Conference

Article
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการยอมรับของลูกค้าที่ใช้บริการเงินโอนด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ MoneyGram: กรณีศึกษาธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL) สาขาสะหวันนะเขต
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 " นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน"
Class
ชาติ
Date
28 พฤศจิกายน 2020
Location
อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-