โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต

Publish Year International Conference 1
2017 exยศกร เพ็งเลา, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Situation and Associated Factor of Drinking, Smoking and Application of herbs in the Area of Nam Kam River,Thailand", Universal Academic Cluster International Conferences: Academic & Multidisciplinary , 17 - 19 เมษายน 2017, โตเกียว ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 12
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจารุวรรณ เหนือคูเมือง, exสุดารัตน์ ขุนทะ, ex อรวรรณ ทองเฟื่อง, ex อริสา ไตรยราช, exอารีย์รัตน์ เสนาวัง, "การส ารวจภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้าก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 “ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ” , 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยศกร เพ็งเลา, exขวัญภิรมย์ พิมวัน, exนันทมาศ อภัยแสน, exมณีรัตน์ บุญพูล, exวันวิสา ศรียศทัน, exศศิศร โพธิ์บาย, "พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 “ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ” , 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรวิกา เมืองพราม, exขนิษฐา นามเพ็ง, exจิตวรรณ พิมพ์ประเสริฐ, exชนินนันท์ แฝงจันทร์, exนูรมี อีซอมูซอ, "การสำรวจพืชสมุนไพรในชุมชนและการใช้สมุนไพรของคนในชุมชนลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4 , 27 มิถุนายน - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกศกนก พันธ์โสภา, exชลธิชา อัฒจักร์, exฐิติมา หมอไสย์, exณัฎฐฌา เหลาแตว, exพัชรียา คุณมี, "การใช้ลูกประคบสมุนไพรปู่สาง ห่อผ้าครามเพื่อบรรเทาอาการ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณแผ่นหลัง ของเกษตรกร ในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 มิถุนายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมัลลิกา ภูสมมาตร, exเยาวภา ทองขันธ์, exอรุณรุ่ง วิชามูล, exอังคณา ยืนชีพ, exอินทุอร ขาวสะอาด, "ปัจจัยเสี่ยงด้วยโรคติดต่อของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exประสิทธิ์ วงษ์พรม, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, exธิดา สียืน, exเพ็ญพิชญ์ พรมจักร, exวิษณุ มีลา, exศุภราภรณ์ อาจวิชัย, exอรอนงค์ อินทร์กอง, "การประเมินสถานภาพพืชสมุนไพรเบื้องต้นในอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบข้อมูลทางสุขภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัชนิดา โครตพรหม, exวราภรณ์ ฉายพล, exวสินี วอแพง, exสุพัตรา ชัยประโคม, exอภิสรา เวียนเป๊ะ, "การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในชุมชนลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจารุวรรณ เหนือคูเมือง, exสุดารัตน์ ขุนทะ, exอรวรรณ ทองเฟื่อง, exอริสา ไตรยราช, exอารีรัตน์ เสนาวัง, "การสำรวจภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภาวิดา ศรีสวัสดิ์, exจิราภรณ์ ไชยสาร, exฉันทพิชญา แสนจันทร์, exชลธินี แพนบุตร, exชลา หัสดร, "คุณภาพชีวิตของประชาชนลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยศกร เพ็งเลา, exรัชนก นาน้ำเที่ยง, exวิจิตรา ใจเจริญ, exวิจิตรา สารีโท, exชาลีฮา คามิส, exฮุสนา หะยีวานิ, "พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปัญญา ทองสา, exพจนารถ เกตุจอหอ, exสุธิดา เชียงขวาง, exอรอนงค์ ชินบุตร, "พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย