Journal

สภาพการพัฒนาและความต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 23509163)
1
1
1-12
มกราคม - เมษายน 2020
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

สภาพการพัฒนาและความต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ,1 ส.ค. 2020 - 6 ก.ย. 2022