Conference

Article
การพัฒนาพฤติกรรมทันตสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั นประถมศึกษาตอนปลาย
Conference
การประชุมวิชากการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 (ISBN: 9786162783388)
Class
ชาติ
Date
27 พฤศจิกายน 2016
Location
เมือง สกลนคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-