Journal

โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้องหลังเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ พ.ศ. 2560: กรณีศึกษาหนองหาร จังหวัดสกลนคร
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (ISSN: 23510781)
25
3
1035-1051
กันยายน - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-