณ", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 33-45
2018 inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, "Heat shock protein 70 gene polymorphism in KU–Phuphan black–bone chicken", Genomics and Genetics 2017, 10(1&2): 1–6, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1&2, สิงหาคม 2018, หน้า 1-6
2018 exประภาวดี ดีกุดเรือ, inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2", วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 59-72
2018 exกาญจนาพร นนทะลุน, inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของชนิดและความเข้มข้นของเอนไซม์ที่มีต่อความนุ่มของเนื้อ", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 100-105
2018 exธนกร วรวงค์, exนิยมสุข ณ ไทร, inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพปุ๋ยหมักมูลม้าที่เสริมด้วยถ่านชีวภาพต่างชนิด", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 1175-1180
2018 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "รูปร่าง รูปทรง และขนาดของสินค้าเกษตรต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคยุค Thailand 4.0", วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Extension Journal), ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2018 - กันยายน 2019, หน้า 1-12
2018 exโอบะ ลาสุด, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงค์ลักษณ์ เหลาพรม, exพรรณี บัญชรหัตถกิจ, exวีรวัฒน์ พัดไธสง, exอรุณธร ลาสุด, "ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตลำน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018
2018 inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, exนางนิรันตา ศรีบุญทิพย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, "ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประชาชนพื้นที่ชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : การวิจัยเชิงคุณภาพ", วารสารราชภัฎเพชรบูรณ์สาร, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 46-55
2018 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของการบูรณาการศาสตร์สากลและศาสตร์ชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุติดเตียง", Community Health Development Quarterly Khon Kaen University, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 231-244
2018 exฉัตรศิริ วิภาวิน, exนงค์ลักษณ์ เหลาพรม, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรรณี บัญชรหัตถกิจ, exรัฐพล ไกรกลาง, exธนากร พรมโนภาส, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความชุกของพยาธิใบไม้ตับและความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำสงครามและความชุกเมตาเซอร์คาเรียในปลาวงศ์ตะเพียนที่อยู่ในแม่น้ำสงคราม จังหวัดนครพนม", วาระสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018
2018 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, exนางสาวธัญลักษณ์ ศิลารัตน, exนางสาวสุวนันท์ สามาอาพัฒน์, "ผลของการใส่วัสดุอินทรีย์และอนินทรีย์ร่วมกับซากหญ้าแฝกต่อสมบัติทางเคมีบางประการของดินลูกรัง", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 1143-1149
2018 exชรินรัตน์ เจี้ยนเซ่ง, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระยะเวลาในการงอกต่อปริมาณฟีนอลทั้งหมด กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณกาบาของข้าวฮางงอก", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 19-24
2018 exอิศวโขค กาญจนา, exวรินท์มาศ เกษทองมา, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบระดับน้ำตาลเฉลี่ย (HbA1C) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", Community Health Development Quarterly Khon Kaen University, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 245-256
2018 exณัฐธิดา โอทารัม, exสิริอร มุลมณี, inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแหล่งคาร์บอนและ pH ต่อการเจริญของแบคทีเรียแลคติกที่คัดเลือกได้จากผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 577-580
2018 exจิรประภา ศิริสูงเนิน, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จังหวัดขอนแก่น", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น(Community Health Development Quarterly Khon Kaen University), ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 317-335
2018 inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening of antibacterial activities of edible wild and cultivatedmushrooms from Northeast Thailand against foodborne pathogenicbacteria", วารสารเเก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 1, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2018, หน้า 1115-1121
2018 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีต่อค่าดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันของหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน", วารสารสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า ---
2018 inนายสกล ฉายศรี, inนายชัยรัตน์ คำหา, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, inนายรัชชานนท์ ผงทอง, inนางสาวทัศนีย์ ไตรยนาม, exอำพล เหล่ามาลา, exวีะพงษ์ เหล่าลาภะ, exพชรดา ฉายศรี, exโอภาษ บุญเส็ง, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "การทดสอบผลผลิตมันสาปะหลัง พันธุ์เคยู-สกลนคร ในสภาพพื้นที่แปลงเกษตรกร", วิทยาศาสตร์เกษตร(Agricultural Sci. J.), ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 177-180
2018 inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เตือนใจ น้อยพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนกทิพย์ โคตรสำราญ, อาจารย์, "การทำนายปริมารสารไลโคปีนในฟักข้าวด้วยการวิเคราะห์ภาพสี RGB ร่วมกับวิธีการโครงข่ายประสาทเทียม", วารสารวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 8 (พิเศษ), เมษายน 2018, หน้า 1435-1445
2018 inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 171-190
2018 inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรตีนต่างระดับในสูตรอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตและปริมาณกรดไขมันระเหยง่ายในกระเพาะรูเมนของแพะเนื้อที่ได้รับหญ้าเนเปียร์เป็นแหล่งอาหารหยาบ", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 731-740
2018 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex อดิศร ยุบลวัฒน, exเอกราช มุกธวัตร, exสุนิสา ผลผาฤทธิ์, ex อรทัย ยนต์พิมพ์, "อิทธิพลของการปลูกพืชแซมต่อประสิทธิภาพของข้าวโพดและถั่วพุ่มที่ปลูกบนดินลูกรัง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2018, หน้า 405-411
2018 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exกชพรรณ สีดารักษ์, "ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อคุณภาพไข่ไก่อินทรีย์ในสภาพอุณหภูมิตู้เย็น", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม 2018, หน้า 101-110
2018 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, ex อัญชัน ไตรธิเลน, exพงศธร พลพันธ์, "ผลของกากเม่าต่อค่าโลหิตวิทยาบางประการและประชากรจุลินทรีย์ในไส้ติ่งของไก่เนื้อ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 846-854
2018 inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนงศักดิ์ วิเศษรจนา, "การปรับปรุงแนวทางพิจารณาคดีค้ามนุษย์ อันเนื่องมาจากปัญหาการตีความในดุลพินิจของศาล เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ", รมยสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ พิเศษ2561, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 329-354
2018 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเวลาและอัตราการไหลของอากาศ ต่อการแยกสิ่งเจือปนจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้เครื่องคัดแยกสำหรับครัวเรือน", แก่นเกษตร (Khon Kaen Agriculture Journal), ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 445-450
2018 exเกษนรินทร์ ชมพุฒ, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงค์ลักษณ์ เหลาพรม, exพรรณี บัญชรหัตถกิจ, exรัฐพล ไกรกลาง, exธนากร พรมโนภาส, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
2018 inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุริยา โชคเพิ่มพูน, "การศึกษาพฤติกรรมการอบแห้งและการประเมินค่าสีของพริกที่อบแห้งภายในตู้อบแห้งแบบหลายชั้นด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 764-775
2018 exนายพิชิตชัย พจนเลขา, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิต่อสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ดัดแปรด้วยวิธีการให้ความร้อนชื้น", แก่นเกษตร , ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 212-217
2018 exนส.วิจิตรา แสวงโคตร, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิคและสารต้านอนุมูลอิสระในใบหม่อน 2 สายพันธุ์", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2018, หน้า 359-362
2018 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, ex รัตนทิพย์ ขันขจร, "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของกากเม่าหมัก", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 578-583
2018 inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรารัตน์ สังวะลี, exจุรวุฒิ กุจะพันธ์, "ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคเมลิออยด์โดสิสของประชนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี", วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 69-80
2018 exวัชรพงษ์ คำเชียง, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรรณี บัญชรหัตถกิจ, exรัฐพล ไกรกลาง, exนงค์ลักษณ์ เหลาพรม, "การพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับโดยใช้ทฤษฎี แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและทฤษฎีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในกลุ่มเสี่ยง ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018
2018 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้กากเม่าในการเลี้ยงสัตว์", ข่าวสารเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Extension Journal), ปีที่ 63, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2018, หน้า 17-22
2018 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายจิตติสานต์ จงวุฒิเวชช์, "การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ", Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 1908-1923
2018 inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกระดับโมเลกุลในข้าวเหนียวลูกผสมที่มียีนต้านทานโรคไหม้", KHON KAEN AGR. J., ปีที่ 46, ฉบับที่ SUPPL. 1, มกราคม 2018, หน้า 487-493
2018 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "มะเม่า หรือหมากเม่า หรือมะเม่าหลวง ไม้ผลทรงคุณค่าของจังหวัดสกลนคร", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 63, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2018, หน้า 53-60
2018 inนายอนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, "การพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย", วารสารวิชาการสาธารณสุข, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2018, หน้า 410-419
2018 inนายวิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองการดึงดูดการเดินทางโดยใช้ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์และการเรียนรู้เชิงลึก", วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 146-157

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 75
2018 inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, exนายนันทวัฒน์ เศรษฐกุลสิทธิ์, "Hydroponics Vegetable Business Plan in the Northeastern of Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 exNan Theint Ngu Lwin, exPiyatida Yotap, ex Kiaothip Phimmaha, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "Effect of Ultraviolet-C (UV-C) Irradiation on Physicochemical Changes of Fresh-cut Baby Corn during Storage", The 3 rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry, 15 - 17 พฤศจิกายน 2018, เชียงราย ประเทศไทย
2018 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Bootstrap Charge-Pump Technique for High Gain Boost Converter Applications.", 2018 2nd European Conference on Electrical Engineering and Computer Science (EECS2018), 20 - 22 ธันวาคม 2018, Bern สมาพันธรัฐสวิส
2018 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวงศกร บุญสิทธิ์, "The Influence of Leadership and Quality of Work Life on Organizational Commitment of Hospital Staff, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 exอภิวัฒน์ แสงอุบล, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Sucrose Pre-Drying Treatment on Quality of Mango", The IRES Internation conference, 5 - 6 กรกฎาคม 2018, เครือรัฐออสเตรเลีย
2018 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK. Pathumwan, exR. Ponsukkhwa, exP. Thipruetri, "The Behaviors of Three Different Transmission Systems between a Hybrid Engine and a Generator", 4th International Conference on Engineering and MIS, ICEMIS 2018, 19 - 20 มิถุนายน 2018, Istanbul สาธารณรัฐตุรกี
2018 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวเกษศิรินทร โพนเงิน, "The Influence of Quality of Work Life on Employee Loyaltythrough Organizational Commitment of Bank for Agricultureand Agricultural Cooperative, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuriyan Boonalan, "The Influence of Service Quality and Customer Satisfaction on Customer Loyalty of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018 INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE Amsterdam, Netherlands 9 – 11May, 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Management of the Tha Rae Community,Sakon Nakhon Province as a Secondary Destination for Cultural Tourism", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 12 พฤษภาคม 2018, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 exนายพีระวัฒน์ ตาลประดิษฐ์, inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธนนชาติ อิ่มสมบัติ, exรพีพรรณ มาเห็ม, exนายเทียนชัย ปานโพธิ์จาน, exนายสิทธิชัย ประพันธ์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, "Preparation of silk fibroin/chitosan film and its ability to remove Rhodamine B dye in aqueous solution", The 2018 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018), 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2018 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exสมพร วงษ์ภักดี, "SNP discovery for species identification of indigo plants (Indigofera spp.) using double digest restriction site-associated DNA sequencing", The Forth Thailand Biodiversity BioBank Conference: “2018 International Forum on Community Biobank: Thailand Initiatives”, 12 - 14 กันยายน 2018
2018 exPemika Piputthananan, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of harvesting time on chemical compositions and pasting properties of Hang rice", 2018 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science, 17 - 19 ธันวาคม 2018, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
2018 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Prasartkaew, "Design Aspect of Rooftop Solar Photovoltaic System", Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES 2018), 3 - 6 เมษายน 2018, Kyoto ญี่ปุ่น
2018 inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018)"Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform", 5 - 6 ตุลาคม 2018, ขอนแก่น ประเทศไทย
2018 inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วรรณทิชา เศวตรบวร, "Efficacy of organic acids and hot water treatment to inactivate E. coli inoculated on sunflower sprouts", The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2018 (ICAAI2018), 15 - 17 พฤศจิกายน 2018, เชียงราย ประเทศไทย
2018 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนายภัทรพล คำมุลตรี, "Marketing Mix Factors Affecting Customer Satisfaction and Purchase Goods from Vending Machine in Northeastern Region of Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 exนายหิรัญ จารึกดี, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "Effect of Pre-treatment by Ultraviolet-C (UV-C) Irradiation Incorporated with Hydro-cooling on Postharvest Quality of Red Hot Chili (Capsicum annuum L.)", The 3 rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry, 15 พฤศจิกายน 2018 - 17 มกราคม 2019, เชียงราย ประเทศไทย
2018 exรศ.ดร.ชนพล ศรีฤาชา, exมณีรัตน์ ช่างไม้, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุพัฒน์ อาสนะ, "คุณลักษณะส่วนบุคคลและสุนทรียะทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", 10th International on public health among greater Mekong sub-regional country , 2 พฤศจิกายน 2018, kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNutta Taneepanichskul , exVitool Lohsoonthorn, PhD, exNattaporn Pitaknoppakul, MD, "Exposure to household incense smoke is associated with Carotid Intima-Media Thickness (CIMT) in the central city of Sakon Nakhon province, Thailand", 49th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health, 15 - 19 สิงหาคม 2018, Soul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2018 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface and cross-section of natural indigo dyed cotton fabrics by using Na2S2O4 and monosaccharides as reducing agents in difference alkaline solutions", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 - PACCON 2018, 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2018 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exKhotchapak Patisupaksana, "factor Influencing the Organizational Citizenship Behavior and Staff Performance", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 พฤษภาคม - 11 กันยายน 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวปาริฉัตร ศรีประทุมภรณ์, "Factors Affecting Employee Organizational Commitment ofGovernment Saving Bank in the Sanook Province Group,Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปิยะณัฐ เตชะสกลกิจกูร, "The Investigation Influence of Marketing Mix on Customer Retention: A Case Study of Gas Station", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, exNgiwpa, J., exYarprakhon, W., "Effect of hot water treatments on quality of fresh-cut muskmelon fruit (Cucumis melo L.) 'Honeyworld'", Acta Horticulturae, 1 ตุลาคม 2018
2018 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancement of Organizational Commitment of the Provincial Office of the Auditor General in the Northeastern Region, Thailand", The 1st Thai-Sino International Symposium on Management, 28 - 30 กันยายน 2018, Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ 21 ที่เน้นความสนุกด้วยหลักการเกมในค่ายเยาวชนสร้างสรรค์", The 11th IEEE International Conference on Ubi-media Computing (U-Media'2018) and International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL'2018), 22 - 25 สิงหาคม 2018, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAthit Singnakrong, "Investigation of Visual Puppet Storytelling for Educating Elementary Students", The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL 2018) และ The 11th IEEE International Conference on Ubi-Media Computing, 22 - 25 สิงหาคม 2018, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 exนางสาวทิพยวรรณ สุดใจ, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antioxidant Content and Antioxidant Activity of White, Red and Black Waxy Rice", The 2018 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science (IFABL 2018), 6 - 8 เมษายน 2018, Nagoya ญี่ปุ่น
2018 inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, exนางสาวน้ำฝน สุมาลา, "The Influence of Leadership on Performance through Employee Work Motivation of Office of Highways in Northeastern Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์, exRapepun Mahem, "The performance of synthetic zeolite combined with activated carbon for removal of linuron herbicide", he 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics 2018, 14 - 17 ธันวาคม 2018, เสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2018 exKochapan Seedarak, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "Effect of mao (Antidesma sp.) pomace on growth performance and economic evaluation of broilers.", The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2018 (ICAAI2018), The School of Agro-Industry, Mae Fah Luang University (MFU), Chiang Rai, Thailand. November 15-17, 2018., 15 - 17 พฤศจิกายน 2018, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2018 exน.ส.ชลธิรา แสงศิริ, exน.ส.เมธานา นุชภรณ์, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, "Genetic diversity of Vigna umbellata (wild) in western and lowernorthern Thailand based on Inter-simple sequence repeats markers", International Conference of Agriculture and Natural Resources, 26 - 28 เมษายน 2018, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวสิริรุ่ง สมหวังสง่า, "The Affecting of Quality Service and Customer Satisfaction onCustomer Repurchasing Behavior of Beverage Business", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.ธนิกา ขันอาสา, อาจารย์, exวินิช พรมอารักษ์, "การสังเคราะห์และสมบัติเชิงแสงของสารเรืองแสงสีน้ำเงินจากอนุพันธ์ไพรีน", PURE AND APPLIED CHEMISTRY INTERNATIONAL CONFERENCE 2018, 7 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2018 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, exนางสาวอรรวรรณ บุญเกิด, "An Augmented Reality-based Mobile Learning for A Personalized Learning in solar 3D system.", The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL 2018), 22 - 25 สิงหาคม 2018, ืnanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพิชญ์นรี เอ่งฉ้วน, "Quality of Work Life and Organizational Commitment Antecedents of Employees Resignation of Palm Industry, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exนายเสริมพงศ์ สายเรี่ยม, inนางสาวทัศนีย์ ไตรยนาม, "Phytoremediation potential of water lilies (Nymphaea) in decolorization of indigo dye wastewater", World Water Congress & Exhibition 2018, 16 - 21 กันยายน 2018, โตเกียว ญี่ปุ่น
2018 exJintana sangwong, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Best Practice Model on Solid Waste Management at Source for Sub-district Municipality, Sakon Nakhon Province", 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani, Thailand, May 24-25, 2018, 24 - 25 พฤษภาคม 2018, อุดอนธานี
2018 inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJunjira Phasom, exManus Phanomrauammit, exSugritta Panyasom, exOrnpreeya Boonnon, exSomchoke Sriharuksa, "Factors Associate to Public Participation in Recycle Waste Bankfor Cremation at Dongphattana Community, Sakon NakhonNakhon Municipality, Sakon Nakhon Province", 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani, Thailand, May 24-25, 2018, 24 - 25 พฤษภาคม 2018
2018 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWipasanee Sintisut, "Bank Product and Behavioral Factors Influencing on Outstanding Loan Creation of the People’s Bank Project of Government Savings Bank, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018 INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE Amsterdam, Netherlands 9 – 11May, 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชันกล้า แจ่มบาล, "Service Quality and Customer Loyalty of Thai Massage Spa Business", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effects of process writing approach on performance of an overcrowded EFL writing class at a university in Thailand", AICLL-The 1st Annual International Conference on Language and Literature, 18 - 19 เมษายน 2018, Medan สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2018 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวพนิดา ปะลี, "Service Quality Affected on Customer Loyalty throughCustomer Satisfaction: A Case Study of Bank of AyudhyaPublic Company Limited, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, "ถ่านกัมมันต์จากแกลบข้าวและการประยุกต์ใช้ในการดูดซับสีย้อม : การศึกษาจลนศาสตร์และไอโซเทอร์ม", PACCON 2018 Pure and Applied Chemistry International Conference 2018, 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The influence of Si/Al ratio in zeolite Y structure for methane and carbon dioxide adsorption", the 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics 2018, 14 ธันวาคม 2018 - 17 เมษายน 2019, Siem Reap ราชอาณาจักรกัมพูชา
2018 inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Appropriate Biochar Technology for Driving Organic Farming and Sustainable Resource Management in Thailand", Smart Use Fertilizers for Environmentally Friendly Agriculture , 30 - 31 ตุลาคม 2018, ไต้หวัน
2018 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exSirikamon Worrachin, "Factor Affecting Consumer Decision making Of Thai Barbecue Buffet Service", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม, อาจารย์, inนางสาวอารยา แสงพรหม, exChaisri, P., "Antioxidant and antibacterial activity of Thai medicinal plant (Capparis micracantha)", 2nd International Conference on Applied Sciences, ICAS 2018, 24 พฤษภาคม 2018
2018 inดร.แพรทอง เหลาภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวดวงฤทัย พฤษชาติ, "การกำจัดสีย้อมประจุบวกจากน้ำเสียด้วยซิลิกาที่ตรึงพอลิเมทราคริลิกแอซิด", Proceedings of the Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018), 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, Muang สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2018 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Prasartkaew, "An Experimental Study on the Performance of Multi-Purpose Solar Cooking System", Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES 2018), 3 - 6 เมษายน 2018, Kyoto ญี่ปุ่น
2018 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวนาตยา ตั้งวิกรัย, "The Influence of Marketing Mix on the Customer BuyingDecision Making of Construction Material Store", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 exผศ. ธงชัย บทมาตย์, inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์, "Novel condition for exponential stability of linear system with mixed non-differential time-varying delay with feedback control", 2018 International Conference on Advanced Control, Automation and Robots. , 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2018, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2018 exนางสาววิภาดา ภาวะรัตน์, exนางสาวณัฐมล พันตาเอก, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chemical and Physical Properties of Red Waxy Local Landrace Rice Varieties", 2018 Asia Pacific Agriculture Student Summit (APASS) , 15 - 17 พฤศจิกายน 2018, Pingtung ไต้หวัน
2018 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวธัญวรรณ แสงนวล, "Decision Making Behavior of Online Stores Customer inNortheastern Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exTamonpat Tiyabud, "Factors Affecting Customer Satisfaction: A Case Study of Wanon Niwat Provincial Electricity Authority, Sakon Nakhon Province,Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of 4-hexylresorcinol incorporated with glutathione on quality and physicochemical changes in sour tamarind (Tamarindus indica L.)", 2018 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science-Summer Session , 17 - 19 สิงหาคม 2018, Sapporo ญี่ปุ่น
2018 exนางสาวสุจารี นนทโคตร, exนายพุทธพร วิวาจารย์, exน.ส.ชลธิรา แสงศิริ, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Studies on heterosis and correlation analysis in F1 hybrids of mulberry(Morus spp.)", International Conference of 2018 Agriculture and Natural Resources, 26 - 28 เมษายน 2018, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Proposed Policy on Outstanding Loan Administration of the People’s Bank Program of Government Savings Bank in Buengkan Province, Thailand", SIBR Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, 29 - 30 กันยายน 2018, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2018 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางกัญญานัยน์ แท่นหิน, "The Impact of Client Development Staff Competency and Group Member Participation on the Effectiveness of Community Development Projects Prototype under Sufficiency Economy Philosophy of Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 พฤษภาคม - 11 ตุลาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Competitive Advantages of Natural Dyed Cotton Fabric and Weaving Community Enterprise in Sakon Nakhon Province, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "Language Skill Improvement Planning of Hotel Businesses in Urban Center of Northeast,Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, exศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์, exกชพร จันทร์แก้ว, exฐิติกุล บุณศรี, "Downscaling ion-association solvent extraction for tetracycline determination with RGB color detection system", Pure And Applied Chemistry International Conference 2018, 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, สงขลา สงขลา ประเทศไทย
2018 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exPaphatchaphorn Kritthanaphat, "Factors Influencing Customer Satisfaction and Customer Loyalty: A Case Study of Retail Pharmacy Chain in Mukdahan Province, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 exนายพิชิตชัย พจนเลขา, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Changes in Antioxidant Content and Antioxidant Activity of Riceberry Flour by Annealing and Heat-moisture Treatment", 2018 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science (IFABL 2018), 6 - 8 เมษายน 2018, Nagoya ญี่ปุ่น
2018 inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJunjira Phasom, exTidarat Promnon, exParichat Sumrit, "Solid waste management in Tharae sub-district municipality, Muangdistrict, Sakon Nakhon province", 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani, Thailand, May 24-25, 2018, 24 - 25 พฤษภาคม 2018
2018 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Removal of Paraquat Solution onto zeolite Material", The 2nd International Conference on Applied Sciences (ICAS-2), 24 - 25 พฤษภาคม 2018, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2018 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThaned Kairaj, "Marketing Mix and Psychological Factors Affecting on Decision Making Behaviors of 2BClean Shoe Cleaner Product Purchasing in Bangkok Metropolitan Area, Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018 INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE Amsterdam, Netherlands 9 – 11May, 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Sadik Kakac, "The development of a simple alternative hybrid engine for gasoline, LPG and biogas", the ASME 2018 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, IMECE2018, 9 - 15 พฤศจิกายน 2018, Pittsburgh เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2018 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, "A Collaborative Digital Game-Based Learning with a Management.", The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL 2018), 22 - 25 สิงหาคม 2018, ืnanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inนายภักดี คบกลาง, อาจารย์, inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, "A Preliminary Study for modelling the behavioural response to static loading of porous concrete by using Disturbed State Concept", 6th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2018), 14 - 15 พฤษภาคม 2018, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2018 inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWu-Yuin Hwang, inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPisit Hantongchai, exYuttana Koolsue, exParichat Tetsalee, "Implementation of Internet of Things in Smart Small Greenhouse for Vegetable Safety", วิชาการ The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL 2018) และ The 11th IEEE International Conference on Ubi-Media Computing, 22 - 25 สิงหาคม 2018, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, exนายศรายุทธ วงศ์กวานกลม, "Adsorption and desorption of carbaryl on hexadecyl trimethyl ammonium bromidemodified zeolite NaY using RGB portable photometer", The 2nd International Conference on Applied Sciences (ICAS-2), 24 - 25 พฤษภาคม 2018, โฮจิมินห์ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2018 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายดำรงค์ เดชานุกูลวิวัฒน์, "Competitive Advantage the Consequence of Entrepreneurshipand Innovation: A Case Study of Processed Fish ProductCommunity Enterprise in Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, "Case Study of Learning Style Preference during Customer Experience Mapping Class", The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL 2018), 22 - 25 สิงหาคม 2018, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exManatsanan Deebudcha, "Job Characteristic and Work Experience Factors Influencing on Organizational Commitment of the Provincial Office of the Auditor General of Thailand (OAG) Staffs", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018 INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE Amsterdam, Netherlands 9 – 11May, 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
Publish Year National Conference 38
2018 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, exวิไล ชูเกียรติศิริ, exอุดมศักดิ์ อุดมดี, exอุมาภรณ์ ชัยวัฒนอุดร, exพรนิพา ภูนาเพชร, "ประสิทธิผลของสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” ต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบของประชาชน", การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, อำเภอพังโคน สกลนคร ประเทศไทย
2018 inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกพร พรมสาส์น, exนภาวรรณ จันทร์ลาวงค์, exจันทร์จิรา ภาโสม, "การจัดการมูลฝอยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2561, 24 พฤศจิกายน 2018, สกลนคร ประเทศไทย
2018 exวรรวิไล สูงสังเขตร์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, "การจัดการน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนสีย้อมด้วยวัสดุดูดซับชีวภาพที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และ the 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 24 พฤษภาคม - 24 กรกฎาคม 2018, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
2018 exฐาวรี ยาสิทธิ์, exทัตติยา คำมุงคุณ, inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมะเขือ (Solanum melongena) ด้วยเทคนิค Sequence Related Amplified Polymorphism (SRAP)", Recent Advances in Genomics and Genetics Conference 2018 (RAGG2018): "Innovative Genomics and Genetics", 25 - 26 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่มีการขุดลอก: กรณีศึกษาหนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exกชพรรณ สีดารักษ์, "ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อคุรภาพไข่ไก่อินทรีย์ในสภาพอุณหภูมิตู้เย็น", การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 5, 16 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกีรติ มณีสาย, อาจารย์, inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inนางสาวอาภรณ์ ศรีมาตร, "การกำจัดขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17 , 24 - 25 พฤษภาคม 2018, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
2018 exสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจสอบการเจือปนของนํ้าในนํ้านมดิบ โดยใช้เซนเซอร์แบบอินเตอร์ดิจิตัล คาปาซิเตอร์", การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand, 26 - 29 มิถุนายน 2018, พิษณุโลก ประเทศไทย
2018 inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแขนกล 3 แกนสำหรับระบบควบคุมแรงแบบสะท้อนกลับ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32, 3 - 7 กรกฎาคม 2018, มุกดาหาร ประเทศไทย
2018 exจีราพร วิรัชวา, exดวงกมล พูลสว่าง, exภัทราพร ศรีคำมูล, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมแห่งชาติเกษตรนนทรีอีสานครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน “Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society” , 24 พฤศจิกายน 2018, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2018 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราทิพย์ สุวรรณมาโจ, exปิยวรรณ จินะการ, exพัชรินทร์ นันทพันธ์, exณัฐิกา ธนูทอง, exณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, "การดูดซับสารกำจัดศัตรูพืชคลอไพริฟอสตกค้างในน้ำด้วยกากกาแฟ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคร้งที่ 17 , 24 - 25 พฤษภาคม 2018, อุดรธานี ประเทศไทย
2018 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้น้ำเม่า (Antidesma sp.) ต่อการต้านเชื้อ Streptococcus spp. ที่ก่อโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus)", การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 15, 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2018, พิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
2018 inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, exสุธิดา ทีปรักษพันธ์, "การสร้างเรือต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวัดคุณภาพน้ำ", the 23rd National Convention on Civil Engineering, NCCE2018, 18 - 20 กรกฎาคม 2018, องค์รักษ์ นครนายก ประเทศไทย
2018 exจันทร์จิรา ภาโสม, exกิตติพร กาญจนกัณโห, exรุ่งรัตน์ ธุระนนท์, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแห่งหนึ่ง ในอาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2018 exP. Bootaraja, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการจัดการพลังงานภายในอาคารศูนย์กีฬาทางน้า", National Conference of the Council of University Administrative Staff of Thailand on Higher Education Challenge under Global Change, 21 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมเจตน์ ถนอมพุทรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบควบคุมแบบเฟสนําหน้าสําหรับระบบลูกตุ้มกลับทาง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32, 3 - 6 กรกฎาคม 2018, อำเภอเมือง มุกดาหาร ประเทศไทย
2018 inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวุฒิชัย ปัญญะ, exพงษ์อนันต์ ผิวผ่อง, inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณธกร ทัศนัส, inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, "ผลของความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีและความเข้มข้นของไซโตไคนินต่อการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องในขวดแก้ว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 The 56th Kasetsart University Annual Conference , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exรัชชวิภา สุริเย, exวิไล รักษาคุณ, exอรทัย วอนาม, exศิรินภาภร หล้าพรหม, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, exกฤษฎิ์ศดิศ ธรเสนา, "ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์", ในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, ไทย สกลนคร ประเทศไทย
2018 inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสถาพร แสนละเอียด, อาจารย์, "ความแตกต่างของรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ในประเทศไทย: กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ", 4th National and International on Philosophy, Politics and Economics, 28 กันยายน 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรตีนต่างระดับในสูตรอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตและปริมาณกรดไขมันระเหยง่ายในกระเพาะรูเมนของแพะเนื้อที่ได้รับหญ้าเนเปียร์เป็นแหล่งอาหารหยาบ", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 7, 22 - 24 สิงหาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exสุธีระ เหิมศึก, exจักรพงษ์ ทองฉวี, exวงศธร พุ่มพวง, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, exถาวร ก่อเกิด, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, "พลวัตป่าเตงรังป้องกันไฟ อุทยานธรรมชาติป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 7, 18 - 19 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทองพันธ์ อุปชา, exรุ่งทิวา บิลชัย, exสุวิมล นาโควงค์, "ผลของโปรแกรมออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบต่อความสามารถการทรงตัว และความคล่องตัวในผู้สูงอายุ", ประชุมวิชาการเกษตร์แฟร์ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 24 พฤศจิกายน 2018, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2018 inนายภักดี คบกลาง, อาจารย์, inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, "คุณสมบัติของบล็อกประสานดินลูกรังที่ใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าชานอ้อยเป็นวัสดุประสาน", the 23rd National Convention on Civil Engineering, NCCE2018, 18 - 20 กรกฎาคม 2018, องค์รักษ์ นครนายก ประเทศไทย
