Expertise Cloud

- สรีรวิทยาการผลิตพืช มันสำปะหลัง ข้าวโพดAdvanced Oxidation ProcessesChalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus คำสำคัญ: มันสำปะหลังFenton oxidationIndigo dyeKey word: cassavaselective breedingWastewater Treatmentyield trialsกระบวนการเฟนตันการคัดเลือกพันธุ์การเจริญเติบโตการใช้พื้นที่การทดสอบผลผลิตแก่นตะวันความคิดเห็นความคิดเห็นของเกษตรกรความหลากหลายทางชีวภาพเคยู – สกลนครโครงการพระราชดำริชุดดินโพนพิสัยชุมชนตัดใบปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ผ้าครามพรรณไม้น้ำมะเขือเทศมันสาปะหลังพันธุ์เคยู–สกลนคร ปรับปรุงพันธุ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครมันสำปะหลังมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ระบบฐานข้อมูลโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอยวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสิ่งแวดล้อมสีย้อมอาหารสัตว์

Interest

- สรีรวิทยาการผลิตพืช มันสำปะหลัง ข้าวโพด

Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (22)