Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  Actual evapotranspirationaquatic ecosystemBank erosionClimate changeCrop evapotranspirationCropsEnvironmental changeErosion monitoringevapotranspirationhydropowerIHAInitial abstractionInitial abstraction ratioIntegrated Water Resources ManagementInterfacial energyInternet of thingJoint water managementLand useLANDSATLandsat imageryLower Mekong basinman-made disaster riskMapping evapotranspiration at high resolution with internalized calibrationMean square errorMekongMekong mainstreamMETRICNong Han LakeNong Han WetlandNorthern ThailandNRCS-CN methodNRCS-CN modelParticipatory Risk AssessmentPublic participatoryrisk perceptionSongkram confluencetransboundary impactWater balanceการจัดการน้ำการจัดการน้ำในแปลงนาการจัดการน้ำในระดับแปลงการจัดการน้ำร่วมกันการเตือนภัยการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันการบริหารจัดการน้ำการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำการมีส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนการวัดอัตราการไหลแบบอัตโนมัติการวางแผนเพาะปลูกการศึกษาความเหมาะสมการสลายพลังงานการสำรวจและออกแบบการสูญเสียพลังงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำความเร็วท้ายน้ำค่าการคายระเหยเครือข่ายชุมชนเครือข่ายสรรพสิ่งเครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบอัตโนมัติโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำชลศาสตร์ดินถล่มทางระบายน้ำล้นธรณีที่ปลายขั้นบัญชีน้ำแบบจำลอง NRCS-CNแบบจำลองความต้องการใช้น้ำแบบจำลองฝนใช้การแบบจำลองระบบชลประทานแบบจำลองรังสีดวงอาทิตย์ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงปริมาณการสูญเสียเริ่มต้นผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนผังน้ำแผนแม่บทแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ต้นน้ำภาคเหนือของประเทศไทยแม่น้ำโขงสายประธานระบบน้ำก่ำของพระราชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจรังสีดวงอาทิตย์รางขั้นบันไดลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำเลย ประเทศไทยวัฏจักรน้ำสมดุลน้ำสัดส่วนการใช้น้ำหมายเลขโค้งน้ำท่าอัตราการสูญเสียเริ่มต้นอุทกภัยอุทกวิทยา

  Interest

  ชลศาสตร์, การจัดการทรัพยากรน้ำ, อุทกวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 7-211/4 ชั้น 2 อาคาร7
   • ห้อง 8708 ชั้น 7 อาคาร8

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Estimation of Actual Evapotranspiration Using Satellite-Based Surface Energy Balance Derived from Landsat Imagery in Northern ThailandSuwanlertcharoen T., Chaturabul T., Supriyasilp T., Pongput K.2023Water (Switzerland)
  15(3)
  1
  2Creating a Rainfall-Runoff Model for Measuring Streamflow from First-Order and Ungauged Headwaters of the Tropically Medium-Sized Watersheds in Northern ThailandPongput N., Suwanlertcharoen T., Chaturabul T., Tangtham N., Chunkao K., Chunkao K.2022EnvironmentAsia
  15(1),pp. 60-69
  0