Journal

Article
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ดาวล้อมเดือน จังหวัดสกลนคร
Journal
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (ISSN: 24081752)
Volume
12
Issue
3
Year
พฤษภาคม - มิถุนายน 2020
Page
171-186
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-