Conference

Article
การกำจัดซีโอดีจากน้ำเสียของโรงงานผลิตขนมจีนด้วยระบบอีจีเอสบี
Conference
งานเกษตรแฟร์ “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน” ครั้งที่ 1 (ISBN: 9786162781322)
Class
ชาติ
Date
28 พฤศจิกายน 2013
Location
เมือง สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-