Person Image

  Education

  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  AntidesmaBiofilmFood MicrobiologyFood SafetyLactobacillus pentosusLettuce (Lactuca sativa L.)Nham-NeungPenicillium digitatumSalmonella sp.UltrasonicVietnamese coriander (Polygonum odoratum Lour.)การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียคลื่นเสียงความถี่สูงความปลอดภัยของอาหารจุลชีววิทยาอาหารซาลโมเนลล่าธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์แบคทีเรียกรดแล็กติกแบคทีเรียกรดแลคติกไบโอฟิล์มปลาส้มผลิตภัณฑ์เนื้อหมักผักกาดหอมผักแพวโพรไบโอติกมาตรฐานอาหารปลอดภัยเม่าเม่าหลวงราฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราส้มสารป้องกันความเย็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหมูยอแหนมแหนมเนืองอันตรายอายุการเก็บรักษาอาหารปลอดภัย

  Interest

  จุลชีววิทยาอาหาร, ความปลอดภัยของอาหาร, Food Microbiology, Food Safety

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก