Conference

Article
การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยโดยใช้เทคนิค real-time PCR เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายจากยีน leucyl-tRNA synthetase
Conference
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
28 มีนาคม 2020
Location
อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-