Journal

ความต้องการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
วารสารสารสนเทศศาสตร์ (ISSN: 22288457)
31
1
44-64
มกราคม - เมษายน 2013
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02739111 ชื่อวิชา Computer & Information System,3 มิ.ย. 2013 - 1 ต.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 26,23 ม.ค. 2013 - 25 ม.ค. 2013