Journal

Article
อิทธิพลของวัสดคลุมดินต่อการควบคุมวัชพืช ผลผลิตข้าวโพดหวาน และการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดิน
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
48
Issue
พิเศษ 1
Year
มกราคม 2020
Page
453-458
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-