ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2014

57

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

65

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

103

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

11

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

Publish Year International Journal 26
2014 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Texture and Pectin Content of Four Frozen Fruits Treated with Calcium", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2014, หน้า 1346-1355
2014 inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effects of freezing and thawing on texture, microstructure and cell wall composition changes in papaya tissues", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 94, ฉบับที่ 2, มกราคม 2014, หน้า 189-196
2014 exM. Wwanapat, exS. Kang, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exR. Pilajun, exS. Wanapat, "Performance of tropical dairy cows fed whole crop rice silage with varying levels of concentrate", Tropical Animal Health and Production, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014
2014 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Cultivar Difference in Sensitivity to Chilling Injury of AnthuriumFlowers (Anthurium andraeanum) during Low Temperature Storage", Acta Horticulturae, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014 - ธันวาคม 2015, หน้า 179-186
2014 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, "Effect of Surface Coating on Alleviating Chilling Injury and Physico-Chemical Changes in Jujube Fruit", Acta Horticulturae, ปีที่ 1024, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014 - ธันวาคม 2015, หน้า 347-354
2014 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr.Koh-en Yamauchi, exTsutomu Komori, exKeiko Saito, "Eggshell quality, eggshellstructure and small intestinalhistology in laying hens feddietary Pantoea-6? and plantextracts", Italian Journal of Animal Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 332-339
2014 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, exProf.Sadik Kakac, "Numerical Study of Nanofluid Heat Transfer Enhancement with Mixing Thermal Conductivity Models", Computational Thermal Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2014, หน้า 1-12
2014 exThwe, A.A., exVercambre, G., exGautier, H., exGay, F., inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Response of photosynthesis and chlorophyll fluorescence to acute ozone stress in tomato (Solanum lycopersicum Mill.)", Photosynthetica, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 105-116
2014 inดร.ประครอง วรกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMeleshko, SV, "Group classification of one-dimensional equations of capillary fluids where the specific energy is a function of density, density gradient and entropy", INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS, ปีที่ 62, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 73-84
2014 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exJiyipong, T, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exXuan, XN , exIgarashi, I, exXiao, LH, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of Cryptosporidium spp. infections in water buffaloes from northeast Thailand", TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 487-490
2014 exAnusak Kerdsin, exYukihiro Akeda, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUnchaya Detchawna, exTsutomu Sekizaki, exShigeyuki Hamada, exMarcelo Gottschalk, exKazunori Oishi, "Streptococcus suis serotyping by a new multiplex PCR", Journal of Medical Microbiology, ปีที่ 63, ฉบับที่ June 2014, มิถุนายน 2014, หน้า 824-830
2014 inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Inverted migration of rare whisker sheatfish in Nong-Han Lake, northeastern Thailand: Implications for conservation", Genetic and Molecular Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 7492-7502
2014 exJandaruang, J, exSiritapetawee, J, exSongsiriritthigul, C, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, exAzuma, T, exDhiravisit, A, exFukumori, Y, exThammasirirak, S, "Purification, Characterization, and Crystallization of Crocodylus siamensis Hemoglobin", PROTEIN JOURNAL, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2014, หน้า 377-385
2014 exEmrah Kirtil, exMecit H. Oztop, inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanita Ngamchuachit, exDiane M. Barrett, exMichael J. McCarthy, "Effect of pectin methyl esterase (PME) and CaCl2 infusion on the cell integrity of fresh-cut and frozen-thawed mangoes: An NMR relaxometry study", Food Research International, ปีที่ 66, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2014, หน้า 409-416
2014 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exInnocencio E. Buot, Jr., "CONNECTING FRAGMENTED MANGROVE PATCHES USINGBIODIVERSITY OF RANONG COASTAL LANDSCAPE,THAILAND", J. Wetlands Biodiversity , ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2014, หน้า 7-15
