ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2015

64

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

92

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

109

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

8

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

Publish Year International Journal 26
2015 exS. Thuankaewsing , inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exK. Piewthongngam , exS. Pathumnakul , "Harvest scheduling algorithm to equalize supplier benefits: A case study from the Thai sugar cane industry", Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 110, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 42-55
2015 inนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exSiddiq, Muhammad, exSingh, Sher Paul, "Controlled Release of Mangiferin Using Ethylene Vinyl Acetate Matrix for Antioxidant Packaging", Packaging technology and science, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 241-252
2015 inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exW. Prinyawiwatkul, "Optimisation of wheat flour-based sponge cake formulation containing tapioca starch and xanthan gum", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 532-540
2015 inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์, "เซตขอบและเซตภายนอกชนิดแอลฟ่าในปริภูมิสองโครงสร้าง", Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS), ปีที่ 96, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 97-111
2015 exThwe, Aye Aye, exVercambre, Gilles, exGautier, Helene, exGay, Frederic, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Effects of acute ozone stress on reproductive traits of tomato, fruit yield and fruit composition", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, ปีที่ 95, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 614-620
2015 inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, exผศ.ดร.ภารดี ช่วยบำรุง, exดร.สิทธิสุนทร สุโพณะ, exรศ.พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, "Enhancement of Air Filter with TiO2 Photocatalysis for Mycobacterium Tuberculosis Removal", Aerosol and Air Quality Research, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 600-610
2015 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิราวัฒน์ ปานเพ็ง, "Rural Coastal People are at Risk of Seawater Inundation in the Future: A Case Study in Chanthaburi Province, Thailand", Fish for the People, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 37-43
2015 inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Influence of eco-hydrological factors on aquatic plant succession in a regulated river: a case study of the Petchburi River, Thailand", WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 243-251
2015 exSuntaree Surson, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattapong Wongma, "In vivo Induction of Tetraploid in Tangerine Citrus Plants (Citrus reticulata Blanco) with the Use of Colchicine", Pakistan Journal of Biological Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 37-41
2015 inนายวิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์, "Trip Rates for Condominium Construction Project", International Journal of Engineering and Technology (IJET) ISSN :, ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, มกราคม 2015, หน้า 2795-2805
2015 inดร.ก้องรัฐ นกแก้ว, อาจารย์, exMababa Diagne, "The effects of recycled clay brick content on the engineering properties, weathering durability, and resilient modulus ofrecycled concrete aggregate", Transportaion Geotechnics, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, หน้า 15-23
2015 exS. Suwanwong, exT. Eknapakul, exY. Rattanachai, inดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Rattanasuporn, exR. Phatthanakun, exH. Nakajima, exP.D.C. King, exS.K. Hodak, exW. Meevasana, "The dynamics of ultraviolet-induced oxygen vacancy at the surface of insulating SrTiO3(0 0 1)", Applied Surface Science, ปีที่ 355, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2015, หน้า 210-212
2015 exประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exดร.รจนา บุระคำ, "An On-line Admicellar SPE-HPLC System Using CTAB-Modified Zeolite NaY as Sorbent for Determination of Carbamate Pesticides in Water", Chromatographia, ปีที่ 78, ฉบับที่ 21-22, พฤศจิกายน 2015, หน้า 1327-1337
2015 inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Land-Use Change Prediction by CA-markov method for Electric Load Density Map", International Review on Modelling and Simulations (I.RE.MO.S.), ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2015, หน้า 436-445
2015 inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exampol wongsa, exvanchai sata, exprinya chindaprasirt, "Use of coal ash as geopolymer binder and coarse aggregate in pervious concrete", Construction and Building Materials, ปีที่ 96, ฉบับที่ 0, ตุลาคม 2015, หน้า 289-295
2015 exprinya chindaprasirt, exPeem Nuaklong, inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPurimpat Sujumnongtokul, exvanchai sata, "Mechanical and Thermal Properties of Recycling Lightweight Pervious Concrete", Arabian Journal for Science and Engineering, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 443-450
