แนวโน้มผลงานของอุดมลักษณ์

Journal

บทความของอุดมลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

Publish Year International Journal 29
2022 exTorgbo, S., inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Ohmic heating extraction and characterization of rambutan (Nephelium lappaceum L.) peel extract with enhanced antioxidant and antifungal activity as a bioactive and functional ingredient in white bread preparation", Food Chemistry, ปีที่ 382, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022
2022 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exKunat Kongsin , inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Enhanced antimicrobial effectiveness of synergistic mixtures of rambutan peel extract and cinnamon essential oil on food spoilage bacteria and bio-based food packaging", Journal of Food Safety, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2022, หน้า e12976-1-13
2022 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, exSakayaroj, S., "Effect of banana peels and phenolic compounds on pigments and citrinin production by Monascus purpureus", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 203-214
2022 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Ultrasonic Irradiation Enables Facile Production of Lovastatin from Sugar Cane Bagasse", ACS Omega, ปีที่ 7, ฉบับที่ 16, เมษายน 2022, หน้า 13455-13464
2022 exSirichokworrakit, S., inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Comparative study on conventional, accelerated solvent extraction and ultrasonic-assisted extraction of total phenolic and anthocyanin contents and antioxidant activities from Riceberry bran", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 243-254
2021 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exRattaket Choeyklin , exThitiya Boonpratuang, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, "Biological Activities of the Mycelial Crude and ?-Glucan Extracts of Auricularia cornea", International Journal of ChemTech Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 147-161
2021 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, exPariya Anongjanya, exคุณัชญ์ คงสิน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Rambutan (Nephelium lappaceum) peel extract: Antimicrobial and antioxidant activities and its application as a bioactive compound in whey protein isolate film.", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 37-44
2021 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exWichudaporn Seangyen, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Prospects for rambutan peel extract as natural antioxidant on the aging properties of vulcanized natural rubber", SPE Polymers, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2021, หน้า 199-209
2021 exChhom, M., inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Selecting a suitable method and conditions for drying galangal (Alpinia galanga L.) rhizomes and holy basil (Ocimum sanctum L.) leaves based on physical characteristics, bioactive contents and bioactivities", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 915-924
2020 exจักรพล สุนทรวราภาส, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exNarissara Juntratip, exรศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, "Antimicrobial Tendency of Bagasse Lignin Extracts by Raman Peak Intensity", Sugar Tech, ปีที่ 22, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 697-705
2020 inดร.รังสิมา ชลคุป, exศิรประภา ผ่องบุรุษ, exวัฒนา บุญส่ง, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, exคุณัชญ์ คงสินธุ์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant and antibacterial activities of cassava starch and whey protein blend films containing rambutan peel extract and cinnamon oil for active packaging", LWT- Food Science and Technology, ปีที่ 130, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 109573-1-10
2020 exนางสาวอันดามัน กลมกล่อม, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Concurrent training and Eri silkworm pupae ingestion improve resting and exercise fat oxidation and energy expenditure in obese adults", Journal of Exercise Rehabilitation, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2020, หน้า 467-479
2020 exViradee Senapitakkul, exGawisara Vanitjinda, exSelorm Torgbo, exPhitsanu Pinmanee, exThidarat Nimchua, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Pretreatment of cellulose from sugarcane bagasse with xylanase for improving dyeability with natural dyes", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 43, พฤศจิกายน 2020, หน้า 28168-28177
2020 exนางสาวสุพัฒน์ชลี สิริโชควรกิตติ์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "The Effect of Extraction Methods on Phenolic, Anthocyanin, and Antioxidant Activities of Riceberry Bran", Suan Sunandha Science and Technology Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 7-13
2019 exSuksup, R, exSun, Y, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Foam rubber from centrifuged and creamed latex", JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 336-342
2019 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exRattaket Choeyklin , exThitiya Boonpratuang, exปณิดา อู่ไทย, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Extraction of fungal mycelium beta-glucan: a source for immunomodulator", International Journal of Science and Innovative Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 18-25
