Journal

Article
การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มียีนต้านทานโรคขอบใบแห้งโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
Journal
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
Volume
ึ7
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2020
Page
17-34
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-