Conference

Article
แนวทางการสร้างหลักสูตรค่ายเยาวชนไอซีทีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการคิด
Conference
การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน” (ISBN: 9786162781322)
Class
ชาติ
Date
28 พฤศจิกายน 2013 - 29 ธันวาคม 2
Location
สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-