ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2011

38

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

29

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

50

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

2

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 21
2011 inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, inดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์, exRakesh K. Singh, "Application of artificial neural networks to predict the oxidation of menhaden fish oil obtained from Fourier transform infrared spectroscopy method.", Food and Bioprocess Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, เมษายน 2011, หน้า 475-480
2011 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exKanto, U., exJuttupornpong, S., exYamauchi, K., "Digestibility and metabolizable energy values of processed cassava chips for growing and finishing pigs", Tropical Animal Health and Production, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มกราคม 2011, หน้า 377-381
2011 inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, exนายประมุข ฤาแก้วมา, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Isolation and characterization of eight novel microsatellite loci in whisker sheatfish (Micronema bleekeri Gunther 1864)", Conservation Genetics Resources , ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2011, หน้า 425-427
2011 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, "Productive Performance of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) Fed Diet Containing Silkworm Pupae (Bombyx mori) Replacing for Fish Meal", Journal of Agricultural Science and Technology A , ปีที่ 1, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2011, หน้า 1345-1348
2011 exนางสาวเกษรินทร์ งามดี, inดร.เตือนใจ น้อยพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุรางคนา มาตย์วิเศษ, exศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ, exรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เงินแท้, "Enhancement of sensitivity of glucose sensors from alizarin–boronic acid adductsin aqueous micelles", Sensors and Actuators B: Chemical, ปีที่ 160, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011, หน้า 129-138
2011 inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, exPimsaga, J., exSrisujan, P., "Physicochemical changes in fresh-cut wax apple (Syzygium samarangenese [Blume] Merrill & L.M. Perry) during storage", Food Chemistry, ปีที่ 127, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2011, หน้า 912-917
2011 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of the Blended Film from Silk Fibroinand Regenerated Cellulose Fiber Residue", Advanced Material Research, ปีที่ 332-334, ฉบับที่ -, กันยายน 2011, หน้า 1666-1669
2011 exDeanna S. Deveson Lucasa, ex Paul A. Cullen, exMiranda Lo, inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRasana W. Sermswan, exBen Adler, "Recombinant LipL32 and LigA from Leptospira are unable to stimulate protective immunity against leptospirosis in the hamster model", Vaccine, ปีที่ 29, ฉบับที่ 18, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 3413-3418
2011 inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Quality of Batter and Sponge Cake Prepared from Wheat-Tapioca Flour Blends", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 305-313
2011 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVincents P. Siregar, "Identification of Mangrove Patches and Its Species Using Remote Sensing and Field Method in Ranong Province, Thailand", Jurnal Akuatik, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 19-22
2011 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSunthari Tharapan, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLikit Choochit, "Satellite Images for Detection of Coastal Landuse and Coastline Change in Mueang Prachuap Khiri Khan District,Thailand during 1987-2009", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1064-1070
2011 inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZhang, K., exBartpho, T., exLo, M., exHoke, D.E., exSermswan, R.W., exAdler, B., exMurray, G.L., "Cross-protective immunity against leptospirosis elicited by a live, attenuated lipopolysaccharide mutant", Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 203, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2011, หน้า 870-879
2011 inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, exKantharat Boon-Lha, exNareerat Mhernmee, "Quality Attribute Changes in Intact and Fresh-Cut Honeydew Melon (Cucumis melo var. inodorus) cv. ‘Honey World’ during Storage", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 874-882
2011 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exKumar, S, "User acceptance of diesel/PV hybrid system in an island community", RENEWABLE ENERGY, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 125-131
2011 inดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSanti Maensiri, exTeerapon Yamwong , "การศึกษาคุณสมบัติการมีค่าคงที่ไดอิเล็ตริกสูงของ CaCu3Ti4O12 ที่สังเคราะห์โดยวิธีโซเจลโดยใช้ Polyvinyl pyrrolidone", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 8670-8676
2011 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exHematulin, Rattiyaporn, exAklrataweethong, Panida, "การศึกษาแนวทางและความตระหนักในการอนุรักษ์แมลงทับแบบยั่งยืน", European Journal of Social Sciences , ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2011, หน้า 467-472
