Conference

Author

Output From Project

การสำรวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศิลปศาสตร์และวทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการเตรียมการปิดหลักสูตรในสาขาพละศึกษา ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ,30 ก.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013