Conference

งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน"
ชาติ
28 พฤศจิกายน 2020
อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
-