2019 inนางสาวลาวัลย์ หล้าสุพรม, exRungroj, N., inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKongkiatpaiboon, S., exChen, C., inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "In vitro antibacterial activity of mangosteen (Garcinia mangostana Linn.) crude extract against Staphylococcus pseudintermedius isolates from canine pyoderma", Veterinary Dermatology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019
2018 inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, exปรียา อนงค์จรรยา, exนภสร บุณยะวุฒกุล , exคุณัชญ์ คงสินธุ์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of cellulose nanocrystals from sugarcane bagasse on whey protein isolate-based films", Food Research International, ปีที่ 107, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2018, หน้า 528-535
2018 exSuravanichnirachorn, W., inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of carrier type and concentration on the properties, anthocyanins and antioxidant activity of freeze-dried mao [Antidesma bunius (L.) Spreng] powders", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2018, หน้า 354-360
2018 exSuravanichnirachorn, W., inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Stability of mao (Antidesma bunius (L.) Spreng) powder in different food process models", International Food Research Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 6, มกราคม 2018, หน้า 2666-2673
2016 exนายวชิรวิทย์ ปิยพันธุ์รุ่งเรือง, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "Comparison of Anthocyanin Extraction Methods From High Anthocyanin Purple Corn Cob Hybrid: KPSC 901, and Quality of the Extract Powder", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2016, หน้า 1125-1133
2013 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exTakenaka, M., exOno, H., exOkadome, H., exSotome, I., exNanayama, K., inนางวารุณี ธนะแพสย์, exIsobe, S., "Distribution of major xanthones in the pericarp, aril, and yellow gum of mangosteen (garcinia mangostana Linn.) fruit and their contribution to antioxidative activity", Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, ปีที่ 77, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2013, หน้า 984-987
2011 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "Physico-Chemical Properties, Chemical Composition and In Vitro Antimicrobial and Free Radical-Scavenging Capacity of Tea Tree Essential Oil in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 473-480
2009 exPotechaman Pitpiangchan, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPutthita Punjee, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Comparative Study of Scented Compound Extraction from Plumeria obtusa L.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 189-196
2009 exPutthita Punjee, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPotechaman Pitpiangchan, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Scented Extracts and Essential Oil Extraction from Michelia alba D.C.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 197-203
2009 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPotechaman Pitpiangchan, exPutthita Punjee, "Extraction Methods for Tuberose Oil and Their Chemical Components", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 204-211
2009 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exPutthita Punjee, inนางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, "Chemical Composition and Physical Properties of Oil from Plai (Zingiber cassumunar Roxb.) Obtained by Hydro Distillation and Hexane Extraction", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 212-217
2008 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exพจมาน พิศเพียงจันทร์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, "Development of Mangosteen Anti-Acne Gel", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 163-168
2008 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Antifungal Activity of Clove and Cinnamon Oil and Their Synergistic Against Postharvest Decay Fungi of Grape in vitro", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 169-174
Publish Year National Journal 3
2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมะขามป้อม 12 สายพันธุ์", วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก (Journal of Alternative Medicine Bureau.), ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 20-27
2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, "การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด และน้ำมันหอมระเหยจากใบพลูในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในห้องน้ำสาธารณะ", วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก (Journal of Alternative Medicine Bureau.), ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010
2009 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, exจันทิมา หอมกลบ, "การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเมธานอลของผลมะขามป้อมจากแหล่งเพาะปลูกในประเทศไทยเพื่อคัดเลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร", วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 92-92

Conference

การนำเสนอบทความของอุดมลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

Publish Year International Conference 46