2011 inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupajit Sraphet, exAthipong Boonchanawiwat , exOpas Boonseng, exSatoshi Tabata, exShigemi Sasamoto , exKenta Shirasawa, exSachiko Isobe , exDavid A. Lightfoot, exSithichoke Tangphatsornruang, exKanokporn Triwitayakorn, "SSR and EST-SSR-based genetic linkage map of cassava(Manihot esculenta Crantz)", Theor Appl Genet, ปีที่ 122, ฉบับที่ 6, เมษายน - พฤษภาคม 2011, หน้า 1161-1170
2011 inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, "Hierarchical architecture of Bi12TiO20 via ethylene glycol-mediated synthesis route", Materials Letters , ปีที่ 65, ฉบับที่ 21-22, พฤศจิกายน 2011, หน้า 3237-3240
2011 exนางสาวณัฎฐ์ธยาน์ บุตรวงศ์, inดร.เตือนใจ น้อยพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์รจนา บุระคำ, exรองศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ ศรีจารณัย, exรองศาสตราจารย์วิทยา เงินแท้, "Determination of arsenic based on quenching of CdS quantum dots fluorescenceusing the gas-diffusion flow injection method", Talanta, ปีที่ 85, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - กันยายน 2011, หน้า 1063-1069
2011 inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, exTucker, G.A., "Physicochemical changes in fresh-cut honeydew melon fruit during storage", African Journal of Agricultural Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2011, หน้า 2737-2742
2011 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exTia, S., "Feasibility Study of Wind Farms under the Thai very small Scale Renewable Energy Power Producer (VSPP) Program", Energy Procedia, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2011, หน้า 159-170
Publish Year National Journal 17
2011 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังเลี้ยงแกะขุน", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2011, หน้า 70-79
2011 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exInocencio E. Buot Jr, "Mangrove Vegetation Zones in Ranong Coastal Wetland Ecosystem, Thailand", KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 14-28
2011 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "โอกาสและความท้าทายการส่งออกดอกหน้าวัวของประเทศไทยในอนาคต", Kasetsart Extension Journal, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2011, หน้า 39-45
2011 exชลธิรา แสงศิริ, exนภาพร จันทร์เจิม, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประโยชน์ของเชื้อรา Beauveria bassiana ต่อการกำจัดแมลงศัตรูพืชในดาวเรือง และผลกระทบต่อแมลงในธรรมชาติ", ข่าวสารเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2011 - มกราคม 2012, หน้า 38-42
2011 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการใช้ประโยชน์ถั่วแลบแลบในสภาพดินลูกรัง", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2011 - มกราคม 2012, หน้า 52-62
2011 inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "ผลผลิตมันสำปะหลังโรงงานปีการเพาะปลูก 2551/2552 ของจังหวัดนครราชสีมา", วารสารวิจัย มสด, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 17-24
2011 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปลูกพืชอาหารสัตว์หมุนเวียนพืชหลัก : ระบบการปลูกพืชเพื่อการเกษตรยั่งยืน", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 302-315
2011 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้ยิปซัมเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร", วารสารวิชาการและวิจัยมทร.พระนคร, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2011, หน้า 118-126
2011 exประยูร ประเทศ, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรยุทธ ตู้จินดา, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "อัตราพันธุกรรม และเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับความทนทานต่อการขาดธาตุเหล็กในสภาพดินด่างของถั่วเขียว", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ S3, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 227-232
2011 inดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์, exจักรพงษ์ โสวะพันธ์, exประกาย ผิวทอง, inดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์, "ผลของอิมัลซิไฟเออร์และเวลาที่ใช้ในการผสมต่อสมบัติเชิงกายภาพของฟักทองสเปรด", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 32-40
2011 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเรียนรู้ภาษาเพื่อเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการใช้กลวิธีการอ่านโครงสร้างของบทอ่าน", ศรีปทุมปริทัศน์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 7-20
2011 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, exวียวัฒน์ ใจตรง, "A preliminary study on soil property in Ranong Mangrove Forest Ecosystem, Thailand", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 5, ฉบับที่ 9, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 1-8
2011 inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจการบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย", วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 78-93
2011 inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฉลองขวัญ มั่งโง้น , exเฉลิมขวัญ มั่งโง้น, "การผลิตน้ำเม่าโปรไบโอติก", วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 21-25
2011 inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความสุกและการแช่เยือกแข็งต่อเนื้อสัมผัสและองค์ประกอบเพกทินในมะละกอ", วิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 664-666
2011 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exศุภกร ดวงขำทวีสุข, "ผลของการใช้สารเคลือบผิวที่มีต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพผลเสาวรสพันธุ์สีเหลือง", แก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม 2011, หน้า 414-418
2011 exกรรณิการ์ วงษ์สิงห์ , exปรียานุช อ้วนแพง, exรชยา พืชสิงห์ , inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, "ผลของการใช้น้ำร้อนต่อคุณภาพของผักหวานบ้าน (Sauropus androgynus L. Merr) ระหว่างการเก็บรักษา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1, สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 275-278

