Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science), National Pingtung University of Science and Technology, ไต้หวัน, 2557
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  Halophilic BacteriaHeat resistanceHistamineImmunologyindigenous vegetable extractkoji enzymeLaboratory testLactic acid bacteriaLiminophile aromatica (Lonk.) Merr.minimum inhibitory concentration non-communicable diseasesPa-daekPediococcus acidilacticiPla-raporkSafetySakhon Nakon provincesalmonella Enteritidissalmonella KentuckySalmonella sp.Salmonella spp.salted fishSalty-Fermented Fishsimulated gastrointestinal systemSoy saucetraditional fermentationvolatile metaboliteZingiberaceaeกระบวนการกักเก็บกล้วยหอมทองการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนภายในการพัฒนาการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำการศึกษาความเหมาะสมการสำรวจและออกแบบการสุขาภิบาลอาหารการหมักการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างฮางข้าวเกรียบข้าวหมากข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำขี้เพี๊ยความปลอดภัยด้านอาหารความปลอดภัยอาหารคุณค่าทางโภชนาการแคลเซียมโคจิโคเนื้อโพนยางคำโคอะเซอเวชันไคโตซานจุลชีววิทยาอาหารจุลินทรีย์กรดแลคติกเชื้อจุลินทรีย์เชื้อราซีอิ้วดินลูกรังถั่วดำน้าส้มสายชูหมักจากข้าวเนื้อหมู หมูยอแบคทีเรียแบคทีเรียกรดแล็กติกแบคทีเรียกรดแล็กติก ผักดอง โพรไบไอติกแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning bacteria)แบคทีเรียแลคติกปลานิลปลาร้าผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวผลิตภัณฑ์จากปลาร้าผักกระโดนน้ำผักแขยงผักดองผักพื้นบ้าน (Indigenous Vegetable)พยาธิลำไส้เล็กพระวินัยปิฎกพรีไบโอติกพุทธบัญญัติเพคตินเพี้ยโพรไบไอติกโยเกิร์ตระดับห้องปฏิบัติการรูปแบบการผลิตปลาร้าลักษณะการเจริญลูกชิ้นวิธีการผลิตว คุณลักษณะ/คุณสมบัติการหมักส่วนประกอบเชิงหน้าที่สารต้านจุลชีพธรรมชาติ(Natural antimicrobial)สารพิษเชื้อราสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสิกขาบทหลักการอาหารปลอดภัยหัวเชื้อการหมักแหนมแหล่งคาร์บอนแหล่งผลิตอัดเม็ดอัตลักษณ์ อาหาร

  Interest

  จุลชีววิทยาอาหาร, การสุขาภิบาลอาหาร, ความปลอดภัยด้านอาหาร

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2558 - มิ.ย. 2562 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 21-412 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 7-211/4 ชั้น 2 อาคาร7
   • ห้อง 7-321 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antimicrobial activity of edible electrospun chitosan/cellulose acetate/gelatin hybrid nanofiber mats incorporating eugenolSomsap J., Kanjanapongkul K., Chancharoonpong C., Supapvanich S., Tepsorn R.2019Current Applied Science and Technology
  19(3),pp. 235-247
  9
  2Effect of Black Bean Koji Enzyme on Fermentation, Chemical Properties and Biogenic Amine Formation of Fermented Fish SauceChancharoonpong C., Hsieh P.C.2022Journal of Aquatic Food Product Technology
  31(3),pp. 259-270
  2
  3Determination of biological safety profile and nutritional composition of cattle small intestinal digesta (“Pia”), a traditional food ingredient in Northeastern ThailandChancharoonpong C., Chumnanka C., Wongpanit K., Jittapalapong S., Boonpawa R.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 21-30
  0
  4Factors affecting bacterial community dynamics and volatile metabolite profiles of Thai traditional salt fermented fishDet-udom R., Settachaimongkon S., Chancharoonpong C., Suphamityotin P., Suriya A., Prakitchaiwattana C.2022Food Science and Technology International
  0