Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2544
  • ปร.ด.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  24-dichlorophenoxyacetic acidactivated carbonadsorbentsadsorptionadsorption isothermAeromonas hydrophilaAntibacterial activityantibacterial peptideantibacterial proteinAntimicrobialAntimicrobial proteinAntioxidantaquatic economic animalsbanana leaveCandida shehatae TISTR 5843Crocodile (Crocodylus siamensis)Crocodile bloodCrocodylus siamensisCrystalCytotoxicitydicromate colorimetric methodenvironmenenvironmentEscherichia coliethanolethanol productionextractionExtraction of essential oilsFamily forestGABAgerminated brown ricegerminated Hang riceHand washing gelHDTMAHemoglobinherbicideimmobilizationKhao-MaolinuronLocal HerbsMBCMICOxygen affinityparaquatPathogenic bacteriaPhenolicPhytochemical studies and antioxidant in extract of the Indigofera tinctoria LPlasmaPotential of essential oilspre-harvest ricePropionibacterium acnesproteinProximate compositionSaccharomyces cerevisiae TISTR 5339Scratch assaySerumSkinsolventSom-poiStaphylococcus aureusStaphylococcus epidermidisVibrio harveyiVibrio parahaemolyticusWound healingWound infectionYa-KeawYoung flattened ricezeoliteเซลล์ตรึงรูปเซลล์อิสระตัวทำละลายตำรับยาไทยถังหมักแบบแพคเบดถั่วขอ ทนความร้อนแนวพระราชดำริบลูสตารใบตองป่าครอบครัวเปปไทย ทำลายเชื้อแบคทีเรียโปรติโอมิกส์โปรตีนโปรตีนทำลายแบคทีเรียฟี นอล์ฟทาลีนยาเขียวแยกบริสุทธิ์ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลูมินอลวิธีไดโครเมตศักยภาพน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรสมุนไพรท้องถิ่นสารกาบาสารกาบา สารประกอบฟีนอลิคทัง้ หมด กิจกรรมการต้านสารอนุมูลอิสระ ข้าวฮางงอกสารต้านแบคทีเรียสารต้านอนุมูลอิสระเอทานอลแอลฟาอะไมเลส

  Interest

  โปรตีน, เปปไทย ทำลายเชื้อแบคทีเรีย, โปรติโอมิกส์

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ส.ค. 2562 - พ.ค. 2566 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • มี.ค. 2561 - พ.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 6-102 และ 22-306 ชั้น 1 และ 3 อาคารอ. 6 และ อ. 22

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Purification, characterization and comparison of reptile lysozymesThammasirirak S., Ponkham P., Preecharram S., Khanchanuan R., Phonyothee P., Daduang S., Srisomsap C., Araki T., Svasti J., Svasti J.2006Comparative Biochemistry and Physiology - C Toxicology and Pharmacology
  143(2),pp. 209-217
  37
  2Antibacterial activity of plasma from crocodile (Crocodylus siamensis) against pathogenic bacteriaKommanee J., Preecharram S., Daduang S., Temsiripong Y., Dhiravisit A., Yamada Y., Yamada Y., Yamada Y., Thammasirirak S.2012Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
  11
  37
  3Isolation and characterisation of crocosin, an antibacterial compound from crocodile (Crocodylus siamensis) plasmaPreecharram S., Jearranaiprepame P., Daduang S., Temsiripong Y., Somdee T., Fukamizo T., Svasti J., Araki T., Thammasirirak S.2010Animal Science Journal
  81(3),pp. 393-401
  35
  4Antimicrobial peptides derived from goose egg white lysozymeThammasirirak S., Pukcothanung Y., Preecharram S., Daduang S., Patramanon R., Fukamizo T., Araki T.2010Comparative Biochemistry and Physiology - C Toxicology and Pharmacology
  151(1),pp. 84-91
  33
  5Antibacterial activity from Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) serumPreecharram S., Daduang S., Bunyatratchata W., Araki T., Thammasirirak S.2008African Journal of Biotechnology
  7(17),pp. 3121-3128
  32
  6In vitro and in vivo wound healing properties of plasma and serum from Crocodylus siamensis bloodJangpromma N., Preecharram S., Srilert T., Maijaroen S., Mahakunakorn P., Nualkaew N., Daduang S., Klaynongsruang S.2016Journal of Microbiology and Biotechnology
  26(6),pp. 1140-1147
  20
  7Bacterial Overexpression of Recombinant Heteroscorpine-1 (rHS-1), a Toxin from Heterometrus laoticus Scorpion Venom: Trends for Antibacterial Application and Antivenom ProductionUawonggul N., Sukprasert S., Sukprasert S., Incamnoi P., Incamnoi P., Patramanon R., Thammasirirak S., Preecharram S., Bunyatratchata W., Kuaprasert B., Daduang J., Daduang S.2014Biochemical Genetics
  52(11-12),pp. 459-473
  9
  8Purification, characterization, and crystallization of Crocodylus siamensis hemoglobinJandaruang J., Siritapetawee J., Songsiriritthigul C., Preecharram S., Azuma T., Dhiravisit A., Fukumori Y., Thammasirirak S.2014Protein Journal
  33(4),pp. 377-385
  7
  9New variant of quail egg white lysozyme identified by peptide mappingThammasirirak S., Preecharram S., Ponkham P., Daduang S., Araki T., Svasti J.2007Comparative Biochemistry and Physiology - B Biochemistry and Molecular Biology
  147(2),pp. 314-324
  5
  10Removal of paraquat solution onto zeolite materialSirival R., Patdhanagul N., Preecharram S., Photharin S.2018AIP Conference Proceedings
  1954
  5
  11The performance of synthetic zeolite combined with activated carbon for removal of linuron herbicideSirival R., Patdhanagul N., Preecharram S., Nantaphan P., Mahem R.2020Suranaree Journal of Science and Technology
  27(3),pp. 030027-1-030027-5
  1
  12Removal of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from water by modified zeolite adsorbentsSirival R., Patdhanagul N., Preecharram S., Saikhao L.2021ScienceAsia
  47(5),pp. 602-608
  1
  13Proximate Composition and Antioxidant Activity of Young Flattened Rice (Khao-Mao)Preecharram S., Posoongnoen S., Thummawongsa T., Sripakdee T., Tawil S., Poomsuk N., Jandaruang J.2023Trends in Sciences
  20(4)
  1