Conference

Article
การเปรียบเทียบพันธุ์เพื่อประเมินผลผลิตของถั่วเขียวภายใต้ชุดดินโพนพิสัย
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
1 - 2 สิงหาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-