ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2009

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

66

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

3

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 16
2009 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Parameter Estimation of Three-Phase Induction Motor by Using Genetic Algorithm", Journal of Electrical Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 360-364
2009 exKaka?, S, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Review of convective heat transfer enhancement with nanofluids", International Journal of Heat and Mass Transfer , ปีที่ 52, ฉบับที่ 13-14, มิถุนายน 2009, หน้า 3187-3196
2009 inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial Activity of Thai Herb Extracts Against Coconut Milk Spoilage Microorganisms", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 752-759
2009 inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAlfonso Cuesta-Marcos, exPatrick M. Hayes, exKelley L. Richardson, exPattama Sirithunya, exKazuhiro Sato, exBrian Steffenson, exTheerayuth Toojinda, "Validation of rice blast resistance genes in barley using a QTL mapping population and near-isolines", J. Breed Sci. , ปีที่ 59, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2009, หน้า 341-349
2009 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exMompanuon, S, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, exYamauchi, K, "Effects of Dietary Mulberry Leaves (Morus alba L.) on Egg Yolk Color", JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, เมษายน 2009, หน้า 112-115
2009 inนางสาวขนิษฐา สมตระกูล, อาจารย์, exSuanjit, S, exPokethitiyook, P, exKruatrachue, M, exCassidy, MB, exTrevors, JT, exLee, H, exUpatham, S, "Comparing phenanthrene degradation by alginate-encapsulated and free Pseudomonas sp UG14Lr cells in heavy metal contaminated soils", JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 84, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2009, หน้า 1660-1668
2009 inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์, exDennes T. Bergado, "Interaction between Geogrid and Tire Chips-Sand Mixture:Pullout Test Simulation", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 399-403
2009 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, inนายสนธยา ผาลลาพัง, inนางสาวอินทิรา วรรณทิพย์, inนางสาวภัทราภรณ์ โพนเงิน, "ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มนนทรีอีสานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 48-59
2009 exGerald L. Murray, inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDavid E. Hoke, exElsio A. Wunder, Jr, exRebekah Henry, exMiranda Lo, exKunkun Zhang, exRasana W. Sermswan, exAlbert I. Ko, exBen Adler, "Major surface protein LipL32 is not required for either acute or chronic infection with Leptospira interrogans", Infection and Immunity, ปีที่ 77, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2009, หน้า 952-958
2009 exGerald L. Murray, exViviane Morel, exGustavo M. Cerqueira, exJulio Croda, inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRebekah Henry, exAlbert I. Ko, exOdir A. Dellagostin, exDieter M. Bulach, exRasana W. Sermswan, exBen Adler, exMathieu Picardeau, "Genome-wide transposon mutagenesis in pathogenic Leptospira species", Infection and Immunity, ปีที่ 77, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2009, หน้า 810-816
2009 inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์, exBergado, DT, exVoottipruex, P, "2D and 3D simulation of geogrid-reinforced geocomposite material embankment on soft Bangkok clay", GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL, ปีที่ 16, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2009, หน้า 420-432
2009 exKakac, S, exVenkataraman, MR, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exKotcioglu, I, "MODELING OF TWO-PHASE FLOW INSTABILITIES IN CONVECTIVE IN-TUBE BOILING HORIZONTAL SYSTEMS", ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2009, หน้า 107-116
2009 exGerald L. Murray, inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRebekah Henry, exAnucha Puapairoj, exRasana W. Sermswan, exBen Adler, "Leptospira interrogans requires heme oxygenase for disease pathogenesis", Microbes and Infection, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2009, หน้า 311-314
2009 exPathumnakul, S, exPiewthongngam, K, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "Integrating a shrimp-growth function, farming skills information, and a supply allocation algorithm to manage the shrimp supply chain", COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE, ปีที่ 66, ฉบับที่ 1, เมษายน 2009, หน้า 93-105
2009 exChindaprasirt, P, exHatanaka, S, exMishima, N, exYuasa, Y, inนายถนัดกิจ ชารีรัตน์, อาจารย์, "Effects of binder strength and aggregate size on the compressive strength and void ratio of porous concrete", INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS METALLURGY AND MATERIALS, ปีที่ 16, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2009, หน้า 714-719
2009 exHerve' Sinoquet, exSylvain Pincebourde, exBoris Adam, exNicolas Done's, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, exDidier Combes, exSte'phane Ploquin, exกฤษดา แสงสิงห์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, exGe'raldine Groussier-Bout, exJe'ro'me Casas, "3-D maps of tree canopy geometries at leaf scale", Ecology, ปีที่ 90, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 283-283
Publish Year National Journal 10
2009 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิรินาฎ เนติศรี, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนแช่อิ่ม", วารสารอาหาร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 165-173
2009 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exวราพร หนันแดง, exภาณุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยับยั้งการเจริญของ Escherichia coli โดยสารสกัดผักแขยงและผักกระโดนน้ำ ในระดับห้องปฏิบัติการ", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2009
2009 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mangrove Patch Restoration option in the Ranong Coastal Zone", Naresuan Agriculture Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ Suppl, สิงหาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 362-367
2009 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Power Flow Control by Use of Interline Power Flow Controllers", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 378-381
2009 inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรวิทย์ ชัยวิมลกุล, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อวางแผนและจัดการระบบชลประทาน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 68, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2009, หน้า 57-69
2009 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ecological Study of True Mangrove Structure along Andaman Coastline of Ranong, Thailand", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 1-7
2009 inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, exมนต์ชัย ดวงจินดา, exพิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา, exอดิศวงศ์ อาริยมงคลเลิศ, "การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะขนาดครอกในสุกรโดยใช้โมเดลลูกผสม", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - พฤษภาคม 2009, หน้า 157-164
2009 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ำร้อน", วิศวกรรมสาร มก. , ปีที่ 22, ฉบับที่ 70, พฤศจิกายน 2009 - มกราคม 2010, หน้า 96-109
2009 inดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์, exกรรณิกา ชวลิตปฎิญญา, exสุดารัตน์ พรมดวง, "ผลของกระบวนการล้างเนื้อปลาบดด้วยสารละลายด่างต่อคุณภาพด้านสีและลักษณะเนื้อสัมผัสของซูริมิที่ผลิตจากปลาแช่เยือกแข็ง", วารสารอุตสาหกรรมเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 34-41
2009 inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exขรรค์ชัย ไชยคง, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "เครื่องมือวัดอัตราการไหลอัตโนมัติสำหรับอาคารบังคับน้ำในระบบชลประทาน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 67, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2009, หน้า 15-28

