Conference

Article
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งเปลือกกล้วยน้ำว้าและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์กุนเชียงแผ่นอบกรอบ
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
28 - 29 กรกฎาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-