Conference

Article
ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและฤทธ์ิต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากกากกาแฟ
Conference
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
9 ธันวาคม 2016 - 9 กุมภาพันธ์ 20
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-