2015 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exMarcelo Gottschalk, exDan Takeuchi, exShigeyuki Hamada, exKazunori Oishi, exYukihiro Akeda, "First human case report of sepsis due to infection with Streptococcus suis serotype 31 in Thailand", BMC Infectious Diseases, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, กันยายน 2015, หน้า 392
2015 exNorihisa Yamamoto, exShigeto Hamaguchi, exYukihiro Akeda, exPitak Santanirand, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exMasafumi Seki, exYoshikazu Ishii, exWantana Paveenkittiporn, exRobert A. Bonomo, exKazunori Oishi, exKumthorn Malathum, exKazunori Tomono, "Clinical Specimen-Direct LAMP: A Useful Tool for the Surveillance of blaOXA-23-Positive Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii", PloS One, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2015, หน้า e0133204
2015 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Difference of Si/Al ratio on Organo-Zeolite in the adsorption of Atrazine and Linuron", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 804, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2015, หน้า 295-298
2015 inดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScarborough, H., exDoucouliagos, C., "Local Population Preferences Toward Restoring Ecosystem Services of a Wetland in Thailand", International Business Management, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2015, หน้า 771-783
2015 exHatairat Dangjarean, inนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, exSiriluck Jitaksorn, exMichael J. Sadowsky, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Plant Growth-Promoting Ability and N-acyl-homoserine LactonesProduction by Siderophore-Producing Rhizobacteria", Kasetsart Journal (Narural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 573-582
2015 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Growth and Flesh Quality of the Hybrid between Pangasianodon hypophthalmus and pangasius bocourti", Kasetsart Journal(Natural Science) , ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, ธันวาคม - ตุลาคม 2015, หน้า 717-725
2015 exPrabda Praphasiri, exJocelynn T. Owusu, exSomsak Thammathitiwat, exDarunee Ditsungnoen, exPimpawan Boonmongkon, exOrnuma Sangwichian, exKriengkrai Prasert, exSankhom Srihapanya, exKanlaya Sornwong, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exSurang Dejsirilert, exHenry C. Baggett, exSonja J. Olsen, "Streptococcus suis infection in hospitalized patients, Nakhon Phanom Province, Thailand.", Emerging Infectious Diseases, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 345-348
2015 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exผศ.ดร. บัณฑิต อนุรักษ์, exรศ.ดร. ณัฏฐา หังสพฤกษ์, "Influence of Chemical Fertilizer Applications on Water Quality in Paddy Fields in Nong Harn, Sakon Nakhon Province, Thailand", Kasetsart Journal (Natural science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 868-879
2015 inนายวิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Roadside Surveys for Freight Transport Data at Border Crossings", International Journal of Engineering and Technology (IJET) , ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, มกราคม - กันยายน 2015, หน้า 1377-1384
2015 inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChariya Hahnvajanawong, exThidarut Boonmars, exSUNITTA SAENSA?ARD, exNATTHINEE ANANTACHOKE, exKULTHIDA VAETEEWOOTTACHARN, exVichai Reutrakul, "Antitumor effect of forbesione isolated from Garcinia hanburyi on cholangiocarcinoma in vitro and in vivo.", Oncology Letters , ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2015 - กันยายน 2016, หน้า 4685-4698
Publish Year National Journal 38
2015 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชยานันท์ หนองใหญ่ และอนุรัตน์ เรียมแสน, "การใช้พืชตระกูลถั่วในระบบการปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินลูกรัง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 635-642
2015 inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคในการสกัดแอนโทไซยานินจากกากเม่า", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 830-835
2015 inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรรณทิชา เศวตบวร, "คุณลักษณะของแบคทีเรียวุ้นสวรรค์ที่ผลิตได้จากแก้วมังกร", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 917-921
2015 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรัญญา ภากุล, exอนุสรา อาสานอก, "ผลของการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของเนื้อมะม่วงสุก", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 846-850
2015 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกอบชัย คำศรีพล, exสุกฤษ กำเนิดพันธุ์, "การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะม่วงสุกตัดแต่งในระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เย็น", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 851-856
2015 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสารสกัดธรรมชาติสำหรับควบคุมศัตรูพืชในข้าวขาวดอกมะลิ 105", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 701-706
2015 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "จีเนติกอัลกอริทึมในเกมป้องกันด้วยยุทธศาสตร์ทางทหาร กรณีศึกษา เกมสคูลดีเฟนส์", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 159-171
2015 inนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านการผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 207-248