2022 exทิพาพร ทองคำ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, exสุริสา สากยโรจน์, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, "Major phenolic compounds and bioactive properties of longan (Dimocarpus longan Lour.) seed and pericarp extracts", The 1st Innovative Product Development International Conference 2022: Perspectives on Agricultural Product Innovation toward Dynamic Changes, 28 - 29 เมษายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exนางสาวชนกร หยกสหชาติ, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, "Encapsulation of Black Pepper Essential Oil in Maltodextrin-Arabic Gum Mixed Shell and Antimicrobial Activity Evaluation", The 6th International Conference on Food and Applied Bioscience 2022 (FAB2022), 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2022, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exนายคุณัชญ์ คงสินธุ์, exดร. ลัดดาวัลย์ โกวิทย์เจริญ, "Preparation and characterization of crystalline nanocelluloses, carboxymethyl cellulose, and phenolic acid-rich extracts from sugarcane bagasse", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exนายกฐิรดล วิทยาพันธ์ุ , inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of UV-C on Shelf-Life Extension in Sea Grapes (Caulerpa lentillifera)", 3rd Edition of Euro-Global Conference on Food Science and Technology, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2021, กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2021 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายพรเทพ เย็นพิรุณ, exดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, "Development of water soluble film packaging from cellulose fiber in sugarcane bagasse", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, exสุริสา สากยโรจน์, exทิพาพร ทองคำ, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, exอภิสรา บุหงารัตน์ , inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, "Synergistic antibacterial and antioxidant efficacy of fruit peel extracts", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, exสุริสา สากยโรจน์, exทิพาพร ทองคำ, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, exอภิสรา บุหงารัตน์ , "Environmentally friendly approaches toward the synthesis of silver nanoparticles by herb and their possible application as antifungal agents in agricultural area", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, exสุริสา สากยโรจน์, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, exทิพาพร ทองคำ, exอภิสรา บุหงารัตน์ , inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "In vitro phytochemical compounds, antioxidant and ?-glucosidase inhibition activities of flowers and stem extracts from Dendrobium chrysotoxum Lindl.", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exนางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, "Quantitative Analysis of Alpha-Mangostin in Mangosteen Pericarp using Near-Infrared Spectroscopy", The 7th Asian Near-Infrared Symposium (ANS2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Effect of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Antibacterial Activity of Ethanol Extract and Essential Oil of Piper Betle Leaves Against Foodborne Pathogens", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins , 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ex Kanyanut Piriyasatits, exManeenuch Premchookiat, exAmnart Jarerat, "Development of rice straw paper coated with pomelo peel extracts", The 5th International Conference on Composite Materials and Material Engineering (ICCMME2020), 13 - 16 มกราคม 2020, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2020 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, exสุริสา สากยโรจน์, exทิพาพร ทองคำ, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY GREEN APPROCH FOR THE PRODUCTION OF ZINC OXIDE NANOPARTICLES FROM HERB AND FRUIT PEEL EXTRACTS", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 24 กันยายน 2020, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, exWithida Chantrapornchai, exสุพัฒน์ชลี สิริโชควรกิตติ์, "COMPARISON OF CONVENTIONAL AND ACCELERATED SOLVENT EXTRACTION METHODS ON BIOACTIVE COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES FROMRICEBERRY BRAN", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020:Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 24 กันยายน 2020, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exนางสาวนัทมน บุญล้ำ, exดร.สุพัฒชลี โสภณธรรมพัฒน์, "STIMULATION OF B-GLUCAN PRODUCTION FROM EDIBLE MUSHROOM BY DIFFERENT LIGHT WAVELENGTH", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 24 กันยายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวเวธนี สุรวณิชนิรชร, "OPTIMIZATION OF BIOACTIVE COMPOUND EXTRACTION FROM KARANDA FRUIT AND ITS BIOLOGICAL PROPERTIES", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020) : Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 24 กันยายน 2020, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวอันฟาล ตาเละ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "EFFECT OF THAI RICE VARIETY AND CONDITION ON PRODUCTION OF KOJIC ACID BY ASPERGILLUS ORYZAE FOR APPLICATION OF COSMETICS", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 5 - 8 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, exนางสาว ศิริมาดา มงคลวิทย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, "Rapid Analysis of Alpha-Mangostin Content in Anti-Acne Gel by Near-Infrared Spectroscopy", The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology (SsSci 2019), 8 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวอันฟาล ตาเละ, "Influence of Thai Rice Variety and Condition on Kojic Acid Production by Aspergillus oryzae for Application in Cosmetics", The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 10 - 12 พฤศจิกายน 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
2019 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Cholesterol-lowering agent and pigments production from Hom Thong banana peels by Monascus purpureus", The International Halal Science and Technology Conference 2019 , 20 - 22 ธันวาคม 2019, บางนา อื่นๆ ประเทศไทย
