Conference

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 (NGRC 29th)
ชาติ
24 - 25 ตุลาคม 2013
เมือง เชียงราย ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01132491 ชื่อวิชา Basic Research Methods in Business,17 พ.ค. 2013 - 27 ธ.ค. 2013