2018 inนายสถาพร แสนละเอียด, อาจารย์, inนายบัญชา ไชยสมคุณ, อาจารย์, inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองการจำแนกประเภทหลายตัวแปร และโลจิสติค ในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", ในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, ไทย สกลนคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, "อิทธิพลของอัตราส่วนซิลิกอนต่ออะลูมิเนียมของซีโอไลต์วายต่อการดูดซับคาร์บาริลโดยอาศัยโฟโตมิเตอร์ ระบบสี RGB เคลื่อนที่", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และ the 7th International Confernece on Environmental Engineering, Science and Management, 25 พฤษภาคม 2018, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
2018 exณัฐพงษ์ พัดแสง, exพงษ์ศาสตร์ ไชยมาดี, exภาณุมาศ ทองจันทร์, exสหภาพ ศรีหาพล, exพัชรินทร์ ราสา, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ SET Index, SET50 Index และ SET100 Index", ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 , 24 พฤศจิกายน 2018, สกลนคร ประเทศไทย
2018 exวิจิตรา พิมมพา, exสุนิสา แสงกล้า, exจันทร์จิรา ภาโสม, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม", การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2018 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิรญาณ์ เนตรวงศ์, exรัชนีกร แข็งแรง, exอรญา ชัยอินทร์, exสุพัฒน์ อาสนะ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุ ในตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมแห่งชาติเกษตรนนทรีอีสานครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน “Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society” , 24 พฤศจิกายน 2018, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2018 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอันธิพร เขียนเสือ, inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยจากพืชในการการยับยั้ง Pyricularia grisea เชื้อสาเหตุโรคไหม้ข้าว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 (The 56th Kasetsart University Annual Conference) , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนายพิชิตชัย พจนเลขา, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิต่อสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ดัดแปรด้วยวิธีการให้ความร้อนชื้น", การประชุมวิชาเกษตร ครั้งที่ 19 , 30 มกราคม 2018, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2018 exวิชชุดา อารีเอื้อ, exเสาวลักษณ์ สุกงพงษ์พันคา1, exจันทร์จิรา ภาโสม, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการมูลฝอยในตลาดสดเทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2018 inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทิพวัลย์ สาขาสุวรรณ, exนันทิยา คณะจันทร์, exจันทร์จิรา ภาโสม, "การจัดการมูลฝอยของหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2561, 24 พฤศจิกายน 2018, สกลนคร ประเทศไทย
2018 exธนพร บุษมงคล, exศิริรัตน์ สามพลกรัง, exสุกัญญา ดอกศร, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุพัฒน์ อาสนะ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมแห่งชาติเกษตรนนทรีอีสานครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน “Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society” , 24 พฤศจิกายน 2018, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2018 inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบเครื่องหมายพันธุกรรมในโคลูกผสมพื้นเมืองไทย", เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Recent Advances in Genomics and Genetics Conference ๒๐๑๘ (RAGG๒๐๑๘): Innovative Genomics and Genetics. วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ. หน้า ๗๖-๘๓., 25 - 26 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exมนต์ดนัย ชานันโท, inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบจีโนไทป์ของยีน GHR ในโคลูกผสมพื้นเมืองไทย", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 โอกาสและความท้าทายในการผลิตสัตว์อย่างชาญฉลาดสู่ประเทศไทย 4.0 จ.เชียงใหม่ วันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ๒) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑. หน้า ๒๑๖-๒๒๓., 22 - 24 สิงหาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิระประภา ประสาร, exปิยะธิดา นันสะอาด, exปิยะวดี ขวัญศรี, exสุพัฒน์ อาสนะ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมแห่งชาติเกษตรนนทรีอีสานครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน “Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society” , 24 พฤศจิกายน 2018, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2018 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอัตราการไหลของอากาศและการติดตั้งฉนวนกันความร้อนต่อการลดความร้อนสูญเสียของเครื่องอบแห้งเอนกประสงค์โดยใช้พลังงานชีวมวลสำหรับชุมชน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32, 3 - 6 กรกฎาคม 2018, อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ประเทศไทย
2018 inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางนิรันตา ศรีบุญทิพย์, "ปัจจัยเชิงสาเหตุภายในตัวบุคคลของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกวิธีในอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร", ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9, 3 - 4 เมษายน 2018, อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2018]