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exนางสาวปรียานุช มีศรี, "ผลของระยะเวลาการเก็บต่อคุณภาพไข่ไก่ลูทีน", Thai Journal of Animal Science, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 125-131
2015 inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการศึกษาต่อและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 69-82
2015 exประภัสสร ลัดวิไลวงศ์, exเนตรนภา อินสลุด, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเติบโตของรากข้าวในระยะต้นอ่อนภายใต้สภาพขาดออกซิเจน", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2015, หน้า 656-661
2015 exนายพุทธพร วิวาจารย์, exนายสิทธิชัย บุญมั่น, exนายศุภกฤต จันทรวิชญ์, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางเศรษฐกิจในแต่ละฤดูกาลของไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน", วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 784-789
2015 exนายพุทธพร วิวาจารย์, exนายสิทธิชัย บุญมั่น, exนายศุภกฤต จันทรวิชญ์, exนางสาวชลธิรา แสงศิริ, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของลักษณะทางเศรษฐกิจต่อผลผลิตใบหม่อนของหม่อนเลี้ยงไหม (silkworm mulberry; Morus spp.) จากประเทศจีน", วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 780-783
2015 exนางสาวชลธิรา แสงศิริ, exนางสาวภัณฑ์สิกาญจน์ บุญเกิด, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพุทธพร วิวาจารย์, "ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อแกลดิโอลัสพันธุ์ Blue’s angel", วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 842-845
2015 inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววิจิตรา ชัยมงคล, exนายวิชาญ อิงศรีสว่าง, inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในกระชังในจังหวัดสกลนคร", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 588-594
2015 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริตรา สีประโค, "การเกิดและการกระจายตัวโรคไข้เลือดออกอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครกรณีศึกษา 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2552-2556)", วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 16-23
2015 exนายพิชิต พรหมประศรี, exนายวชิระ กว้างขวาง, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เต่าทะเล ชีววิทยาบางประการและการจำแนกชนิด", วารสารการประมง กรมประมง, ปีที่ 68, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2015, หน้า 151-160
2015 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุธิชา พืชสิงห์, inนายชาติสยาม ผลวิลัย, "ผลของอุณหภูมิในการทำแห้งต่อคุณภาพของสาหร่ายเทา", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 459-468
2015 inดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนุสรา ทุยหุ่น, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากตำรับยาเขียวต่อการต้านเชื้อก่อโรคกุ้ง", วารสารวิจัย มสด, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 117-132
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพไข่", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 60, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2015, หน้า 1-8
2015 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คลังข้อมูลคำศัพท์: ข้อเสนอแนะด้านการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 141-172
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเพิ่มระดับกากมะพร้าวอบแห้งในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 60, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2015, หน้า 70-81
2015 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการออสโมซิสก่อนการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพเมล่อน", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 118-130
2015 inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inนางสาวดอกแก้ว จุระ, inนางสาวอรอุมา ด้วงงาม, "การตอบสนองต่อแสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงของใบทุเรียนพันธุ์หมอนทอง", เกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ พิเศษ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 274-280
2015 inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, inนางสาวอรอุมา ด้วงงาม, inนางสาวดอกแก้ว จุระ, "อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงในรอบวันของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง.", เกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ พิเศษ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 265-273
2015 inนางสาวกัณฐิกา กล่อมสุวรรณ, อาจารย์, "ข้าวฮาง ภูมิปัญญาข้าวเหนียว คุณค่า ความหมายที่เปลี่ยนแปลง", เกษตรก้าวหน้า, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 64-75
2015 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exพัชรินทร์ แก้วอินทร์, exจีรวรรณ กิตติยศประดิษฐ์, "การปรับปรุงคุณภาพมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้นหั่นชิ้นพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีแสงอัลตราไวโอเลตซี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 335-338
2015 inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยุวธิดา สารสวัสด์, exรัชดา พลโลก, "การศึกษาสมบัติบางประการของแบคทีเรียกรดแล็กติกที่แยกได้จากข้าวหมักระหว่างกระบวนการหมักขนมจีน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 (suppl), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 365-368
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "คุณค่าทางโภชนาการของกากเม่า", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Sci. J.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 569-572