2014 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exWouter G. van Doorn, "Pollinia-borne chemicals that induce early postpollination effects in Dendrobium flowers move rapidly into agar blocks and include ACCand compounds with auxin activity", Journal of Plant Physiology, ปีที่ 171, ฉบับที่ 18, พฤศจิกายน 2014 - ธันวาคม 2015, หน้า 1782-1786
2014 exTheeranun Siritanon, exNaphat Chathirat, inดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeerapon Yamwong , exSanti Maensiri, "Synthesis, characterization, and dielectric propertiesof Y2NiMnO6 ceramics prepared by a simple thermaldecomposition route", Journal of materials Science : Materials in Electronics, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2014, หน้า 1361-1368
2014 inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์, "ภาวะคล้ายเทียมชนิด (แอลฟ่า, เบต้า) ในกึ่งกรุปแกมม่า", Far East Journal of MathematicalSciences (FJMS), ปีที่ 2014, ฉบับที่ 90(2), กรกฎาคม 2014, หน้า 129-139
2014 inดร.ก้องรัฐ นกแก้ว, อาจารย์, exJames M. Tinjum, exWilliam J. Likos, exTuncer B. Edil, "Effect of matric suction on resilient modulus for compacted recycled base course in postcompaction state", Transportation Research Record, ปีที่ 2433, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 68-78
2014 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pulse width Modulation Control a Switched-Capacitor Dickson Charge Pumps for High Voltage High Power Applications", International Journal of Advances in Electrical and Electronics Engineering (IJAEEE), ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 66-74
2014 inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันในองค์กร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร", The Inaugural Asian Conference on the Social sciences and Sustainability, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 73-78
2014 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Collocation Noticing Instruction on Thai EFL learners’ Collocational Competence", Journal of Advances in English Language Teaching, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014 - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1-11
2014 exDan Takeuchi, ex Yukihiro Akeda, ex Tatsuya Nakayama, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exYasuteru Sano, exTakashi Kanda, ex Shigeyuki Hamada, ex Surang Dejsirilert, ex Kazunori Oishi, "The contribution of suilysin to the pathogenesis of Streptococcus suis meningitis.", The Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 209, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2014, หน้า 1509-1519
2014 exTatsuya Nakayama, exJizi Zhao, exDan Takeuchi, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exPiphat Chiranairadul, exPrasanee Areeratana, exPhacharaphan Loetthong, exAnupong Pienpringam, exYukihiro Akeda, exKazunori Oishi, "Colloidal gold-based immunochromatographic strip test compromising optimised combinations of anti-S. suis capsular polysaccharide polyclonal antibodies for detection of Streptococcus suis.", Biosensors and Bioelectronics, ปีที่ 60, ฉบับที่ 15, ตุลาคม 2014, หน้า 175-179
2014 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exDan Takeuchi, exMarcelo Gottschalk, exShigeyuki Hamada, exYukihiro Akeda, exKazunori Oishi, "A human case of Streptococcus suis infection caused by an unencapsulated strain", JMM Case Reports, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2014, หน้า 1-4
2014 inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupajit Sraphet, exSukhuman Whankaew, exOpas Boonseng, exSitthichok Tangphatsornrueng, exJinsong Bao, exDavid A. Lightfoot, "Quantitative trait loci and candidate genes associated with starch pasting viscosity characteristics in cassava (Manihot esculenta Crantz)", Plant Biology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 197-207
Publish Year National Journal 31
2014 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวันปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบ", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014
2014 exอริสสรา แก้วพิลารมย, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์และระบบการไม่ไถพรวนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินบางประการในดินนาเค็มน้อย", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 198-203
2014 exนางสาวกรกนก เภาโพธิ์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการตอบสนองของข้าวในดินเค็ม", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 82-88
2014 inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปริญญาพร เผ่ามงคล , exสุวิมล ทุมวารี , "การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดินลูกรังและเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวาน", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 700-707