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 15
2011 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, "Effect of surface coating on alleviated chilling injury and physicochemical changes in jujube fruit (Zizyphus mauritiana Lam.)", The International Symposium on Tropical and Subtropical Fruit, 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2011
2011 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation and characterization of the blended film from silk fibroin and regenerated cellulose fiber residue", 2011 International Conference on Textile Engineering and Materials, ICTEM 2011, 23 กันยายน 2011 - 17 มีนาคม 2013, ญี่ปุ่น
2011 inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, exLampoon Samransuk, exThitipon Somanusorn, exNipapon Mesa, "Effect of glutathione on browning of fresh-cut wax apple fruit (Syzygiumsamarangenese [Blume] Merrill & L.M. Perry) during refrigerated storage", The International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits, 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exNawapol Brahmajaree, inนายต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTunwin Svasdisant, "MECHANICAL PERFORMANCES OF THE ASPHALT CONCRETE MIXTURES: THE STONE MASTIC ASPHALT AND POROUS ASPHALT CASE STUDIES", 7th International Conference on Road and Airfield Pavement Technology 2011, 3 - 5 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Daily typical load clustering of residential customers", ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011, 17 พฤษภาคม 2011
2011 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Species composition of freshwater fishes in Nong Han Wetland, Sakon Nakhon Province, Thailand", The Asia Regional Forum on Biodiversity, 3 - 4 พฤศจิกายน 2011, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAram Srichaiwan, exSadik Kaka?, "THE FEASIBLE STUDY OF WASTE-TO-ENERGY IN SAKON NAKHON, THAILAND", The ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE2011), 11 - 17 พฤศจิกายน 2011, Denver โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัฐภูมิ ปริชาติปรีชา, "Effects of Using Fly Ash, Rice Husk Ash, And Bagasse Ash as Replacement Materials on The Compressive Strength and Water Absorption of Lateritic Soil-Cement Interlocking Blocks", 9th Australasian Masonry Conference, 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2011, Queenstown นิวซีแลนด์
2011 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Wind Energy Potential for Electricity Generation in Nakhonphanom Province, Thailand", 9th Eco-Energy and Materials Science and Engineering (EMSES 2011), 25 - 28 พฤษภาคม 2011
2011 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำแผนที่ป่าชายเลนและศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลโดยใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", 49th Kasetsart University Annual Conference: Natural Resources and Environment, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
2011 inนางสาวสิรินาฎ เนติศรี, "Flavour improvement in soy ice cream by pandan leaf extract", International Conference on 9th Pangborn Sensory Science Symposium (Pangborn 2011), September, 4-8,Toronto, Canada., 4 - 8 กันยายน 2011, Toronto แคนาดา
2011 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, "Productive performance of giant freshwater prawn ( Macrobrachium rosenbergii) fed diet containing silkworm pupae replacing for fish meal.", The Third International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2011), 26 - 29 July 2011 Nakhon Ratchasima, Thailand., 26 - 29 กรกฎาคม 2011, อื่นๆ ประเทศไทย
2011 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, "Growth, Carcass characteristics and Nutrition value of Striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus), Asian Catfish (Pangasius bocourti) and their hybrid (P. hypophthalmus X P. bocourti)", The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum , 20 - 23 เมษายน 2011, เซี้ยงไฮ้ อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exUdon Napinij, exWuttipong Teingtit, exSumet Boonthueng, exThitima Maturos, exTanom Lomas, exAdisorn Tuantranont, exSadik Kaka?, "Feasibility study on Lab-on-a-chip fabrication in Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus", The 2nd TSME International Conference on Mechanical Engineering 2011, 19 - 20 ตุลาคม 2011, กระบี่ ประเทศไทย
