Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science), National Pingtung University of Science and Technology, ไต้หวัน, 2557
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2020 พฤติกรรมการรับแรงเฉือนในสภาวะไม่ระบายน้ำของดินลูกรังบดอัดปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิค MICP ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ปัจจัยที่มีผลต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ที่ฉายรังสีอัลตราไวโอเลต-ซี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 3 3 0 0
  2019 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของเพี้ยในโคเนื้อเพื่อการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่มีศักยภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ความปลอดภัยของข้าวเหนียวและผลิตภัณฑ์ในเขตแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และพื้นที่กลุ่มจังหวัด สกลนคร มุกดาหาร และนครพนม ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมและวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) 1 0 0 0
  2016 ผลของความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ต่อการหมักซีอิ้วจากข้าวเหนียวดำและถั่วดำ หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2015 การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากน้ำนมข้าวฮาง หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2014 หลักการอาหารปลอดภัยในพระวินัยปิฎก: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การกักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชวงศ์ Zingiberaceae โดยใช้การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนภายใน และโคอะเซอเวชันในเมทริกซ์ไคโตซาน-เพคติน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การประเมินความปลอดภัยของข้าวเหนียว: สารพิษเชื้อราและเชื้อราสร้างสารพิษเชื้อรา ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร(KU-FIRST) 0 1 0 0
  2009 การตรวจสอบปริมาณ Salmonella sp. ของเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 1 0 0
  2009 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2007 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 0 0 0
  2019 Isolation and Developing Study of Probiotics and Prebiotics from Fermented seafoods ผู้ร่วมวิจัย University network for tropical agriculture: UNTA Bilateral research National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan 0 0 0 0
  2019 Study of Histamine -forming Bacteria Isolation and Safety Assessment of Fermented Seafoods in Gut Microbial Co-culture System ผู้ร่วมวิจัย National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan 0 0 0 0
  2018 Strategies to improve food safety and quality for fermented sea foods ผู้ร่วมวิจัย UNTA Bilateral Research Project, National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองอัดเม็ดเสริมแคลเซียม ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาร้าเพื่อเพิ่มอัตราการผลิตและสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2014 ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร เฟส 2: ข้าวเกรียบปลา หัวหน้าโครงการ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2014 โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0