ปัจจัยที่มีผลต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ที่ฉายรังสีอัลตราไวโอเลต-ซี