2011 inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, exJintana Ngiwpa, exWanlapa Yarprakhon, "Effect of Hot Water Treatments on Quality of Fresh-Cut Muskmelon Fruit (Cucumis melo L.) cv. Honeyworld", II ISHS International Conference on Quality Management of Fresh Cut Produce: Convenience Food for a Tasteful Life, 17 - 22 กรกฎาคม 2011, Turin สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 14
2011 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ซีเนอร์ไดโอดที่ถูกขยายกำลังงานในการกำจัดแรงดันพุ่งของคอนเวอร์เตอร์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON34), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงการเกิดออกซิเดชันไขมันบนเยื่อหุ้มจานรองดอกหน้าวัวระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายวิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์, exนิตยา สุวรรณราชัย, "ระบบรถโดยสารสาธารณะในเมืองขนาดเล็ก : กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "ความต้องการน้ำสำหรับการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้ามูลาโต้ 2 สำหรับชุดดินโพนพิสัย", การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4, 26 - 27 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชนินทร์ น้อยอามาตย์ , exนางสาวศิริพร แก้วสอาด, "คุณภาพของเม่าผงชงละลายที่ผลิตโดยวิธีการอบแห้งโฟม-แมท", อนาคตชนบทไทย:ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน, 27 - 29 มกราคม 2011, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณภาพน้ำแหล่งน้ำหนองหารและแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ: กรณีศึกษามลพิษทางด้านไนเตรทฟอสเฟตและผลกระทบจากการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำหนองหารบริเวณประตูระบายน้ำสุรัสวดี", 6th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM “Integrated Water Resource Management towards Food Security and Sustainability” , 21 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, inนายสนธยา ผาลลาพัง, inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, exรัตติยาภรณ์ เหมะอุลิน, "ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต้นแบบและพลัง 3 ประสานที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน "สกลนครโมเดล"", การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "เทิดพระเกียรติ 84 พรรษากับเศรษฐกิจการเกษตร", 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exคนอง มณีพงษ์, "ความเป็นได้ของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบในสภาพดินลูกรัง", การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 17 - 20 พฤษภาคม 2011, อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2011 exสุนทรี ทารพันธ์, inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายลิขิต ชูชิต, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Remote Sensing and Geographic Information system on Studying of Costal land Use some areas in Prachuap Khiri Khan Province", The 49th Kasetsart University Annual Conference, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายวิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์, exสมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์, "การศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าในประเทศไทย: การสำรวจข้อมูล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มกำลังของคอนกรีตที่น้ำซึมผ่านได้ด้วยสารลดน้ำพิเศษ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exนางสาวกาญจนา อุ่นเครือ, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลของเซลล์ตรึงรูปและเซลล์อิสระของเชื้อ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339", National Symposium on Natural Science and Social Management @ Kasetsart University , Kamphaeng Saen Campus, 15 - 16 กันยายน 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2011 inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายก้องรัฐ นกแก้ว, "การปรับปรุงคุณภาพบล็อกประสานที่ทำจากดินลูกรังสกลนครด้วยทรายขี้เป็ด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา
2011 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้สารเคลือบผิวที่มีต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพผลเสาวรสพันธุ์สีเหลือง", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 12, 24 มกราคม 2011, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2011]