Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 “ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ” (ISBN: 9786162783388)
ชาติ
27 พฤศจิกายน 2016
สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
-