Conference

Article
ผลของสาร CPPU ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวผลมละกอพันธุ์แขกดำ
Conference
การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม 2013
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-