2014 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประมง เบกไธสง, อาจารย์, "การเปรียบเทียบผลผลิตของถั่วเหลืองภายใต้ชุดดินโพนพิสัย", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 437-442
2014 inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWanticha Savedboworn, exRatchanee Charoen, "Growth and Survival Rates of Lactobacillus plantarum in Thai Cereal Cultivars", KMUTNB International Journal of Applied Science and Technology , ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2014, หน้า 1-13
2014 inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในบอร์ดประชาสัมพันธ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมวิชาการ มหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10, ปีที่ 2557, ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน 2014, หน้า 257-264
2014 exสมพร ขันเงิน, inดร.สุริยา ชิณวงศ์, อาจารย์, exนาท เสาวดี, exธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน, "การแทรกโครงสร้างควอนตัมเวลล์ในชั้นพีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แบบ รอยต่อพีเอ็น", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 624-635
2014 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโซเดียมไบคาร์บอเนตและเยื่อใยที่มีประสิทธิภาพในสูตรอาหารที่มีเปลือกมันสำปะหลังหมักในระดับสูงต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน", วารสารวิจัย มข., ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 606-615
2014 inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอันธิพร เขียนเสือ, "การเปลี่ยนแปลงของการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิ การคายน้ำ การเปิดปากใบ และประสิทธิภาพการใช้น้ำในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ของกิ่งยางพาราสายพันธุ์ RRIM 600 ที่ถูกตัด", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2014, หน้า 69-75
2014 inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, "สมการพื้นที่ใบอย่างง่ายของไม้ผลเขตร้อนบางชนิด", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3, กรกฎาคม 2014, หน้า 63-68
2014 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลัก ๓Rs ในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 13-23
2014 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exผศ.ดร.ก่อพงษ์ พลโยราช, "อิทธิพลภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิดที่มีต่อการประเมินผลิตภัณฑ์และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค: การทบทวนวรรณกรรม", Executive Journal, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 66-79
2014 inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของซากพืชต่อการปลดปล่อยไนโตรเจนและการดูดใช้ไนโตรเจนของข้าว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 521-524
2014 inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวศิรินทิพย์ โคตรรักษา, "ผลของอัตราปุ๋ยคอกและวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดในระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดูภายใต้สภาพดินลูกรัง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 45, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 517-520
2014 inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, exนางสาวระวิวรรณ บุญเผย, "ผลของอัตราปุ๋ยคอกและวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดในระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดูภายใต้สภาพดินลูกรัง", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2014, หน้า 407-413
2014 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวหนึ่งฤทัย สมสิงห์, "ผลของการใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชร่วมต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดินลูกรัง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 209-212
2014 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชื่นนภา หนันแดง, "ผลของการใช้ถั่วแลบแลบ 4 ชนิดเพื่อปรับปรุงสมบัติบางประการของดินลูกรัง", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 205-208
2014 exนายพุทธิพล ศิริมูล, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อการดูดใช้ธาตุอาหารและผลผลิตของข้าวในสภาพดินเค็ม", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 637-640
2014 exนางสาวประภัสสร ลัดวิไลวงศ์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางเนตรนภา อินสลุด, "การเจริญเติบโตของข้าวไร่และข้าวนาสวนที่ปลูกในสภาพขังน้ำาและไม่ขังน้ำ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 609-612
2014 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความคิดเห็นต่อการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดสกลนคร", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014
2014 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากธรรมชาติต่อเพลี้ยจักจั่นสีเขียว (Nephotettix virescens) ในข้าวหอมนิล", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 229-232
2014 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบแปรสภาพ ความสามารถของบุคลากร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา", SAKON NAKHON GRADUATE STUDIES JOURNAL, ปีที่ 11, ฉบับที่ 54, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 7-19
2014 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส.เบญจมาพร สิมมา, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ชลธิรา แสงศิริ, "ผลของปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อการเติบโตและผลผลิตของมะลิลา", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 129-139
2014 exนายพุทธพร วิวาจารย์, exสิทธิชัย บุญมั่น, exนายประชาชาติ นพเสนีย์, exนายศุภกฤต จันทรวิชญ์, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความดีเด่นของลูกผสมและอัตราพันธุกรรมของไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านลูกผสม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ฉบับพิเศษ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 509-512
2014 exนายพุทธพร วิวาจารย์, exนายสิทธิชัย บุญมั่น, exนายประชาชาติ นพเสนีย์, exนางสาวชลธิรา แสงศิริ, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบพันธุ์ไหม และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์ประกอบผลผลิตของไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน", วารสารวิทยาศาตร์เกษตร ฉบับพิเศษ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 497-500
2014 exนางสาวชลธิรา แสงศิริ, exนางสาวไพรพรรณ แพเจริญ, exนางสาวพิไลวรรณ เพชรเลี่ยม, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของรูปแบบกับดักและเหยื่อล่อที่มีต่อแมลงวันผลไม้", วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2014, หน้า 674-679
2014 exศ. ปริญญา จินดาประเสริฐ, inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีคอนกรีตพรุน", วารสารราชบัณฑิตนสถาน, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 60-84
2014 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนุชนภางค์ สุวรรณเทน, "อิทธิพลของปุ๋ยพืชสดต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุไนโตรเจนของข้าวที่ปลูกในดินลูกรัง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 613-616
2014 inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการนึ่งต่อสารกาบาและสมบัติเชิงกายภาพและเคมีของข้าวฮางและข้าวฮางงอกสีดำ", วารสารวิทยาศาตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 469-472
2014 exกฤติยา ใหญ่โสมานัง, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, "อิทธิพลขององค์การสุขภสาพดีที่มีผลต่อความต้องการที่จะคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การกรณีศึกษา:บริษัท อึ้งกุยเฮงสกลนคร จำกัด", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 25-37

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 32
2014 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Satellite and GIS for Mapping and Monitoring Lake Island Changes in Nong Han Luang, Sakon Nakhon Province, Thailand", The 4th International Congress on Interdisciplinary Research and Development Theme: Interdisciplinary and ASEAN Community, 30 - 31 พฤษภาคม 2014, บางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณ, อาจารย์, "LOCAL VOICE TO THE TOP: THE NORTHEST RURALS’ PERCEPTIONS ON FAIR JUSTICE ACCESSIBILITY", การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 (KKU-ICPA), 28 - 29 สิงหาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Improving the State of Conservation Agriculture Practice in the Southeast Asia", NAFRI/IRAS Conference 2014 “Adaptation to Climate Change in the Agriculture Sector” , 17 - 18 มิถุนายน 2014, นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2014 exนางสาวประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exผศ.ดร.รจนา บุระคำ, "An On-line SPE-HPLC System Using Surfactant-modified Zeolite NaY as Sorbent for Carbamate Pesticides in Environmental Water", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014 ), 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, "Effect of steaming on GABA and physico-chemical properties of Hang rice", FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 , 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exSureeporn Niyomrat, exJanyawan Satsue, exNeeranuch Thukthai, exYossawadee jumpakeaw, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWanticha Saveboworn, "Viability of Probiotic Lactobacillus plantarum TISTR2075 in Fermented Plai Ngahm Prachin Buri Rice Extract Supplemented with Inulin", FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, exKrissana Pokpun, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Quality of sponge cake prepared from tapioca starch with and without wheat flour", The 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, "Effects of Salicylic Acid Immersion on Physicochemical Quality of Thai Papaya Fruit cv. Kaek Dam during Storage", 29th International Horticulral Congress, 17 - 22 สิงหาคม 2014, บริสเบรน เครือรัฐออสเตรเลีย
2014 inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, ex Petcharut Chaiyaros, inดร.สันติ โถหินัง, อาจารย์, "การเตรียมเส้นใยคอมโพสิทซิงออกไซด์/ซิลค์ไฟโบรอินด้วยวิธีอิเล็กโทรสปินนิงโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย", IUPAC World Polymer Congress 2014 (MACRO 2014), 6 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inนายพนม ท้าวดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An induction furnace employing with half bridge series resonant inverter", 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014, 14 พฤษภาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.ประครอง วรกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Applications of algebraic properties for group classification to the one-dimensional equations of fluids with the specofic energy", The 3rd annual PSU Phuket international conference 2014, 13 - 14 พฤศจิกายน 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย
2014 inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPao-Chuan Hsieh, "Isolation and Characterization of Pediococcus acidilactici from Soy Sauce", the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ไพฑูรย์ ศรีนิล, exอ.สมบัติ ฝอยทอง, exอ.ภัทรพร ทองนิ่ม, exรศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน, "การประยุกต์ใช้ XCS ในปัญหาการถอยรถเข้าจอด", The 1st Management and Innovation Technology International Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Sadik Kakac, "Nanofluids Flow Simulation as the Flow Through the Porous Media", the International Symposium on Convective Heat and Mass Transfer, June 8-13, 2014, Kusadasi, Turkey, 8 - 13 มิถุนายน 2014, Kusadasi สาธารณรัฐตุรกี
2014 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exSahapol Phondeechareon, exDarutsakon Pakotanang, exAtjima Aryusom, exSiriporn Phankhoksoong, exWithata Pensiriwan, exSomsak Namprakai, exProf.Dr.Sadik Kakac, "THE STUDY OF THE HEATED AIR FLOW PATTERNS FROM THE CONDENSING UNITEFFECTING ON THE AIR CONDITIONING EFFICIENCYAND THE DRYING APPLICATION", International Symposium on Convective Heat and Mass Transfer (CONV-14), 8 - 13 มิถุนายน 2014, Kusadasi สาธารณรัฐตุรกี
2014 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exS. Naiyanart, exP. Hinthong, exA. Sanbun, "The Study of Fluid Flows in Difference Hydroponics System Arrangements", the 5th Annual RMUTP International Conference: Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : The Road Towards A Green Future, 17 - 18 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exDr.Decho Surangsrirat, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Rubber Investigations for a Gastroscopy Training Kit", The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 17 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.แพรทอง เหลาภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattanaporn Ardsena, exTuanjai Noipa, "Preparation and optical properties of QPDMAEMA grafted CdS quantum dot", Macro2014, 7 - 12 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่
2014 inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Developing the quality of organic fertilizers from chicken manure by using biochar", PSSST Annual Meeting and Scientific Conference, 7 พฤษภาคม 2014 - 9 พฤษภาคม 2015, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2014 inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPawinee Pajanyor, exSuwajee Wongtecha, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรรณทิชา เศวตบวร, "Effect of germination on total phenolic content and antioxidant properties of ‘Hang’ rice", International conference on agriculture and agro-industry 2014, 20 - 21 พฤศจิกายน 2014
2014 exIng-orn Narmtasang, inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตถ่านกัมมันต์แกลบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมและโลหะหนัก", The 3rd Annual PSU Phuket International Conference 2014 , 12 - 14 พฤศจิกายน 2014
2014 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Impact of Alcohol Consumption on Quality of Life of Public Health Officials, Nakhon Phanom Province, Thailand", 1stNakhon Phanom National and International Conference in Healthcare (NPNICH), 7 - 10 กรกฎาคม 2014, เมือง นครพนม ประเทศไทย
2014 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอในพื้นที่ สปสช.เขต 8", “6th International Conference on Public Health among GMS Countries: Health Service System for a Borderless Community, 6 - 7 พฤศจิกายน 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNittaya Kanitsarn, "การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร", The 1 st International Nursing Conference “NURSING INNOVATION: A KEY TO PROMOTE THE HUMANIZED HEALTH IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) ERA, 5 - 6 ธันวาคม 2014, โฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2014 inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJirawan MUANGNAK1, exKasa WONG-KASO, exSunee WOHARN, exKanokrak SRINUKUL, exChatchaba PASOM, "Heat Resistance of Salmonella spp. Isolated from Pork and Pork Products in Sakhon Nakon City Area, Thailand", 2014 International Conference on Food Security and Production , 3 - 5 พฤศจิกายน 2014, Pingtung ไต้หวัน
2014 inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิภาลัย รักษากุล, exระวีพร ศรีภู่ทอง , "Effect of germinated Hang rice on growth and viability of probiotic Lactobacillus during refrigerated storage", The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 (ICAAI2014), 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2014 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Switched-Capacitor Dickson Charge Pumps for High-voltage High Power Applications", International Conference on Information Science, Electronics and Electrical Engineering organized by IEEE Sapporo, Japan, 26 - 28 เมษายน 2014, ญี่ปุ่น
2014 inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, exKanchana Watla-iad, exKate Grudpan, "SEQUENTIAL INJECTION LAB-AT-VALVE (SI-LAV) FOR MICRO-SCALE STEP TITRATION", ประชุมวิชาการ International Symposia on Research towards Green Innovation, 12 - 13 มกราคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The difference of Si/Al ratio on ogano-zeolite were adsorb Atrazine and Linuron", 5th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: the road towards a green future, 17 - 18 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรเชษฐ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, exWu-Yuin Hwang, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความร่วมมือแบบเสมือนจริงตามแนวคิดของการเรียนการสอนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์", 2014 International Conference on Ubi-Media Computing (U-Media), 12 - 14 กรกฎาคม 2014, Ulaanbaatar มองโกเลีย
2014 inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะเด่นเพื่อการจําแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการวิเคราะห์ภาพ", The 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2014) , 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2014, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exนายสายอนุ สอนนุชาติ, exนายศุภวัฒน์ เกื้อกูล, exนายสุวิชา แพงสีทา, inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมพลังลม-แสงอาทิตย์ เชิงเดื่ยว", The 3rd Annual Prince of Songkla University Phuket International Conference (PSU PIC 2014) on “Multidisciplinary Studies on Sustainable Development”, 13 - 14 พฤศจิกายน 2014, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 33
2014 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพนิดา หนูกลาง, "ผลของวันปลูกที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบ", 15th Agriculture Annual Conference, 27 - 28 มกราคม 2014, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, inนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนางปณิดา อัครทวีทอง, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, exนางสาวหทัยรัตน์ ศรีสร้อย, inนายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3เต่างอย จังหวัดสกลนคร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมูนา หลอหีม, exยามีละห์ เจ๊ะอีแต, "การพัฒนาขนมอบกรอบจากกากถั่วเหลืองผสมใบเตย", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 , 21 - 24 พฤษภาคม 2014, สงขลา ประเทศไทย
2014 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธัญญานันท์ วีริยาภัคนันท์, exภัคจิรา รูปคม, "ผลของสภาวะการอบแห้งต่อคุณภาพชาเกสรบัว", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 , 21 - 24 พฤษภาคม 2014, สงขลา ประเทศไทย
2014 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชลธิรา แสงศิริ, "การประเมินกุหลาบจำนวน 12 พันธุ์ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายพุทธพร วิวาจารย์, exนายสิทธิชัย บุญมั่น, exนายประชาชาติ นพเสนีย์, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบพันธุ์ไหมและค่าสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน 9 พันธุ์ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สกลนคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายประชาชาติ นพเสนีย์, exนายสิทธิชัย บุญมั่น, exนายพุทธพร วิวาจารย์, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ไหมไทยลูกผสมเพื่อเพิ่มน้ำหนักรังสด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปริญญาพร เผ่ามงคล , exสุวิมล ทุมวารี , "การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดินลูกรังและเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวาน", ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 15, 27 - 28 มกราคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exกรกนก เภาโพธิ์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการตอบสนองของข้าวในดินเค็ม", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15, 27 - 28 มกราคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, exระวิวรรณ บุญเผย, "ผลของอัตราปุ๋ยคอกและวันปลูกต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตหน้าดินและในดินและคุณสมบัติดินในระบบการปลูกข้าวโพดแซมด้วยถั่วเขียวภายใต้สภาพดินลูกรัง", การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , 21 - 23 พฤษภาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exอริสรสา แก้วพิลารมย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์และระบบการไม่ไถพรวนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินบางประการในดินนาเค็มน้อย", ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15, 27 - 28 มกราคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมาลินี วีรภูรินต์, "คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของช่างเย็บผ้าในธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มจังหวัดสนุก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 กุมภาพันธ์ - 7 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "การสร้างเครื่องมือการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักออกแบบกราฟิกในนิสิต ระดับปริญญาตรี", The 12th International and National Conference on Engineering Education, 15 - 17 พฤษภาคม 2014, นครนายก ประเทศไทย