2019 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Bioactive compounds from young persimmon fruit and its potential use as cosmetic active ingredients", International Halal Science and Technology Conference (ISHATEC); The 12th Halal Science Industry and Business (HASIB), 20 - 22 ธันวาคม 2019, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2019 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, "Development of gelling agent from cassava starch modified by simultaneous carboxymethylation and crosslinking for application in herbal gel products", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy , 6 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "การสังเคราะห์สาร Lovastatin โดยเชื้อรา Monascus purpureus ด้วยซังข้าวโพดม่วงภายใต้กระบวนการหมักแบบแห้ง", The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพ
2019 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, exสุริสา สากยโรจน์, exทิพาพร ทองคำ, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, "EFFICIENCY OF ACTINOMYCETES AS A BIOLOGICAL FACTORY TO SYNTHESIZE SILVER NANOPARTICLES", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019), 6 มิถุนายน 2019, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exทิพาพร ทองคำ, exสุริสา สากยโรจน์, exณัฐพร เปรสันเทียะ, "IN VITRO ANTIOXIDANT, ?-GLUCOSIDASE, ?-AMYLASE INHIBITORY ACTIVITIES AND MAIN CHEMICAL CONSTITUENTS OF DENDROBIUM EXTRACT", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019), 6 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Biological activity and chemical composition evaluations of tiger orchid (Grammatophyllum speciosum) extract", The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exวิชุดาภรณ์ แสงเย็น, inดร.รังสิมา ชลคุป, "EFFECT OF NATURAL ANTIOXIDANT OF CRUDE RAMBUTAN PEEL ON THE AGING PROPERTIES OF VULCANIZED NATURAL RUBBER", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018), 7 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, "Near-Infrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves", The 6th Asian Near Infrared Symposium 2018, 22 - 23 มิถุนายน 2018, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, exปรียา อนงค์จรรยา, exคุณัชญ์ คงสินธุ์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF RAMBUTAN PEEL EXTRACT AND ITS APPLICATION IN WHEY PROTEIN FILM", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018), 7 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exดร. พิมพ์พร อุทยารัตน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, "Cassava starch hydrogel sheet for potential application as wound dressing", Starch Update 2017: The 9th International Conference of Starch Technology , 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "การผลิตสารโลวาสตาตินด้วยเชื้อรา Monascus purpureus จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology For Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society , 15 มิถุนายน - 17 สิงหาคม 2017
2017 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exวิชุดาพร เสียงเย็น, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Antioxidant activity of rambutan peel as a natural antioxidant for natural rubber vulcalnizates", ICMMM 2017, 25 - 27 ตุลาคม 2017, Atlanta จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2017 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากผลหมาก", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology For Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society 15-17 June 2017 , 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exJitrapan Tiampayotorn, "Development of Night Cream for Dendrobium crumenatum Sw and Dendrobium Kho Jiranand “Khao Sanan”", The 12th Asia Pacific Orchid Conference (APOC12), 19 - 22 มีนาคม 2016, นนทบุรี ประเทศไทย
2016 exปริยา อนงค์จรรยา, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, exวิศวพงษ์ วุฒิพุธนันท์, exกุลสตรี แซ่หลี, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of cellulose nanocrystals from sugarcane bagasse on properties of whey protein isolate based films", The 6th International Symposium on Food Packaging-Scientific Developments Supporting Safety and Innovation, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2015 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, ex Wetanee Suravanichnirachorn, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Effects of Extraction Conditions on quality and antioxidant activity of Purple Corn Cob KPSC 903 extracts.", 12th Asian Congress of Nutrition (ACN2015), 14 - 18 พฤษภาคม 2015, Yokohama ญี่ปุ่น
2014 exนางสาวณัชชา มหรรณพ, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Quality and stability study of lovastatin compound extracted from fermented red rice by Monascus purpureus TISTR 3003", Proceedings of 2014 International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences, Kyoto, Japan, 7 - 9 พฤษภาคม 2014, Kyoto ญี่ปุ่น
2013 exNatchar Mahannop, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exLalita Khacharat, "Optimization of cultivation parameters for higher lovastatin production by Monascus purpureus", 13th ASEAN Food Conference, Meeting Future Food Demands: Security & Sustainability, 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2014 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exดร.สุนีย์ โชตินีรนันท์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Effect of sample preparation on NIR spectroscopic analysis of agricultural products: quantitative studies of active compounds in cajuput and cyanide in cassava", The 4th Asian Near Infrared Symposium (ANS2014), 18 มิถุนายน 2014, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2013 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exลลิตา คชารัตน์, exเกสรี กลิ่นสุคนธ์, exณัชชา มหรรณพ, "Effect of Rice Variety in Thailand on Lovastain Production and Antioxidant Activity of Red Yeast Rice", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพ
2013 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.พรพรรณ สิระมนต์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Isolation of Bacterial Strains Capable of Converting Biodiesel-Derived Raw Glycerol Into Biosurfactant", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "PURPLE CORN HYBRID BREEDING FOR HIGH YIELD AND HIGH ANTHOCYANIN", The 12th SABRAO Congress on Plant Breeding towards 2025: Challenges in a Rapidly Changing World, 14 มกราคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนางสาวเวธนี สุรวณิชนิรชร, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Extraction of Anthocyanins from High Anthocyanin Purple Corn Hybrid: KPSC 901", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exDr. Makiko Takenaka , exKazuko Nanayama, exDr. Seiichiro Isobe , exHiroshi Ono, "Effective extraction of antioxidants from mangosteen and its utilization for processed food", Annual Meeting of JSBBA 2012, 22 - 25 มีนาคม 2012, kyoto ญี่ปุ่น
2009 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Characterization of the Chemical Constituents in Six Essential Oils and Their Solid- and Vapor-Phase Antifungal Properties against Postharvest Phytogenic Fungi", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "In vitro evidence of antifungal synergy between clove and cinnamon oils and possible application in active packaging for controlling postharvest decay of table grape .", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 40
2022 exอภิสรา บุหงารัตน์ , inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, exสุริสา สากยโรจน์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอัลคาลอยด์ในสารสกัดพลับพลึงด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exสุริสา สากยโรจน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, exทิพาพร ทองคำ, "ศักยภาพของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีสีเขียวจากเปลือกลิ้นจี่ในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุของการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 , 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exสุริสา สากยโรจน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exทิพาพร ทองคำ, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, "การศึกษาศักยภาพของเปลือกผลไม้เพื่อการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, exสุริสา สากยโรจน์, exทิพาพร ทองคำ, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, "ผลของสภาวะจำลองระบบการย่อยในทางเดินอาหารในหลอดทดลองต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากสารสกัดผสมมะม่วงหาวมะนาวโห่และพลับ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exทิพาพร ทองคำ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, exสุริสา สากยโรจน์, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, "คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 5 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพของเปลือกกล้วยในการผลิตสารสีและสารลดคอเลสเตอรอลด้วยวิธีหมักแบบอาหารแข็ง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Extraction of Phenolic Compounds from Mango Seed Kernel and Their Biological Activities", The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 10 - 12 พฤศจิกายน 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
2018 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, "การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", ประชุมวิชาการหม่อนไหม2561, 15 - 16 มีนาคม 2018, ตรัง ประเทศไทย
2016 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, "การยับยั้งงเชื้ อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในห้องน้ำสาธารณะด้วยน้ำมันหอมระเหยพลู นํ้ามันหอมระเหยพลูผสมกับนํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร และสูตรผสมนํ้ามันหอมระเหยที่มีนํ้ามันหอมระเหย พลูเป็นองค์ประกอบหลัก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, "การศึกษาคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซเนสของสารสกัดกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัสและเสม็ดขาวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, "Propagation techniques for Dendrobium crumenatum Sw", The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016” (APOC12), , 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exเวธนี สุรวณิชนิรชร, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Production of freeze-dried Mao juice powders and their functional properties.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, "การเสริมฤทธิ์ร่วมกันของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราเอนโดไฟต์และน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, "การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมูลอสระและต้านเชื้อแบคทีเรียของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด", ประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, "การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบของต้นยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว เพื่อเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ", งานการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557, 14 - 15 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exดร.จักรพล สุนทรวราภาส , inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, inนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, inนางกัณทิมา โอชารส, "การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล", สัมมนาเชิงวิชาการ “งานวิจัยอ้อยและน้ำตาล”, 22 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนายวชิรวิทย์ ปิยพันธุ์รุ่งเรือง, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้าหวานเข้มข้นกลิ่นองุ่นแต่งสีด้วยผงสีจากซังข้าวโพดสีม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. วันที่ 3-6 ก.