Expertise Cloud

- สรีรวิทยาการผลิตพืช มันสำปะหลัง ข้าวโพดAdvanced Oxidation ProcessesChalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus คำสำคัญ: มันสำปะหลังFenton oxidationIndigo dyeKey word: cassavaselective breedingWastewater Treatmentyield trialsกระบวนการเฟนตันการคัดเลือกพันธุ์การเจริญเติบโตการใช้พื้นที่การทดสอบผลผลิตแก่นตะวันความคิดเห็นความคิดเห็นของเกษตรกรความหลากหลายทางชีวภาพเคยู – สกลนครโครงการพระราชดำริชุดดินโพนพิสัยชุมชนตัดใบปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ผ้าครามพรรณไม้น้ำมะเขือเทศมันสาปะหลังพันธุ์เคยู–สกลนคร ปรับปรุงพันธุ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครมันสำปะหลังมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ระบบฐานข้อมูลโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอยวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสิ่งแวดล้อมสีย้อมอาหารสัตว์

Interest

- สรีรวิทยาการผลิตพืช มันสำปะหลัง ข้าวโพด

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 14 เรื่อง (Unknown 14 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (22)