2014 inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการกำจัดน้ำมันและไขมันของถังดักไขมันาสำเร็จรูป", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ประเทศไทย ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inนางสาวฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยในการเลือกซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการก่อสร้าง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนพงศ์ เกษมสุข, exธนพล โรจนวิภาค, inนางสาวปรียาพร โกษา, อาจารย์, exสโรชา ศิษฐพูล, "การประเมินความถูกต้องของค่าความสูงออร์โทเมตริกจากการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมเพื่อการนำหนของพิภพโดยวิธีสถานีอ้างอิงเสมือน", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5, 24 กรกฎาคม 2014, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2014 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, "ความเครียดและการจัดการความเครียดของนิสิตการบัญชีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน, 4 - 5 สิงหาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการนึ่งต่อสารกาบาและสมบัติเชิงกายภาพและเคมีของข้าวฮางและข้าวฮางงอกสีดำ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรรณทิชา เศวตบวร, "การผลิตไวน์ข้าวจากข้าวฮางและข้าวฮางงอก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "ศึกษาประสิทธิภาพการให้หน่อของไผ่กิมซุงที่ปลูกในสภาพดินลูกรัง", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 10, 11 - 12 กันยายน 2014, กันทรวิชัย มหาสารคาม ประเทศไทย
2014 inดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิภาดา ผลเจริญ, "คุณลักษณะของน้ำเสียจากโรงฆ่าโค: กรณีศึกษา สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 2, 2 ธันวาคม 2014, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2014 exประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exรจนา บุระคำ, "HPLC DETERMINATION OF MULTI-CLASS PESTICIDES AND THEIR ADSORPTION ON POLYANILINE-COATED ZEOLITE NaY", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 (วทท 40), 2 - 4 ธันวาคม 2014, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exหนึ่งฤทัย สมสิงห์, "ผลของการใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชร่วมต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดินลูกรัง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชื่นนภา หนันแดง, "ผลของการใช้ถั่วแลบแลบ 4 ชนิดเพื่อปรับปรุงสมบัติบางประการของดินลูกรัง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความแปรปรวนของภูมิอากาศ โดยใช้ RClimDexกรณีศึกษา ลุ่มน้ำโขง ประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ปี 2557 “กึ่งศตวรรษวิจัยลุ่มน้ำไทย รูปธรรมที่จับต้องได้” , 27 พฤศจิกายน 2014 - 28 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนายวิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินระบบการขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exศิริวัฒน์ โอฆะพนม, inนายวิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการขับขี่บนสภาพถนนที่ไม่คุ้นเคยระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายอรรถชัย เพิ่มจัตุรัส และ ลลิตตา พรมพิลาด, exลลิตตา พรมพิลาด, inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, "การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยวิธีการเรือนกระจก", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 26 สวสท.’57, 12 ธันวาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเครียดของผู้สูงอายุ ในเขตตำบลแห่งหนึ่ง จังหวัดสกลนคร", มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10, 11 - 12 กันยายน 2014, กันทรวิชัย มหาสารคาม ประเทศไทย
2014 exสทาวีร์ เสฏฐ์คณา, inนายวิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้โดยสารรถตู้โดยสารประจำทางระหว่างเมือง", การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางอรุณศรี นิภานันท์, "เทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนสำหรับครัวเรือน", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง" The 2nd KU CSC Conference“Advance Knowledge for Wisdom of Greater Mekong Region” , 2 ธันวาคม 2014 - 3 สิงหาคม 2015, สกลนคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอำพล วงศ์ษา, exวันชัย สะตะ, exปริญญา จินดาประเสริฐ, "จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนที่เถ้าหนักเป็นมวลรวมหยาบ", การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exกิตติศักดิ์ ศุภลักษณ์, exนายพิษณุ สุพร, inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบวงจรกระแสความถี่สูงโดยใช้หลักการแปลงสัญญาณแบบเต็มคลื่น", The 2nd KU CSC Conference “Advance Knowledge for Wisdom of Greater Mekong Regien” , 2 ธันวาคม 2014, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2014]