Conference

การพัฒนาแผนที่ดินชุมชนเพื่อการปลูกข้าว สู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์
ชาติ
14 ธันวาคม - 16 กันยายน 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้ประโยชน์ :นำแผนที่แสดงคุณภาพดินไปใช้ประกอบการตัดสิตใจเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่,19 ก.ย. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนตำบลเชียงเครือ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตปุ๋ยสั่งตัด,19 ต.ค. 2010 - 24 ต.ค. 2010