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2009 inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, exดร.มาลี สุวรรณอัตถ์, inนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Conceptual Framework of the Proposed Project on GMS Green Corridor: Promoting Biodiversity Education Research and Training (The Green BERT Project)", Workshop on Strategic Research Framework of Natural Resource & Environmental Management Issues in the Greater Mekong Sub-region (GMS), 8 - 9 ตุลาคม 2009, เชียงราย ประเทศไทย
2009 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Plangklang, "Assessment of PV System for Decentralized Rural Electrification", 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference (24th EU PVSEC), 21 - 25 กันยายน 2009, Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2009 exรังสรรค์ เครือคำ, exอาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, exพงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์, exวรทัศน์ อินทรัคคัมพร, inนายอนุรักษ์ เครือคำ, "การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการปลูกพืชระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงในเขตพื้นที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่", The Second International Academic Conference and Research Presentation On "Cooperation for Development on the East-West Economic Corridor", 4 กันยายน 2009, สกลนคร ประเทศไทย
2009 inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัฐภูมิ ปริชาติปรีชา, inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์, exพิชัย นิมิตยงสกุล, "Specific Heat Capacity of Ferrocement Using Inverse Thermal Analysis", The 6th Regional Symposium on Infrastructure DevelopmentThe 6th Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering" (RSID 6), 12 - 13 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exนางสาวพัชรินทร์ ป้อมลอย , exนางสาวอภิญญา หล้าเพ็ง, inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial Activity of Indigenous Vegetable Extracts", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Potential of Solar Energy for Electricity Generation in Sakonnakhon Province, Thailand", 4th GMSARN International Conference on Energy Security and Climate Change: Problems & Issues in GMS, 25 - 27 พฤศจิกายน 2009, Ha Long City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2009 inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Wastewater Treatment Systems for Dormitory in Urban Areas: a Case Study in Thailand", 6 th The Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering (RSID6), 12 - 13 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายถนัดกิจ ชารีรัตน์, อาจารย์, inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exS.Hatanaka, "Porous Concrete : Recent Application for Geo-enviroment", International Conference on Sciences Technology and Innovation for Sustainable Well-being , 23 - 24 กรกฎาคม 2009, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2009 inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์, exHino, T., exBergado, D.T., exShehzad, K., "Pullout and large scale direct shear test of tire derived geomaterial reinforced with geogrid", Geotechnical Society of Singapore - International Symposium on Ground Improvement Technologies and Case Histories, ISGI'09, 9 ธันวาคม 2009
2009 inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, exRakesh K. Singh, inดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์, "Application of artificial neural networks to predict the oxidation of Menhaden fish oil obtained from Fourier transform infrared spectroscopy method", IFT Annual Meeting and Food Expo, 6 - 9 มิถุนายน 2009, Anaheim
2009 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Plangklang, exK. Prompinit, "Control Strategies for PV Hybrid Power Supply", 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference (24th EU PVSEC), 21 - 25 กันยายน 2009, Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 16
2009 inดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นเพื่อผลิตข้าวเหนียวเปียกบรรจุในถ้วยพลาสติกทนความร้อนสูง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10, 1 - 3 เมษายน 2009, นครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย
2009 inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของคลอรีนไดออกไซด์ต่อการลดแบคทีเรียในพริก", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552, 28 - 30 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศึกษาการใช้เวลาว่างและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสุขของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์, exBergado, Dennes T., "ปฏิสัมพันธ์ของจีโอกริดและทรายผสมเศษยาง การจำลองการทดสอบการดึงออก", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วิลาศ นิติวัฒนานนท์, exนัฎฐาณี ศรีจันทร์กาศ, exคมกริช นาใจคง, exเสกสิทธิ์ แก้วสนิท, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการธนาคารขยะชุมชน: กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลกุมภวาปี และเทศบาลนครอุดรธานี", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8, 25 - 27 มีนาคม 2009, นครราชสีมา ประเทศไทย
2009 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exWaraporn Nandang, exTatsanee Triyanam, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, exChunjit Chantajarutpoong, "การศึกษาผลของการใช้สารสกัดจากผักกระโดนน้ำ และผักแขยงในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Escherichia coli", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างเส้นทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดระนองโดยการประยุกต์ใช้การสำรวจและรับรู้จากระยะไกล", เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 2551, 21 - 23 มกราคม 2009, เมืองทองธานี นนทบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อเนื้อสัมผัส ปริมาณเพคตินและโครงสร้างระดับจุลภาคของมะม่วงแช่เยือกแข็ง", The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดเส้นทางขนส่งสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้มีระยะทางต่ำสุดบนเงื่อนไขความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า", การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 28 - 30 ตุลาคม 2009, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
2009 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดตารางการผลิตของกลุ่มงานสำหรับเครื่องจักรแบบขนานที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกันและมีเวลาเตรียมการโดยเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 18, 21 - 22 ตุลาคม 2009, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกตุนภัส ศรีไพโรจน์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus)ปลาโมง (Pangasius bocourti) และลูกผสม (P. hypophthalmus X P. bocourti)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, exAssociate Professor. Monchai Duangjinda, "Estimation of Genetic Parameter Using Both Purebred and Crossbred Data in Swine", Greater Mekong Sub-region Agricultural Conference: Trend of Greater Mekong Sub-region Agricultural Development, 9 กุมภาพันธ์ 2009 - 10 กุมภาพันธ์ 2008, นครพนม ประเทศไทย
2009 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณเขตชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง", การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7, 29 - 30 กรกฎาคม 2009, พิษณุโลก ประเทศไทย
2009 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, exPanida Rathanasrisoi, inนางสาววิจิตร เทิดบารมี, อาจารย์, "แผนกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากเม่าในเขตจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวชิระ ธนภิญโญกุล, exอภิญญา ห้าพุทรา, exและพัฒนะพงศ์ นิลคัมภีร์, "การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา", การประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8, 25 - 27 มีนาคม 2009, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2009 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Remote Sensing Technique for Enhancing Water Bodies in Ranong Coastal Zone", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552, 16 - 18 ธันวาคม 2009, เมืองทองธานี นนทบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2009]