Journal

ผลของจำนวนรอบในการแช่เยือกแข็งและละลายน้ำแข็งและการใช้เอนไซม์ปาเปนต่อคุณภาพของเนื้อสุกร
วิทยาศาสตร์บูรพา (ISSN: 23510781)
25
1
194-208
มกราคม - เมษายน 2020
ชาติ
-
-
-
-