การศึกษาอิทธิพลของ Salicylic acid (SA) และ N-(2-chloro-4-pyridyl)-N?-phenylurea (CPPU) ที่มีต่อคุณภาพ และการชะลอการนิ่มของผลมะละกอระหว่างการเก็บรักษา

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exผศ.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, "Effects of salicylic acid immersion on physicochemical quality of Thai papaya fruit ‘Kaek Dam’ during storage", Acta Horticulturae, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2016 - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 105-112
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exสมควร บุญโสดา, exสุรีพร บุณศิริ, "ผลของสาร CPPU ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวผลมละกอพันธุ์แขกดำ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 147-151
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, "Effects of Salicylic Acid Immersion on Physicochemical Quality of Thai Papaya Fruit cv. Kaek Dam during Storage", 29th International Horticulral Congress, 17 - 22 สิงหาคม 2014, บริสเบรน เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 1
2013 exสมควร บุญโสดา, exสุรีพร บุญศิริ, inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "ผลของสาร CPPU ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวผลมละกอพันธุ์แขกดำ", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14, 29 มกราคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย