ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2005

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

1

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2005 exSinoquet, H, exSonohat, G, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, exGodin, C, "Foliage randomness and light interception in 3-D digitized trees: an analysis from multiscale discretization of the canopy", PLANT CELL AND ENVIRONMENT, ปีที่ 28, ฉบับที่ 9, กันยายน 2005, หน้า 1158-1170
2005 inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, exSinoquet, H, "A method for 3D reconstruction of tree crown volume from photographs: assessment with 3D-digitized plants", TREE PHYSIOLOGY, ปีที่ 25, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2005, หน้า 1229-1242
2005 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Coastal Landuse Change Detection Using Remote Sensing Technique: Case Study in Banten Bay, West Java Island, Indonesia", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, มกราคม - มีนาคม 2005, หน้า 159-164
Publish Year National Journal 1
2005 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ดีซอร์เนชั่นไฮโซเทอร์มและแบบจำลองการทำแห้งของตะไคร้ โดยการทำแห้งแบบใช้ลมร้อน", ไม่ได้ระบุ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2005, หน้า 0-0

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2005 inดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชัยยุทธ ชินณะราศรี, exอุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, "ความดันบนขั้นและความเร็วท้ายรางของการไหลบนทางระบายน้ำล้นแบบกล่องตาข่ายและแบบมีธรณีที่ปลายขั้น", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ ๑๐, 2 - 4 พฤษภาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2005]