Expertise Cloud

Sakon NakhonAdvanced Oxidation Processesbroadcastingchemical fertilizerDecolorizationdeep placementdyeDye wastewaterFenton oxidationIndigo dyeIndigo dye Wastewatermembrane modificationNong HarnNontree E-sarn drinking waterorganic matterpaddy fieldphoto assistancephotocatalytic membranePhytoremediationPVDFReactive Red 239satisfaction of consumerssedimentWastewater Treatmentwastewater treatment Water lilieswater qualitywetlandกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยกระบวนการเฟนตันกระบวนการมีส่วนร่วมการใช้พืชบำบัดการใช้พื้นที่การดำเนินชีวิตการท่องเที่ยวการฝังปุ๋ยการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพการลดความเข้มสีการวิเคราะห์การหว่านปุ๋ยข้าวกล้องครัวเรือนยากจนต้นแบบความคิดเห็นความตระหนักความต้องการความต้องการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตความหลากหลายความหลากหลายพืชน้ำพื้นบ้านคุณภาพชีวิตคุณภาพน้ำเครื่องทำความสะอาดเครื่องประดับชุมชนนาข้าวน้ำเสียสีย้อมแนวทางการอนุรักษ์บริการวิชาการบัวหลวงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการปรัชญาปาล์มน้ำมันปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ผ้าครามพลังสามประสานพืชน้ำภูมิปัญญาและองค์ความรู้แมลงทับราชการท้องถิ่นราชการท้องที่วิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสกลนครโมเดลสภาพการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สีย้อมสุขภาพหนองหารเฉลิมพระเกียรติแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติืีnutrient

Interest

สิ่งแวดล้อม

Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  แสดงความคิดเห็น

  (0)