2015 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนุรักษ์ อุปโท, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของถั่วแลบแลบ", วารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 809-812
2015 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชัน ไตรธิเลน, "การเปรียบเทียบสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริก", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 737-740
2015 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพุทธพร วิวาจารย์, exสิทธิชัย บุญมั่น, exนายประชาชาติ นพเสนีย์, exศุภกฤต จันทรวิชญ์, exดร. ชลธิรา แสงศิริ, inนางสาวฤทัยทิพย์ สุระเสียง, อาจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และวิตามินซีของใบหม่อนจานวน 8 สายพันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ว. วิทย์. กษ.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 381-384
2015 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพุทธิภณ ศิริมูล, "อิทธิพลของการแช่เมล็ดด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์ก่อนเพาะต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวภายใต้สภาพความเครียดเกลือ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 645-648
2015 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "การจัดการสื่อและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว : เส้นทางการท่องเที่ยวสีทองกลุ่มจังหวัดสนุก", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-14
2015 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวลักษณ์ ทูลธรรม, "การรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนอายุ 20-40 ปี ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 34, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 635-644
2015 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวทิพรัตน์ ติยะบุตร, exนางสาวอินทร์คนานต์ ศรีสุข, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม", สุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2015 - มีนาคม 2016, หน้า 43-51
2015 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, exดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทศวรรษแห่งความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในระบบนิเวศแม่น้ำท่าจีน: ผลการติดตามดัชนีด้านคลอโรฟิลล์เอและออกซิเจนละลายน้ำ", วิทยาศาสตร์การประมง, ปีที่ 2558, ฉบับที่ 3-4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 87-100
2015 inนางสาวฤทัยทิพย์ สุระเสียง, อาจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพุทธพร วิวาจารย์, exสิทธิชัย บุญมั่น, exนายประชาชาติ นพเสนีย์, exนายศุภกฤต จันทรวิชญ์, exดร. ชลธิรา แสงศิริ, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีของใบหม่อนจำนวน 8 สายพันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46 (พิเศษ), ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 381-384

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 30
2015 exนายธีระพงศ์ เจิ่งฤทธิ์, inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตถ่านกัมมันต์กะลามะพร้าวเพื่อใช้กำจัดสีย้อมและโลหะหนัก", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015, 21 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScarborough, Helen, exDoucouliagos, Chris, "ความพึงพอใจของชุมชนต่อการปรับปรุงระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย", Trends in Multidisciplinary Business and Economic Research (TMBER 2015) , 25 - 26 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exนายณัฐพงษ์ ศิริวงค์, exนายยุทธพงษ์ ทุมนันท์, exนางสาววราพร จู่มา, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, "การกำจัดสารประกอบโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยวัสดุชีวภาพที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14 และ 4th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exนายยุทธพงษ์ ทุมนันท์, exนางสาววราพร จู่มา, exนายณัฐพงษ์ ศิริวงค์, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, "การกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งด้วยวัสดุชีวภาพที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14 และ 4th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส.จินต์จุฑา บรรลือ, exนส.สำราญ ทับอาสา, "The removal of resorcinol in hair color by zeolite", 4th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exT. Katejanekarn, "Proposed modeling for assessing solar PV water purification systems", 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2015), 11 - 14 มิถุนายน 2015
2015 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exS. Tia, "Optimal allocation of very small power producer in distribution systems", 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2015), 11 - 14 มิถุนายน 2015
2015 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Sadik Kakac, "The Permeability Effects of Copper-Nanofluid Flow with Using the porous Media Model", the International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer (CHT15), 24 - 29 พฤษภาคม 2015, Piscataway นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา
2015 exภาณุพงศ์ บ้านกลาง, exธีระวัฒน์ ยศประสงค์, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "Effect of oyster plant gel on quality and physicochemical changes in fresh-cut ‘Malay’ jackfruit (Artocarpus heterophyllus L.)", 14th ASEAN Food Conference 2015, 24 - 26 มิถุนายน 2015, Pasay City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2015 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนุชนภางค์ สุวรรณเทน, "EFFECT OF VETIVER GRASS ON CROP YIELD AND LATERITIC SOIL IMPROVEMENT", The 6th International conference on Vetiver - ICV6, 5 - 8 พฤษภาคม 2015, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2015 inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, exNusara Thongkhan, "Spectrophotometric Determination of Ascorbic Acid using Antidesma Thwaitesianum Mull. Arg. as the Natural Reagent", โครงการสัมมนาวิจัยพื้นฐาน สกว. ครั้งที่ 108 TRF Seminar Series in Basic Research CVIII: “Analytical Science: Past, Present and Future”, 14 มกราคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exSupat Duangdee, "A Study on Some Production Traits and Egg Quality Characteristics of Lutein Eggs", The 2nd International Symposium on Agricultural Technology, 1 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exรจนา บุระคำ, "Hemimicellar/admicellar sorbent and its application for on-line analysis of pesticides", โครงการสัมมนาวิจัยพื้นฐาน สกว. ครั้งที่ 108 TRF Seminar Series in Basic Research CVIII: “Analytical Science: Past, Present and Future”, 14 มกราคม 2015, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seasonal and Water Level Change Influence Fish Migration Behavior in Mekong Wetland", 2nd NAFRI/IRAS Conference 2015, 22 - 23 กรกฎาคม 2015, Vientiane, Lao PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2015 inนางสาวศุทธินี กุหลาบขาว, อาจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายเพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล ของอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร", Sakon Nakhon Rajabhat University International Conference 2015 (SNRU-IC 2015), 24 กรกฎาคม 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, "การสำรวจความพร้อมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานเป็นของดีประจำอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ", SakonNakhonRajabhat University International Conference , 24 กรกฎาคม 2015, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2015 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกลไกเกมสำหรับเยาวชนไทย", The 8th IEEE International Conference on Ubi-media Computing (U-Media'2015), 24 - 26 สิงหาคม 2015, Colombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
2015 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, exProf.Sadik Kakac, "THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELING FOR NANOFLUID AS A POROUS MEDIA IN HEAT TRANSFER TECHNOLOGY", IX Minsk International Seminar “Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators, Power Sources”, 7 - 10 กันยายน 2015, Minsk สาธารณรัฐเบลารุส
2015 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exWitoon Prommee, "A Study of Electricity Demand Forecasting for Power System Management", GMSARN International Conference on Smart Energy, Environment, and Community Development in GMS, 16 - 18 ธันวาคม 2015, ราชอาณาจักรกัมพูชา
2015 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exWitoon Prommee, "Illuminance and luminance for LED street light optic designs: Comparison between big lens and small lens", GMSARN International Conference on Smart Energy, Environment, and Community Development in GMS, 16 - 18 ธันวาคม 2015, ราชอาณาจักรกัมพูชา
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exP. Meserri, "Effects of Storage Time on External and Internal Characteristics of Lutein Eggs", The 5th international conference on substainable animal agriculture for developing countries, 27 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exSombut Foithong, exPhaitoon Srinil, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonwat Attachoo, "เงื่อนไขการเลือกลักษณะที่อิง Neighborhood Rough Set and Mutual Information", Burapha University International Conference 2015, 10 - 12 กรกฎาคม 2015, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2015 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A high gain step-up flyboost converter for high voltage high power applications", The 2015 IEEE 15th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) , 10 - 13 มิถุนายน 2015, ROME สาธารณรัฐอิตาลี
2015 inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAmnat Chidthaisonga, "Effect of Cropping Changes from Upland Maize to Lowland and Upland Rice Cultivation on Light and Heavy Fractions of Soil Organic Matter", The 3rd Environment Asia International Conference on “Towards International Collaboration for an Environmentally Sustainable World”, 17 - 19 มิถุนายน 2015, กรุงเทพ ประเทศไทย
2015 inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Amnat Chidthaisong, "EFFECT OF CROP ROTATION ON SOIL NUTRIENTS, CARBON SEQUESTRATION AND PLANT PRODUCTIVITY", ISC INTERNATIONAL SOIL CONFERENCE "Sustainable uses of soil in Harmony with food security", 18 - 21 สิงหาคม 2015, เพชรบุรี ประเทศไทย
2015 exนัทรียา จิตบำรุง, exศิรวิชญ์ เรืองสุข, inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Marker Assisted Selection in Blast Resistant Glutinous Rice Development", University Consortium Graduate Forum in Life Sciences, Food Science and Agriculture (UCGF) 2015, 11 - 13 สิงหาคม 2015, Selangor มาเลเซีย