พ. 2558. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ., 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางวีระศรี เมฆตรง, exลลิตา คชารัตน์, "การพัฒนาน้ำยาป้องกันเชื้อราและระงับกลิ่นเท้าจากน้ำมันหอมระเหยทีทรีและกานพลูสำหรับแผ่นกระดาษรองเท้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exเชาวนี มีหวัง, "การศึกษาศักยภาพของราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมเชื้อรา สาเหตุการเสื่อมเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางวีระศรี เมฆตรง, exนางสาวลลิตา คชารัตน์, "การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคผิวหนังของน้ำมันหอมระเหยทีทรี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.พรพรรณ สิระมนต์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Tannin from Jatropha curcas L. hulls and its antioxidant activity", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "การพัฒนาการผลิตและสมบัติของไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ", การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC 2013) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ 2555, 3 เมษายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "ANTIBACTERIAL BAGASSE PAPER BASED ON LACCASE-MEDIATED GRAFTING OF CLOVE AND CINNAMON EXTRACTS", การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exริสสา ดิษฐ์น้อย, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Micrococcus sedentarius ของน้ำมันทีทรีที่ได้จากวิธีการกลั่นที่แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 50 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "คุณภาพผลและความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะขามป้อมพื้นเมือง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อความสามารถในการแตกกิ่งใหม่และปริมาณผลผลิตของทีทรี (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel) ที่ปลูกในประเทศไทย", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, "ผลของช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันทีทรี ที่ปลูกในพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exเมทิกา ลีบุญญานนท์, exพจมาน พิศเพียงจันทน์, "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การต้านอนุมูลอิสระ และการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดจากเปลือกผลไม้", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, exเมทิกา ลีบุญญานนท์, "สมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ องค์ประกอบทางเคมี และประสิทธิภาพในการต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของน้ำมันทีทรีในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exพจมาน พิศเพียงจันทร์, exพุฒิตา พันจี, "น้ำมันดอกซ่อนกลิ่น: การสกัดและองค์ประกอบทางเคมี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exPotechaman Pitpiangchan, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPutthita Punjee, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "การเปรียบเทียบการสกัดสารหอมจากดอกลั่นทม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPutthita Punjee, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPotechaman Pitpiangchan, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "การสกัดแยกสารหอมและน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางวีระศรี เมฆตรง, "วิธีการสกัดและองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยทีทรี (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, exกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, exจันทิมา หอมกลบ, "การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเมธานอลของผลมะขามป้อมจากแหล่งเพาะปลูกในประเทศไทยเพื่อคัดเลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร. ", การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , 2 - 4 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exพจมาน พิศเพียงจันทร์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, "การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุด", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันกานพลู น้ำมันอบเชยและการเสริมฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคหลังการเก็บเกี่ยวขององุ่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exสิริพร ศิริวรรณ, exพจมาน พิศเพียงจันทร์, "การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาวิทยาศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุภนิดา (ลาออก) บัวบาน, "การพัฒนากระดาษฟางข้าวเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุการเก็บผลไม้กวน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ, 30 มกราคม - 2 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inนางสาวสุภนิดา (ลาออก) บัวบาน, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exพจมาน พิศเพียงจันทร์, exสิริพร ศิริวรรณ, "ศักยภาพของพืชให้สีดำในการติดสีผมขาว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาวิทยาศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 5
2021 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exนางสาวรุ่งรัศมี สุขทรัพย์, exนางสาวแคทลียา อิ่มแก้ว, "ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในยางพาราที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม้", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exประภัสสร รักษาวร, "แผ่นมาส์กหน้าต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2019 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, "แผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์", Kasetsart University, 2019
2015 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของยางเหลืองจากมังคุดสำหรับใช้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อสิวและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2015
2013 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "แผ่นป้องกันเชื้อรา", Kasetsart University, 2013
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=470008]