2015 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของการใช้สมาธิเคลื่อนไหวในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", The 2nd USIM International Conference on Medicine and Health on 17th – 18th October 2015 at Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia., 18 ตุลาคม 2015, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2015 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Decho Surangsrirat, "Development in Rubber Preparation for a Gastroscopy Kit", The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ธันวาคม 2015, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2015 inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความเชื่ออำนาจควบคุมกับความเครียดในการทำงาน การศึกษาเชิงประจักษ์", Annual Tokyo Business Research Conference 2015, 9 - 10 พฤศจิกายน 2015, ญี่ปุ่น
2015 inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, exRichard M. Everson, exJaqueline T. Christmas, "Detecting, Tracking and Identifying Small Animals in Video Sequences", UK Workshop on Computational Intelligence 2015, 7 - 9 กันยายน 2015, Exeter สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 62
2015 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรัญญา ภากุล, exอนุสรา อาสานอก, "ผลของการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของเนื้อมะม่วงสุก", การประชุมวิชาการเกษตร, 26 - 27 มกราคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกอบชัย คำศรีพล, exสุกฤษ กำเนิดพันธุ์, "การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะม่วงสุกตัดแต่งในระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เย็น", การประชุมวิชาการเกษตร, 26 - 27 มกราคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรัญญา วงศ์ไชยสิทธ์, exไอรดา อักษ์เสน, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคในการสกัดแอนโทไซยานินจากกากเม่า", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 26 - 27 มกราคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรรณทิชา เศวตบวร, "คุณลักษณะของแบคทีเรียวุ้นสวรรค์ที่ผลิตได้จากแก้วมังกร", วิชาการเกษตร ครั้งที่ 16, 26 - 27 มกราคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนอายุ 20-40 ปี", The international conference on Research for Social Devotion in commemoration of the 50th anniversary of Khon Kaen University, 22 - 23 มกราคม 2015, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบฟางข้าวและข้าวฟ่างในอาหารผสมครบส่วนหมักต่อการกินได้ การย่อยได้และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของแกะ", งานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 16 , 26 - 27 มกราคม 2015, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนางสาวสไบพน สุรินทร, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ใบอ้อยและฟางข้าวในอาหารผสมสำเร็จหมัก(FTMR)ต่อการกินได้ การย่อยได้และจุลินทรีย์ในรูเมนของแกะ", ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 16, 26 - 27 มกราคม 2015, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 exนางสาวสไบพร สุรินทร, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของชนิดอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จหมักต่อการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ และนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของแกะ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภาพร แหวะสอน, "การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมไทยโชตและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อแสดงแผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำบางประเภทบริเวณหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภาพร แหวะสอน, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแผนที่เขตการปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิดบริเวณหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการสอนภาษาแบบเน้นศัพท์: จุดเน้นที่วงจรการรู้าคำศัพท์", การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558, 26 - 27 มีนาคม 2015, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exปรียานุช มีศรี, "ผลของระยะเวลาการเก็บต่อคุณภาพไข่ของไข่ไก่ลูทีน", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 10 มิถุนายน 2015, สงขลา ประเทศไทย
2015 exพัชรินทร์ แก้วอินทร์, exจีรวรรณ กิตติยศประดิษฐ์, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาคุณภาพมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้นตัดแต่งสดพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีแสงอัลตราไวโอเลตซี", วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 18 - 19 มิถุนายน 2015, เขาใหญ่ นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inดร.ก้องรัฐ นกแก้ว, อาจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "แนวความคิดการออกแบบการควบคุมชะล้างพังทลายด้วยวิธีชีววิศวกรรมปฐพี:กรณีศึกษาโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 จ. ชลบุรี, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exนายพุทธพร วิวาจารย์, exนายสิทธิชัย บุญมั่น, exนายประชาชาติ นพเสนีย์, exนายศุภกฤต จันทรวิชญ์, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พันธุ์ไหมไทยที่เหมาะสมกับฤดูกาลของจังหวัดสกลนคร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายพุทธพร วิวาจารย์, exนายสิทธิชัย บุญมั่น, exเพ็ชรรัตน์ โยวะบุตร, exนางสาวชลธิรา แสงศิริ, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปลูกคราม (Indigofera tinctoria L.) แซมหม่อนเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาวชลธิรา แสงศิริ, exนางสาวภัณฑ์สิกาญจน์ บุญเกิด, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบของรังสีแกมมาแต่ละระดับที่มีผลต่อแกลดิโอลัสลูกผสม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของขนาดแปลงนาต่อสมรรถนะของรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กในการเตรียมดิน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 , 17 - 19 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของขนาดแปลงนาต่อสมรรถนะเครื่องดํานาแบบนั่งขับ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558, 17 - 19 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของขนาดแปลงนาต่อสมรรถนะของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 , 17 - 19 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการก่อสร้างในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exวิชัย วงศ์วิศิษฐ์, inนายวิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและอัตราการไหลของทางหลวงหลายช่องจราจรในประเทศไทย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลองค์ประกอบกำไรและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 "วิจัยไทยเพื่ออนาคต" , 10 - 12 มิถุนายน 2015, เมือง สงขลา ประเทศไทย
2015 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 "วิจัยไทยเพื่ออนาคต", 10 - 12 มิถุนายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, "คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ส่งผลต่อโอกาสการจ้างงาน", มหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2557, 27 กุมภาพันธ์ 2015, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2015 exก?องรัฐ นกแก?ว, inดร.ก้องรัฐ นกแก้ว, อาจารย์, "ปัญหาการกัดเซาะและเสถียรภาพของลาดดินขุด:กรณีศึกษาโครงการแก้งลิงหนองเลิงเปือย", การประชุมวิชาการวิศกวรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยุวธิดา สารสวัสดิ์, exรัชดา พลโลก, "การศึกษาสมบัติบางประการของแบคทีเรียกรดแล็กติกที่แยกได้จากข้าวหมักระหว่างกระบวนการหมักขนมจีน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุดาทิพย์ แสนสุภา, "คุณค่าทางโภชนาการของกากเม่า", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "สมบัติทางเคมีและกายภาพของกากเม่าแห้ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร ประเทศไทย
2015 exสุภาพร แหวะสอน, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่ปลูกข้าวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2015 exนางสาวดวงเดือน บุญคาน, exนางสาวลลิตา คำมา, exนางสาวชมพูนุช ชัยยะมาคำ, exนางสาวฐิติพร โคตรบุตรดี, inนางสาวสนธินี ไวยารัตน์, อาจารย์, "คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร ประเทศไทย
2015 exเกรียงไกร ทองทา, exสุภัคดี พรมจันทร์, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของประชาชนบ้านหนองสนม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2015 exจริญา บุดพา, exสุมลเทียน โยธาคุณ, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, "พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2015 exปัณฑิตา คำชนะ, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพริก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีย์อีสานครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2015 exสุธีรา จุ้ยแดง , exวีรยา โคตรพัฒน์ , inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "การตรวจวัดฝุ่นละออง และตะกั่วในโรงพ่นสี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีย์อีสานครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2015 exปิยาภา ใจไธสง , exวรัญชญา คตจำปา , exวสุนันท์ โพนหมั้น , inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีย์อีสานครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2015 inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นสารอาหารต่อการเจริญเติบโตของผักตบชวา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exเนรมิต เหลาภา, inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าผสมหินฝุ่นและหินปูน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2015 inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสัณห์ฤทัย พิมพา, exนายณฐวร พัฒพิบูลย์, exนางสาวศิรินันท์ พาติกะบุตร, "การศึกษารูปแบบกังหันลมต้นทุนต่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร ประเทศไทย
2015 inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exธนา ศรีหะวรรณ์, "การระบุเอกลักษณ์ระบบควบคุม pH ด้วยแบบจำลองไม่เชิงเส้น Hammerstein-Wiener", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2015 exธฏษธรรมช์ ลาโสภา , inดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัสนี รัตนวิจารณ์, "วิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดข้าวนาแห้งต่อพ่วงจอบหมุนปั่นดินเบิกร่อง หยอดเมล็ด และกลบเมล็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community , 24 - 25 ธันวาคม 2015, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inนายชัยรัตน์ คำหา, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, inนายรัชชานนท์ ผงทอง, exทัศนีย์ ไตรยนาม, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "การทดสอบผลผลิต และคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังสายพันธุ์ก้าวหน้าในพื้นที่จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3 "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง", 27 พฤศจิกายน 2015, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2015 inนายชยันต์ กิมยงค์, อาจารย์, exปวริศร์ ศิลปาจารย์, exประสิทธิ์ ศรีมาตร, exวุฒิไกร สว่างอัม, exปพน แสงธรรมมงคล, "การศึกษาความแข็งแรงของวัสดุทางธรรมชาติด้วยโปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์ ", The 3rd KU CSC Conference “Advance Knowledge for Wisdom of Greater Mekong Regien” November, 29, 2015., 28 - 29 พฤศจิกายน 2015, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2015 inนายชยันต์ กิมยงค์, อาจารย์, exจิรายุศ พรหมบุรมย์, exเบญจมาศ จริงจิตร , exวิชิต หลินศรี, "การวิเคราะห์ความเสียหายในวัสดุคอมโพสิต", The 3rd KU CSC Conference “Advance Knowledge for Wisdom of Greater Mekong Regien” November, 29, 2015., 28 - 29 พฤศจิกายน 2015, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2015 exพินิตา กรทอง , inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบการตรวจคราบโลหิตโดยวิธี Kastle-Meyer, Luminol และ Bluestar?บนพื้นผิวที่มีรูพรุนและไม่มีรูพรุน", การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5 , 27 พฤศจิกายน 2015, นนทบุรี ประเทศไทย
2015 inนางสาวฤทัยทิพย์ สุระเสียง, อาจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพุทธพร วิวาจารย์, exสิทธิชัย บุญมั่น, exประชาชาติ นพเสนีย์, exศุภกฤต จันทรวิชญ์, exชลธิรา แสงศิริ, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และวิตามินซีของใบหม่อนจานวน 8 สายพันธุ์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายธนกฤษ เมินแก้ว, exนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, "การสกัดด้วยของเหลวแบบไอออนร่วม โดยการตรวจวัดแบบสเปกโทรโฟโตเมตรีเพื่อหาปริมาณเตตระไซคลินในตัวอย่างยา", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ๓ “วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง” The 3rd KUCSC Conference "Advance Knowledge for Wisdom of Greater of Mekong Region", 29 พฤศจิกายน 2015, เมืองสกลนคร อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนายศรศิลป์ บุญเอี่ยม, exนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, "การสกัดแบบไอออนร่วมด้วยของเหลวแบบกระจายในการหาปริมาณเหล็ก", การประชุมวิชาการระดับชาติเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 3 "วิชาการก้าวหน้าภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง" The 3rd KUCSC Conference"Advance Knowledge for Wisdom of Greater Mekong Region", 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร ประเทศไทย
2015 exศุภกร อิ่มสนิท, exอารีย์ นวลภักดี, inนายอนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสุบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในนักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 4-6", งานประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2015, สกลนคร ประเทศไทย
2015 exเทอดไทย เหมืองทอง, exวันเฉลิม สงวนนาม, inนายอนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมพฤติกรรมการออกกำลังกายขอวนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร", งานประุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร ประเทศไทย
2015 exดาริน เมืองพล, exอิสระพงษ์ บัตรศรี, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพน้ำประปาในตำบลเชียงเคือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13 , 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร ประเทศไทย
2015 inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพัชรา วงศ์ทอง, exศริวิชญ์ งามพันธ์ุดิศร, exชาญชัย แถลงการณ์, "การศึกษาประสิทธิภาพการหมักก๊าซชีวภาพแบบแห้งในครัวเรือน", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2015 inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกมลวรรณ พิมพ์วงศ์, exนรเศรษฐ์ ศรีกุล, exอดิรุจ จันจาเล, exมีชัย หมื่นชัง, exอันทิกา ทองเสน, exธิดาพร กัตติยะ, "การหมักก๊าซชีวภาพแบบแห้งในครัวเรือน", การประชุมวิชการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๓ วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแม่น้ำโขง, 29 พฤศจิกายน 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุดาภรณ อาจสุวรรณ, "การศึกษานำร่อง: ผลของการแช่เท้าด้วยน้ำต้มสมุนไพร ต่อการลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2015 exธวัชชัย สุขณา, exเจษฎา ผิวบาง, exชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ์ , inดร.สังคม ศรีสมพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบครีบรัศมีภายใต้การพาแบบบังคับ", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2015 exพนมยศ ชัยประคอง, exพนมพร ชัยประคอง, exทิฆัมพร เลขะผล , inดร.สังคม ศรีสมพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของร่องสี่เหลี่ยมต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบมินิแชลแนล", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2015 exธนกร บัณฑิตบวร, exจีรศักดิ์ มานะโพน, exธวัชชัย แสงใสแก้ว , inดร.สังคม ศรีสมพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของครีบสี่เหลี่ยมในช่องทางการไหลต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบมินิแชลแนล", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2015 inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายอิสระ นนธิราช, exนายพงศ์ภัค ศรีสุข, exนายวรเทพ โคตะมะ, "การนำน้ำเสียจากโรงงานผสมคอนกรีตกลับมาใช้ใหมโดยใช้ถุงรีดตะกอน", งานประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2015 exอำพล วงศ์ษา, inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวันชัย สะตะ, exปริญญา จินดาประเสริฐ, "ผลของการแทนที่ด้วยเถ้าลอยและอุณหภูมิในการบ่มต่อสมบัติของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนที่ใช้เถ้าหนักเป็นมวลรวมหยาบ", การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, ชลบุรี, 2558, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสดิพร ภูถมดี, "แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” , 3 - 4 กันยายน 2015, พระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPraphatsorn Bansotchuen, exSirikanda Panyawan, exNimit Kaewpon, exApinant Budsabong, "การศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานผิวทางแบบ Ultra Thin Friction Course เทียบกับ Conventional Hot Mix Asphalt ในห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2015 inนางอรุณศรี นิภานันท์, "การพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงไส้เดือนสู่การรับรองมาตรฐาน", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3 "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง", 29 พฤศจิกายน 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2015]